Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.05.2012, 12:00 - Bóg Ojciec: Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego z zachwytem i dziękczynieniem

Moja córko, jak wielki jest ten Dzień, w którym Duch Święty, Światło Mojej Miłości wyleje się na ziemię.
Jest to bardzo szczególny dar. Otworzy serca wielu i przygotuje liczne dusze na Ostrzeżenie.
Moja Miłość nie zna granic.
Pragnę w Swoich Ramionach trzymać mocno każdego, nie wyłączając żadnego mężczyzny, kobiety czy dziecka. Ani jeden grzesznik nie jest wykluczony.
Moje Dary dla ludzkości są hojne i nadal będę wylewał Moje Dary w odpowiedzi tym, którzy odmawiają Modlitwy Krucjaty przekazywane tobie, Moja córko.
Te modlitwy są z Nieba, a nie pochodzą spod pióra człowieka.
Przeznaczone są dla tych czasów i są potężną bronią w walce przeciw prześladowaniom.
Te modlitwy są słyszane za każdym razem, gdy wychodzą z waszych ust, moje dzieci.
Będą one przynosić wam wspaniałe nagrody.
Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego z zachwytem i dziękczynieniem.
To jest cud, który jest właśnie posyłany do każdego z was, wraz z Moją Miłością dla wszystkich.
Idźcie teraz w pokoju i miłości.
Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy


5th May 2012, 12:00 - God the Father: Accept My Holy Spirit with wonder and with thanks.

My daughter how great is the day that the Holy Spirit, the Light of My Love, will spill over the earth.
This is a very special gift. It will open the hearts of many and prepare many souls for The Warning.
My Love has no boundaries.
There is not one man, woman or child whom I exclude My longing to hold each tightly in My Arms. Not one sinner is excluded.
My Gifts to mankind are generous and I will continue to pour out My Gifts in response to those who recite the Crusade Prayers given to you My daughter.
These prayers are from Heaven and have not come from the pen of man.
They are for these times and are a powerful weapon against persecution. These prayers are heard every time they come from your lips My children. They will bring you great rewards.
Accept My Holy Spirit with wonder and with thanks.
It is a miracle and it is being sent to each of you with My Love for all. Go now in peace and love.
Your Father
God the Most High