Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


25.04.2012, 15:50 - Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki jej wola nie połączy się z Boską Wolą Ojca

Moja szczerze umiłowana córko, wiele dusz nie uznaje Mnie tylko dlatego, że nie chcą.
Wiedzą, kim jestem.
Wiedzą, że zostali stworzeni z niczego przez Boga Ojca, a jednak ignorują Boga.
Wielokrotnie nadużywają Mojego imienia w codziennych sytuacjach, a Moje imię jest wypowiadane w przekleństwach wypowiadanych przez opętanych.
Dopiero, gdy ludzie zostaną dotknięci tragedią zatrzymują się, myślą o śmierci, przyszłym życiu jakie może ich czekać.
Dlatego czasami karzę te dusze z powodu Mojego Miłosierdzia, aby uzmysłowić im, że mogę je zbawić.
Przez cierpienie wszystkie ziemskie atrakcje poszukiwane przez zmysły stają się bez znaczenia i okazuje się czym one naprawdę są. Ulotnymi nowościami, które znikną w krótkim okresie czasu.
Wiele dusz rodząc się na tym świecie jest posłanych z Nieba. One wybierają cierpienie, włącznie z duszami dzieci zabijanych w wyniku aborcji, jako środek zbawiania grzeszników.
Trudno jest ludzkiemu umysłowi zrozumieć Królestwo Boże, gdyż żaden człowiek nie został obdarzony tym darem.
Kiedy upadli aniołowie zbuntowali się przeciwko Mojemu Ojcu, On - Ojciec - nigdy nie zabrał Swoim dzieciom prawa do korzystania z wolnej woli. On nigdy nie zabierze daru, który ofiarował ludzkości.
Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, dopóki ich wola nie połączy się z Boską Wolą Ojca.
Szatan wykorzystuje wolną wolę. Z jednym nie potrafi walczyć, jeśli wybrane dusze zrezygnują ze swojej wolnej woli i ofiarują ją Bogu.
Poprzez tę ofiarę, poprzez przyjęcie cierpienia, wpływ szatana jest osłabiony.
Wtedy grzesznicy mogą być zbawieni, nawet jeśli nie pokutowali. To jest cud jakim jest cierpienie.
Wasz ukochany Jezus


25th April 2012, 15:50 - All mankind will have free will until their will unites with the Divine Will of the Father.

My dearly beloved daughter many souls do not acknowledge Me simply because they don't want to. They know who I am.
They know that they have been created out of nothing by God, the Father, yet they choose to ignore God.
They use My name in the most casual way many, many, times and My name is included in the curses spewed by those possessed by demons.
It is only when people are afflicted by tragedy that they stop and think of death and any future life they believe may be ahead.
This is why I sometimes punish those souls, out of My Mercy, to bring them to their senses so I can save them.
Through suffering, all those material attractions, sought out by the senses, will become meaningless and be seen for what they are. Fleeting novelties which will vanish within a short period of time.
Many souls are born into this world sent from Heaven. They choose suffering, including those aborted children, as a means of seeking salvation for sinners.
It is difficult for the human mind to understand the Divine Kingdom for no man has been blessed with this gift.
When the fallen angels rebelled against My Father, He - My Father - never forfeited the right of His children to their free will for He will never take away the gift he gave to humanity.
All mankind will have free will until their will unites with the Divine Will of the Father.
Satan takes advantage of free will. What he cannot fight is when those chosen souls, forfeit their own free will and offer it to God to save sinners.
By making this sacrifice, through the acceptance of suffering, Satan's influence is weakened.
Then sinners can be saved even when they have not repented. This is the miracle that is suffering. Your beloved Jesus