Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


12.05.2012, 10:00 - Maryja Panna: Dzieci, idźcie, otwórzcie swoje oczy i słuchajcie, kwestionujcie i rozważajcie wszystko, co jest przedstawiane wam w imię Boga

Moje dziecko, ryk szatana i jego demonów staje się coraz głośniejszy, a ich krzyki są tak intensywne, że słychać je w Niebiosach, dlatego muszę ostrzec dzieci Boże, aby otworzyły oczy.
Rozejrzycie się wokół siebie, co widzicie?
Niepokój, spory, rozpacz i walki. Wszystko to zostało wzniecone przez złe duchy, które otaczają ludzkość.
Uwolnione zostały z piekła, a ich liczba jest wielka. Ani na chwilę nie złagodzą miotanych przez siebie udręk z powodu nienawiści jaką żywią do wszystkich dzieci Bożych.
Ci upadli aniołowie byli zazdrośni kiedy mój Ojciec, Bóg Najwyższy, stworzył gatunek ludzki i wszechświat.
Ich pycha i obrzydzenie doprowadziły do ich upadku i zostali wypędzeni do piekła.
Prowadzeni przez szatana okazali swoją nienawiść, gdy przyniosłam światu Syna Człowieczego, Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Ich nienawiść do mnie przewyższa wszystko, co jest znane ludzkości.
Gdy zostałam Królową wszystkich Aniołów, to ich rozwścieczyło. Wiedzieli, że nie będzie powrotu do Boskiej Hierarchii.
By zranić Boga, mojego umiłowanego Ojca, chcą zniszczyć to, co jest bliskie Jego Sercu, Jego drogie i ukochane dzieci.
Uwodząc Jego dzieci, przez grzeszne pokusy, kradną dusze.
Mój Ojciec nie będzie tolerował tej niegodziwości i nadchodzi czas na te upadłe anioły, które mają być ostatecznie wrzucone do paleniska. One o tym wiedzą.
Pod kierownictwem szatana rozszerzają teraz swoje plany i w każdej chwili dnia powodują na świecie spustoszenie.
Boże dzieci muszą wiedzieć, że planują oni wyrwać wszystko, co jest cenne dla Boga, Ojca Wszechmogącego.
Dlatego też ich pierwszym celem są Jego Święte Kościoły na ziemi.
Kiedy przenikną do Bożych Kościołów, przenikną też dzieci Boże.
Dzieci obudźcie się na to, co dzieje się na waszych oczach. Musicie zachować czujność w każdym czasie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zostali pobłogosławieni łaskami potrzebnymi do rozpoznania zła, które przedstawiane jest wam jako część planów Bożych, a tak nie jest.
Potrzebna jest silna wiara i przyjęcie prawdy zawartej w tych orędziach z Nieba, aby pozostać na ścieżce prawdy do życia wiecznego.
Dzieci, życie wieczne należy przyjąć z radością i nie można go odrzucać na rzecz fałszywych obietnic.
Te fałszywe obietnice zostały przedstawione światu w obecnych czasach przez tych, którzy kierują waszymi narodami, a którzy mogą być pod wpływem króla kłamstwa.
Dzieci, idźcie i otwórzcie swoje oczy oraz słuchajcie, kwestionujcie i rozważajcie wszystko, co jest przedstawiane wam w imię Boga.
Wasza ukochana Królowa Pokoju
Matka Zbawienia


12th May 2012, 10:00 - Virgin Mary: Go and open your eyes children and listen, question and contemplate all that is presented to you in the Name of God.

My child as the roar of Satan and his demons get louder and the pitch of their screams heard in the Heavens, I must warn God's children to open their eyes.
Look around you and what do you see?
Unrest, arguments, despair and fighting. All this has been ignited by the evil spirits that surround humanity.
Released from Hell, their numbers are great. Not for one moment will they ease their torment spewed out by the hatred they have for all of God's children.
These fallen angels were jealous when my Father, God the Most High, created mankind and the universe.
Their pride and disgust led to their downfall and they were cast out into Hell.
Led by Satan, their hatred was manifested when I brought the Son of Man, the Saviour of mankind, into the world. Their hatred of me surpasses anything known to humanity.
As Queen of all the Angels, this drove them into turmoil. They knew there would be no return to the Divine Hierarchy.
To hurt God, my beloved Father they want to destroy that which is closest to His Heart, His precious and beloved children.
By seducing His children, through the temptations of sin, they steal souls.
My Father will not tolerate this wickedness and the time is close for these fallen angels to be finally cast into the furnace. They know this.
Under the direction of Satan they now increase their plans and every second of the day they cause havoc in the world.
God's children must know that their plan is to snatch everything which is precious to God, the Almighty Father.
This is why they target His Holy Churches on the earth first. When they infiltrate God's Churches they infiltrate God's children.
Wake up children to what is happening before your eyes. You must stay alert at all times.
Pray, pray, pray that you are blessed with the graces to recognise evil when it is presented to you as being part of God's plans, when it is not.
It will take strong faith and acceptance of the Truth contained within these messages from Heaven to stay on the truth path to eternal life.
Eternal life is to be welcomed children and must never be rejected in favour of false promises.
These false promises are presented to the world in these times by those who lead your nations and who may be influenced by the king of lies.
Go and open your eyes children and listen, question and contemplate all that is presented to you in the Name of God. Your Beloved Queen of Peace
Mother of Salvation