Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.04.2012, 10:00 - Maryja Panna: Dzieci, kiedy czasy wyglądają na trudne lub bolesne zawsze mnie wołajcie

Moje dziecko, mój Syn jest tak bardzo szczęśliwy z powodu sposobu w jaki Jego ukochana armia posłuszna Jego Świętej Woli odmawia Jego Modlitwy Krucjaty.
Te modlitwy są na czasy współczesne, aby pomóc wszystkim dzieciom Bożym w szukaniu ochrony, której potrzebują do radzenia sobie w tych trudnych czasach, w których przyszło żyć tak wielu duszom.
Dzieci, kiedy czasy wyglądają na trudne lub bolesne zawsze mnie wołajcie, waszą ukochaną Matkę, o wstawiennictwo u mojego Drogiego Syna w waszym imieniu.
Zawsze pamiętajcie, że wasze osobiste ofiary, składane Bogu, pomagają uratować tak wiele dusz na ziemi.
Wasze modlitwy są zawsze wysłuchiwane.
One nigdy nie są ignorowane, lecz traktowane zgodnie z Wolą mojego Ojca.
Tak więc, dzieci, musicie być cierpliwe. Zawsze mieć pełne zaufanie do mojego Syna.
Oddać Mu wszystkie wasze lęki i cierpienia, ponadto musicie wierzyć, że wszystkie zostaną przez Niego przyjęte.
Dla tych wierzących spośród was, którym trudno modlić się lub prawdziwie kochać mojego Syna, jest szczególna Modlitwa Krucjaty (47), aby pomóc ponownie rozpalić waszą miłość do Jezusa.

Modlitwa Krucjaty (47) O rozpalenie na nowo twojej miłości do Jezusa
O błogosławiona Matko, Matko Zbawienia całego świata,
módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła na nowo zapłonąć.
Pomóż mi tak poczuć płomień Jego miłości, aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.
Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie Jemu stały się silniejsze.
Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie zadręczają i pomóż mi wyraźnie widzieć
Boskie Światło prawdy, które promieniuje od Twojego kochanego Syna,
Zbawiciela całej ludzkości. Amen.

Dzieci, idźcie w pokoju. Pamiętajcie, gdy z sercem prosicie mnie o modlitwę za siebie, ja, Matka Zbawienia, przedstawiam wasze prośby mojemu ukochanemu Synowi.
Nigdy nie zignoruję ani jednej takiej prośby, która jest zgodna z życzeniem mojego Syna i ze Świętą Wolą Ojca.
Nauczcie się, dzieci, bardziej ufać. Kiedy ufacie mojemu drogiemu Synowi, okazujecie Mu swoją miłość.
Jeśli wasza miłość jest słaba, to wasza ufność Jemu również będzie słaba.
Tylko ci z was, którzy staną w pokorze przed moim Synem zostaną pobłogosławieni łaskami udzielonymi do wzmocnienia waszej wiary.
Nigdy się nie poddawajcie, gdy czujecie rozpacz.
Rozpacz jest owocem złego ducha.
Wystarczy zwrócić się do mnie, a ja będę modliła się, aby pokój powrócił do waszych dusz.
Gdy to zrobicie będziecie mogli odrzucić pokusę pochodzącą od złego ducha i staniecie się wolni.
Wasza Błogosławiona Matka
Królowa Aniołów
Matka Zbawienia


22nd April 2012, 10:00 - Virgin Mary: When times seem difficult or painful children, always call on me

My child, My Son is so happy at the way in which His beloved army obey His Holy wishes to recite His Crusade Prayers.
These prayers are for modern times to help all of God's children to seek the protection they need to deal with the difficult times which so many souls are facing.
When times seem difficult or painful children, always call on me, your Beloved Mother, to intercede with My Precious Son on your behalf.
Always remember that your personal sacrifices, offered up to God, help to save so many souls on earth.
Your prayers are always heard.
They are never ignored but are dealt with according to the Will of my Father. So you must be patient children. Always place your full trust in my Son.
Hand Him over all your fears and suffering then you must trust that all will be dealt with by Him.
For those of you, believers, who find it hard to pray or to keep your love for my son alive here is a special Crusade Prayer (47) to help re-kindle your love for Jesus.
Crusade Prayer (47) Re-kindle your love for Jesus
Oh blessed Mother, Mother of Salvation for the whole world Pray that my love for Jesus can be re-kindled
Help me to feel the flame of His love so that it fills my soul
Help me to love Jesus more
Pray that my faith, love and devotion for Him becomes stronger Allay any doubts which torment me and help me to see clearly the Divine Light of the truth which radiates from your beloved Son The Saviour of all humanity. Amen.
Go in peace children. Remember when you ask me to pray for you from the heart I, the Mother of Salvation, will present your request to my beloved Son.
I will never ignore one request once it is in line with the wishes of my Son and according to the Holy Will of the Father.
Learn to trust more children. When you trust my Precious Son you demonstrate your love for Him. If your love is weak then your trust in Him will also be weak.
Only those of you who humble themselves before my Son will be blessed with the graces given to strengthen your faith. Never give up when you feel despair.
Despair is created by the Evil One.
Just turn to me and I will pray for peace to return to your soul.
When you do this you will be able to reject temptation placed by the Evil One and you will become free. Your Blessed Mother
Queen of the Angels
Mother of Salvation