Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.04.2012, 16:00 - Nawrócą się nie miliony, lecz miliardy dusz

Moja szczerze umiłowana córko, muszę pocieszyć wszystkich, którzy obawiają się tych orędzi.
Pozwólcie Mi uspokoić was wszystkich, Moi najmilsi wyznawcy, poprzez zapewnienie was o Moim Wielkim Miłosierdziu dla całej ludzkości.
Z powodu modlitw Moich umiłowanych wyznawców, z których wszystkie są słyszane i na które jest udzielana odpowiedź według boskiego czasu Mojego Przedwiecznego Ojca, rozkwita wiele nawróceń.
Nigdy nie traćcie nadziei. Jesteście podstawą Mojej misji na Ziemi, aby pomóc Mi uratować całą ludzkość. Jako tacy będzie cierpieć ból za grzechy innych.
Nigdy nie zakładajcie, że grzechy innych mogą zaciemnić światło Najwyższego Boga w takim stopniu, że wszystko ulegnie zatraceniu.
Wkrótce wszyscy będą świadkami Chwały Boga dzięki Mojemu Bożemu Miłosierdziu, które zostanie ujawnione podczas Ostrzeżenia.
Nawrócą się nie miliony, lecz miliardy dusz. Oznacza to, że moc szatana będzie słabnąć, gdy Boża Armia wzrośnie w siłę, by pokonać bestię.
Cała ludzkość niedługo dowie się prawdy o swoim istnieniu. To będzie punkt zwrotny dla Bożych dzieci, które zjednoczą się w ramach przygotowań do Nowej Ery Pokoju, gdzie nie będzie grzechu.
Modlitwa jest ważna, ponieważ Bóg Ojciec dał każdej osobie na ziemi, w momencie narodzin, dar wolnej woli. Z tego powodu, mimo że ma On prawo do robienia czego chce, pragnie aby Jego dzieci przychodziły do Niego z własnej woli.
Bóg Ojciec nie chce zmuszać swoich dzieci do tego, by Go kochały.
To musi się stać bez przymusu. Ale jak macie kochać kogoś, kogo nie znacie?
To jest problem dzisiejszego świata. Niewielu zna Boga Ojca. Niewielu zna Mnie, Jego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wy, Moi wyznawcy, musicie wykorzystać modlitwę, aby Ojciec mógł obdarzyć szczególnymi darami te dusze, które są w ciemności.
Wówczas ukaże im się Jego Chwalebne Światło i będą zbawieni.
Poprzez wasz dar modlitwy, Bóg Ojciec użyje swojej boskiej interwencji, by przybliżyć do swojego serca tych, którzy Go nie znają lub nie wiedzą o Jego istnieniu.
Jednak wiele dusz, które zna Mojego Ojca, a które świadomie się odwracają doświadczy strasznych kar.
Otrzymają wiele okazji, ale odrzucą Boga.
Dla tych dusz, które popełniają nikczemne czyny, powszechne w niektórych częściach świata, kary przyjdą w postaci trzęsień ziemi.
Te światowe grupy, które nadal będą niszczyć kraje, którymi kierują, zostaną powstrzymane i surowo ukarane z ręki Mojego Ojca.
Wasze modlitwy znów są potrzebne do osłabienia takiego grzechu i kolejnych kar.
Potrzeba nieco więcej czasu, aby Moje Boże Miłosierdzie umożliwiło większej liczbie dusz przygotowanie się do tego wielkiego wydarzenia.
Ważne jest, żeby większa część ludzkości mogła być zbawiona i aby wszystkie dusze, w tym zatwardziałych grzeszników, otrzymały szansę ponownego zjednoczenia się z Bogiem.
Moim największym marzeniem jest to, abym władał większością ludzkości w Nowym Raju.
Wasze modlitwy pomogą Mi spełnić Moje wielkie pragnienie, abyśmy wszyscy mogli stać się jedną rodziną w miłości i jedności na wieki wieków.
Wasz ukochany Jezus


21st April 2012, 16:00 - Billions of souls, not millions, will convert.

My dearly beloved daughter I must bring comfort to all those who may fear these messages.
Let Me calm you all My dearly beloved followers by assuring you of My Great Mercy for the whole of mankind.
Because of the prayers of My cherished followers, all of which are heard and answered according to the divine timing of My Eternal Father, much conversion is beginning to flourish.
Never give up hope. You are the backbone of My mission on earth to help Me save the whole of humanity. As such you will suffer the pain of the sins of others.
Never assume that the sins of others can blacken the light of God the Most High to such an extent that all is lost.
Very soon all will witness the Glory of God through My Divine Mercy which will be revealed during The Warning.
Billions of souls, not millions, will convert. This will mean that Satan's power will dwindle when God's Army will rise in strength to defeat the beast.
All of humanity will know the truth of their existence soon. This will be the turning point for God's children who will unite in preparation for the New Era of Peace where no sin will exist.
Prayer is important because God the Father gave each person on this earth, at the time of their birth, the gift of free will. Because of this, although He has the power to do anything He wishes, He wants His children to come to Him of their own free will.
God the Father does not want to force His children to love Him.
This must come naturally. But how can you love someone you don't know?
This is the problem in the world today. Very few know God the Father. Very few know Me, His beloved Son Jesus Christ. You, My followers, must use prayer so that My Father can bestow special gifts on those souls who are in darkness.
Then they will be shown His Glorious Light and they will be saved.
Through your gift of prayer, God the Father will use divine intervention to bring those who do not know Him or who do not know He exists closer to His heart.
Many souls, however, who do know My Father, and who deliberately turn their back will face terrible chastisements. They will be given every opportunity but will reject God.
For these souls who conduct despicable acts, common in certain parts of the world, the chastisements will come in the form of earthquakes.
For those global groups who will continue to destroy the countries over which they control, they will be stopped and punished harshly by the hand of My Father.
Again, your prayers are needed to mitigate such sin and subsequent chastisements.
A little more time is needed in preparation for My Divine Mercy to allow for more souls to be prepared for this great event.
It is important that most of humanity can be saved and that all souls, including hardened sinners, are given a chance to re-unite as one with God.
It is My greatest wish that I will reign over most of humanity in the New Paradise.
Your prayers will help Me fulfil My great desire to that we can all become one family in love and unity for ever and ever. Your beloved Jesus