Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.04.2012, 19:45 - Moim wyświęconym sługom mówię. Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy Mnie odrzucili, gdy przybyłem po raz pierwszy

Moja szczerze umiłowana córko musisz wiedzieć, że ta misja, którą teraz ofiaruję światu, jest tak ważna, że wiele osób będzie usiłowało ją wstrzymać.
Będą próbowali cię atakować i lekceważyć tych, którzy rozpoznają Mój głos, gdy staram się przekazywać Moje orędzia całemu światu.
Skala nienawiści okazywana tym orędziom, przekazywanym przez ciebie, proroka końca czasów, wciąż będzie się powiększać.
Usłyszcie Mnie teraz, wszyscy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie. Przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.
Jeśli wierzycie we Mnie, Moje nauczanie i twierdzicie, że mnie znacie, to musicie wiedzieć, że posyłam mojego proroka końca czasów, wraz z innymi prorokami, abyście stali się godni do wejścia do Mojego Królestwa.
Moim wyświęconym sługom mówię. Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy Mnie odrzucili, gdy przybyłem po raz pierwszy.
Uważajcie i słuchajcie Mojego wołania, gdyż potrzebuję was, abyście pomogli Mi przygotować dusze Mojego stada zanim nastąpi wielki cud.
Uważaliście, że nie wyślę moich proroków, aby was ostrzec?
Myśleliście, że Ja zapowiedziałbym Mój powrót bez przygotowania was i pozwolił duszom zginąć?
Wy, którzy zaprzeczacie Mojemu Powtórnemu Przyjściu, a mimo to twierdzicie, że rozumiecie moją obietnicę dla ludzkości, wstydźcie się.
Wasz brak pokory oznacza, że nie możecie zostać oczyszczeni przez Ducha Świętego.
Proście Mnie o ten dar rozeznania lub odejdźcie ode Mnie.
Zawiedliście Mnie. Doprowadziliście Mnie do łez frustracji, gdyż jesteście moimi sługami odpowiedzialnymi za zbawienie dusz, co stanowi waszą posługę.
Teraz, gdy wołam do was z niebios, błagam, abyście odpowiedzieli na Moje wezwanie.
Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną, aby przyprowadzić Mi dusze, których pragnę.
To wasz obowiązek, obudzić się z letargu i być czujnym na Moje wezwanie.
Tylko ci, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój głos.
Podobnie jak dziecko, rozpozna swoją matkę, tak i wy Moi ukochani słudzy musicie wołać Mnie jak dziecko chcące się upewnić, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który zaprasza was do przyjęcia Mojej dłoni.
Poprowadzę was przez ciernistą dżunglę, którą będziecie musieli kroczyć, by dotrzeć do bram Mojego Nowego Raju.
Czyż nie powiedziałem wam, że przyjdę powtórnie? Sądzić żywych i umarłych?
Zatem przyjdę niebawem i potrzebuję waszej pomocy, by zebrać w jedno wszystkie Boże dzieci.
Bardzo niewielu Mnie teraz rozpoznaje z powodu zasłony fałszu, która spadła na cały świat. Wielu nie wierzy w Boga Ojca.
Niewielu uznaje, że Ja, Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn umarłem, aby ich zbawić. Ale są skłonni wierzyć i ubóstwiać fałszywych bogów, którzy nie istnieją.
Płaczę ze strasznego smutku, kiedy widzę, jak młodzi ludzie śmieją się, gdy wspomina się Moje imię i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie przyznają się, że Ja istnieję.
Odczuwam ból Mojego Ukrzyżowania, kiedy widzę tych, którzy uważają się za chrześcijan, a odrzucają publiczne głoszenie Mojej nauki z obawy przed ośmieszeniem.
Świat został oszukany przez króla kłamstwa. Tylko Ja mogę teraz dać nadzieję i uratować dzieci Boże przed straszliwym losem, który jest planowany, aby wprowadzić terror w każdym kraju przy pomocy armii grup światowej potęgi, łącznie z tymi, które są pod władzą Fałszywego Proroka i Antychrysta.
Wszystkie moje ostrzeżenia przekazywane Mojemu prorokowi końca czasów, Marii Bożego Miłosierdzia Bożego wypełnią się.
Zanim się to wydarzy, nigdy nie zapominajcie, że wasza wierność należy się Mnie, waszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi.
Bez Mojej miłości i kierownictwa nie będzie możliwe sterowanie okrętem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.
Obudzicie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.
Wielu teraz twierdzi, że przychodzą w Moim imieniu jak to zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym, ale nie zapewniają pokarmu duchowego, który może pochodzić jedynie ode Mnie.
Wielu za nimi obecnie podąża, dlatego Mój najważniejszy głos skierowany do świata, zawarty w tych orędziach na koniec czasów zostanie odrzucony.
Modlitwa jest waszą droga powrotu w Moje ramiona.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się o łaski dla otwarcia waszych oczu, abyście rozpoznali Mnie zanim będzie za późno.
Potrzebuję waszej pomocy, miłości i wierności.
Pamiętajcie, że to Mnie złożyliście wasze Święte Przyrzeczenie. A teraz Ja wołam do was, byście Mnie nie odrzucali.
Przytulcie się do Mnie i pozwólcie Mi kierować wami, abyście mogli prowadzić Moją resztę Kościoła i ratować dusze.
Udzielam wam Mojego szczególnego błogosławieństwa i czekam na waszą odpowiedź na Moje wezwanie poprzez tę Modlitwę Krucjaty (49) Ślub wierności dla chrześcijańskich duchownych
O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.
Ślubuję moją miłość i wierność Tobie.
Błagam Cię, daj mi znak, że to Ty wołasz.
Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy.
Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,
abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą,
że przychodzą w Twoje Imię, lecz nie mówią prawdy.
Pokaż mi prawdę.
Pozwól mi odczuć Twoją miłość,
abym wypełnił Twoją Najświętszą Wolę.
Proszę pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób,
w jaki mogę Ci pomóc ratować dusze ludzkości.
Amen.
Nie ignorujcie Mojego wezwania. Nie odrzucajcie Mnie, gdy ponownie przyjdę.
Tym razem przyjdę nie tylko po to, by jeszcze raz ocalić ludzkość, lecz aby wypełnić Bożą Wolę Mojego ukochanego Ojca, Boga Najwyższego.
Idźcie w pokoju.
Wasz ukochany Jezus


24th April 2012, 19:45 - To My sacred servants I say this. Do not make the mistake of your forebears who rejected Me when I came the first time.

My dearly beloved daughter know that when a mission like the one I now bequeath to the world, is as important as this, that many people will try to stop it.
They will try to attack you and belittle those who recognise My voice as I try to impart My messages to the whole world.
The scale of the hatred shown towards these messages, delivered through you the end time prophet, will continue to escalate.
Hear Me now all those who say they know Me. I am preparing mankind for My Second Coming.
If you believe in Me, My teachings and say that you know Me, then know that I am sending My end time prophet, along with other prophets, to make you worthy to enter My Kingdom.
To My sacred servants I say this. Do not make the mistake of your forebears who rejected Me when I came the first time. Take heed and listen to My calling for I need you to help Me prepare the souls of My flock before the great miracle takes place. Did you think that I would not send My prophets to warn you?
Did you think I would just herald My return without preparing you and allow souls to perish?
For those of you who denounce My Second Coming, and yet claim to understand My promise to humanity, shame on you.
Your lack of humility means you cannot be cleansed with the Holy Spirit.
You must call on Me for this gift of discernment or walk away from Me.
You have let Me down.You make Me weep with frustration for you are My servants given the responsibility for the salvation of souls which is your ministry.
Now that I call to you from the Heavens I beg you to respond to My call.
I have many chosen souls who work with Me to bring Me the souls for whom I thirst.
It is your duty to rise from your slumber and be alert to My call. Only those of you who truly love Me will recognise My voice.
Like a mother, an infant will recognise his own and so you, My beloved servants, must call out to Me as an infant to seek reassurance that it is I, your beloved Jesus, who beckons you to take My hand.
I will lead you through a jungle of thorns over which you will have to step in order to reach the gates of My New Paradise.
Did I not tell you that I would come again? To judge the living and the dead?
Well I will come soon and I need you to help Me bring all of God's children together as one.
Very few now recognise Me because of the veil of deceit which has fallen over the whole world.Many do not believe in God the Father.
Few accept that I, Jesus Christ, His only Son died to save them. Yet they are willing to believe in, and idolise, false gods, which do not exist.
How I weep with a terrible sadness when I witness young people laugh when My name is mentioned and when they sneer at others who publicly admit that I exist.
How I suffer the pain of My Crucifixion when I see those who claim to be Christians refuse to proclaim My teachings publicly for fear of ridicule.
The world has been deceived by the king of lies. Only I can now bring hope and save God's children from the terrible destiny which is being planned to inflict terror across every nation by those armies of global powerful groups including those under the control of the False Prophet and the Anti-Christ.
All My warnings, given to My end time prophet Maria Divine Mercy, will come to pass. Until this happens never forget that your allegiance is to Me, your Saviour Jesus Christ.
Without My love and direction you will find it impossible to steer the ship that is My Holy Church on earth.
Wake up. Do not reject God's prophets.
Many now claim to come in My name as the scriptures foretold but do not offer the spiritual food which can only come from Me.
Many are coming forth now so that My main public voice to the world, contained in these messages, in these the end times will be dismissed.
Prayer is your route back into My arms.
Pray, pray, pray for the graces to open your eyes so that you can recognise Me before it is too late. I need your help, your love and your loyalty.
Remember it was because of Me that you took your sacred vows. Now that I call out to you do not reject Me.
Embrace Me and allow Me to guide you so that you can lead My remnant church and salvage souls.
I give you My special blessing and await you to respond to My call as follows in this Crusade Prayer (49) Pledge of loyalty for Christian Clergy
Oh Jesus I am your humble servant I pledge my love and loyalty to you
I beg you to give me a sign of your calling
Help me to open my eyes and witness your promise
Bless me with the grace of the Holy Spirit
So that I will not be deceived by those who claim
To come in your name but who do not speak the truth Show me the truth
Allow me to feel your love
So that I can fulfil your Most Holy Will
I ask you with a humble heart to show me the way
In which I can help you to save the souls of humanity. Amen.
Do not ignore My call. Do not reject Me when I come once more.
This time I come not only to save mankind once more but to fulfil the Divine Will of My beloved Father, God the Most High.
Go in peace.
Your beloved Jesus