Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.05.2012, 18:19 - Wielu papieży było więźniami Stolicy Apostolskiej otoczonymi przez grupy masońskie

Moja szczerze umiłowana córko, do Moich Kościołów na świecie powiedz to.
Musicie wiedzieć, że zawsze będę u waszego boku tak długo, jak długo będziecie głosić Moje Najświętsze Słowo.
Do Mojego Kościoła katolickiego, nawet jeśli spowodowaliście cierpienie z powodu okropnych grzechów, miejcie świadomość, że nigdy was nie opuszczę, mimo że zgrzeszyliście. Ale pamiętajcie o tym.
Wasza wiara we Mnie nie jest tak silna, jak powinna być. Nie kochacie Mnie tak, jak kiedyś.
Całe to bogactwo, które nagromadziliście spowodowało oddalenie zwyczajnych dzieci Bożych ode Mnie, waszego Chrystusa i Zbawiciela.
Wspięliście się na tak wyniosłe szczyty, że nie mogę dotrzeć do was i ofiarować wam Mojej dłoni, aby uratować was od zepsucia waszych serc.
Zostaliście nauczeni prawdy przez Mojego Piotra, na którego skale budowaliście. I co zrobiliście?
Zbudowaliście grube kamienne mury wokół siebie.
Spowodowało to brak kontaktu z tymi, których powinniście karmić Moim Ciałem i Krwią, aby ich dusze były posilone.
Szacunek wymagany od was w rozporządzaniu Moją Najświętszą Eucharystią został utracony, gdy poniżyliście Moją Obecność.
Kiedy Sobór Watykański II ogłosił nowe zasady, zostały one wprowadzone przez te niegodziwe siły masońskie wewnątrz waszych korytarzy.
Podstępnie przedstawili oni nowe sposoby udzielania mojej Najświętszej Eucharystii, które są dla Mnie obraźliwe.
Wasze tak zwane tolerancyjne nauki ogłosiły serię kłamstw, w tym odmowy uznania władzy świętego Michała Archanioła.
On jest obrońcą Kościoła przed szatanem. Siły, które są między wami wiedziały o tym. To dlatego wstrzymaliście wszystkie modlitwy proszące go o pomoc przed Mszą.
A potem największym waszym kłamstwem było to, że piekła nie należy się obawiać. Że to tylko przenośnia. Z powodu tego kłamstwa przyjętego za prawdę przez wiele dzieci Bożych, zostały stracone miliardy dusz.
Jak bardzo Mnie obrażacie. Te skromne i święte sługi spośród was proszę, abyście powrócili do Mojego nauczania.
Nigdy nie dopuszczajcie do gromadzenia bogactw wśród was i nie sądźcie, że jest to dopuszczalne w Moich oczach.
Bogactwa, złoto i władza nagromadzone w Moje Imię będzie waszym upadkiem. Nie możecie czerpać zysku z Mojego Świętego Słowa.
Cierpicie ze względu na sposób w jaki Mnie obrażacie.
Nigdy nie myślcie, że obwiniam wielu świętych papieży, którzy byli następcami Piotra. Ich misja zawsze była chroniona.
Wielu papieży było więźniami Stolicy Apostolskiej otoczonymi przez Grupy Masońskie, którzy nie reprezentują Boga.
Oni nienawidzą Boga i poświęcili pięćdziesiąt lat na szerzenie nieprawdy na temat Miłosierdzia Bożego.
Ich działania doprowadziły do upadku Kościoła katolickiego.
To nie był przypadek. Było to celowe i podstępnie knucie w celu zniszczenia wiary Kościoła. Aby zniszczyć hołd oddawany przez zwyczajnych katolików jedynemu, prawdziwemu Bogu.
Dlatego zostaniecie teraz wygnani na pustynię. Po papieżu Benedykcie XVI będziecie prowadzeni przeze Mnie z niebios.
O jak bardzo przez was płaczę.
Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy znają Prawdę, wstańcie i idźcie za Mną, waszym Jezusem, aby głosić Prawdę Mojego Nauczania w pokornej służbie.
Musicie znaleźć w sobie odwagę i siłę, aby powstać z popiołów.
Przede wszystkim odrzućcie kłamstwa, które wkrótce zostaną przekazane wam przez fałszywego proroka.
Będzie on łączyć Kościół katolicki z innymi Kościołami, w tym z kościołami pogańskimi, aby stał się jedna obrzydliwością.
Jeden światowy kościół bez duszy.
Wasz Jezus


7th May 2012, 18:19 - Many Popes have been prisoners in the Holy See surrounded by Masonic Groups

My dearly beloved daughter, to My churches through the world I say this.
Know that I will always be with you at your side as long as your proclaim My Most Holy Word.
To My Catholic Church, even though you caused torment as a result of evil sin know that I will never forsake you, although you have sinned. But know this.
Your faith in Me is not as strong as it should be. You do not love Me as you once did.
All the wealth you accumulated put a distance between Me, your Christ and Savour and God's ordinary children.
You scaled such lofty heights that I could not reach up to you and offer you My hand to salvage you from the rot within your core.
You were taught the truth by My Peter upon whose rock you were built. And what did you do? You built thick stone walls around you.
This caused a lack of communication with those whom you needed to feed with My Body and Blood so that their souls could be nourished.
The respect required of you in administering My Most Holy Eucharist was lost when you demeaned My Presence. When Vatican II declared new rules they were introduced by those evil Masonic forces from within your corridors. They cunningly presented new ways to administer My Holy Eucharist which are insulting to Me.
Your so called tolerant teachings proclaimed a series of lies including the refusal to acknowledge the power of St Michael the Archangel.
He is the protector of the Church against Satan. Those forces among you knew this. This is why you stopped all prayers requesting his help before Me at the Holy Mass.
Then you perpetrated the biggest untruth that Hell was not to be feared. That it was just a metaphor. For this lie, accepted as the truth by many of God's children, has meant the loss of billions of souls.
How you offend Me. For those humble and sacred servants among you I ask that you go back to My Teachings. Never allow riches to accumulate amongst you and think that they are acceptable in My eyes.
Riches, gold and power accumulated in My Name will be your downfall. You cannot profit from My Holy Word.
You have suffered because of the way you have offended Me.
Never think that I am blaming the many Holy Popes who have sat in the seat of Peter. Their mission has always been protected.
Many Popes have been prisoners in the Holy See surrounded by Masonic groups who do not represent God.
They hate God and have spent fifty years spreading untruths about the Mercy of God.
Their works have led to the collapse of the Catholic Church.
This was not an accident. It was deliberately and cunningly plotted in order to destroy the faith of the Church. To destroy the homage of ordinary Catholics to the one true God.
For this you will now be cast aside into the wilderness. After Pope Benedict you will be led by Me from the Heavens.
Oh how you have made Me weep.
I call on all of My sacred servants who know the truth to stand up and follow Me, your Jesus, to spread the truth of My Teachings in humble servitude.
You must find the courage and the strength to rise from the ashes.
Above all, reject the lies which will shortly be presented to you by the False Prophet.
He will merge the Catholic Church with other churches, including pagan churches, to become one abomination.
A one world church without a soul.
Your Jesus