Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


08.05.2012, 12:30 - Maryja Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata

Moje dziecko, ta misja nawróci miliony dusz, które w przeciwnym razie byłyby utracone.
Nie powinnaś nigdy odczuwać, że przeszkody pojawiające się przed tobą, mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się Ducha Świętego.
Mój Syn jest tak zadowolony z tych wszystkich, którzy podążają za Słowem, którego w tym czasie udziela On światu.
Dzieci, wasze oddanie poprzez modlitwę ratuje tak wiele zagubionych dusz. Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy. Tyle zła zostało udaremnionego z powodu waszych modlitw.
Prace tej jednej grupy światowej są obecnie zakłócone, a ich plany w nieładzie.
Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że modlitwa może łagodzić wszelkie zło na świecie.
Światło Ducha Świętego zwiększa teraz swoją moc tak, żeby coraz więcej dusz ujrzało prawdę Pana, gdy ona na nowo jest wszędzie rozpalana.
Dzieci, musicie w dalszym ciągu mówić do mojego Ojca i pogłębiać wasze oddanie się Jemu.
Gdy będziecie wzywać Ojca, Boga Najwyższego, w imię Jego drogiego Syna, On usłyszy wasze modlitwy i odpowie.
Powinniście więcej wołać do Ojca, gdyż wówczas On, Bóg Najwyższy może zmienić losy świata.
Tylko przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa możecie zbliżyć się do Ojca. Dlatego tak musicie odmawiać
Modlitwę Krucjaty (52) Modlitwa do Ojca
Mój Najdroższy Ojcze,
w Imię Twojego Drogiego Syna
i na pamiątkę Jego Męki na Krzyżu,
wołam do Ciebie.
Boże Najwyższy,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
trzymaj nasze zbawienie w Twoich Świętych Dłoniach.
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
w tym te, które Cię nie znają
i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają.
Przebacz nam nasze grzechy i ratuj
nas przed prześladowaniami szatana i jego armii.
Weź nas w Twoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę prawdy. Amen.
Idźcie w pokoju. Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


8th May 2012, 12:30 - Virgin Mary: God the Most High can change the destiny of the world

My child this mission is converting millions of souls who would otherwise be lost.
You must never feel that the obstacles placed before you can stop the spread of the Holy Spirit. My Son is so pleased with all those who follow the Word He imparts to the world at this time.
The devotion through your prayers, children, is saving so many lost souls. Never forget the power of prayer. So much evil has been thwarted because of your prayers.
The work of the one world group is now being disrupted and their plans in disarray. God's Mercy is so great that prayer can mitigate any evil in the world.
The light of the Holy Spirit now increases in power so that more and more souls will see the truth of the Lord as it is being re- kindled everywhere.
Children you must continue to speak to My Father and increase your devotion to Him.
By calling on the Father, God the Most High, in the name of His precious Son, He will hear your prayers and respond. You should call out to the Father more for it will be He, God the Most High, who can change the destiny of the world. It will only be through My Son, Jesus Christ, that you can approach the Father. So this is what you must say
Crusade Prayer (52) Prayer to the Father
My dearest Father
In the name of your precious Son
And in remembrance of His Passion on the Cross I call out to you
You, God the Most High
Creator of the World and all that is Hold our salvation in your Holy Hands Embrace all of your children Including those who don't know You
And those who do but look the other way
Forgive us our sin and save
Us from the persecution of Satan and his army Take us into your arms and fill us with the hope We need to see the way of the truth. Amen
Go in peace. Your beloved Mother
Mother of Salvation