Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


14.05.2012, 18:00 - Prośba o modlitwę: Idź teraz i ogłoś tę prośbę Moje Wołanie do Jezusa

Moja szczerze umiłowana córko, twój dar dla Mnie został przyjęty i w rezultacie pozwoli to uratować kolejne 5 milionów dusz*.
Moim najgorętszym pragnieniem jest położyć kres twojemu cierpieniu, ale dzięki temu cennemu darowi, który Mi ofiarowujesz, mogę zbawić więcej dzieci Bożych.
Nigdy nie zapominaj, że celem tej misji jest ratowanie ludzkości przed piekłem. Potrzebuję twojej pomocy i pomocy innych, aby ją zrealizować.
Nigdy nie czuj się samotna, bo cię kocham i jestem z tobą cały czas. Wreszcie dużo więcej dzieci Bożych zaczyna słuchać Mojego głosu.
Działanie Ducha Świętego zaowocuje i w krótkim czasie miłość Boga odczują nawet najbardziej jałowe serca.
Te zagubione, puste i jałowe dusze odczują płomień miłości i doświadczą znajomej tęsknoty, by stać się częścią Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Wielu nie będzie rozumiało dlaczego, ale nie będą w stanie zaprzeczyć swoim uczuciom ciepła, miłości i pokoju.
Tak wielu będzie zaskoczonych i będą chcieli rozmawiać ze Mną. Musisz teraz zjednoczyć ludzi z całego świata, by prosili o dar Mojej Miłości. Muszą poprosić, aby zostały im udzielone szczególne łaski.
Ty, Moja córko, musisz w tym celu wyznaczyć jeden dzień w tygodniu. Każda zagubiona dusza musi prosić Mnie, abym jej udzielił pomocy. Jeśli ich prośby będą zgodne z Moją Świętą Wolą, wtedy będę odpowiadał na ich modlitwy. W ten sposób zaszczepię im mocniejszą więź z Moim Najświętszym Sercem i Moim Wielkim Miłosierdziem.
Idź teraz i ogłoś tę prośbę "Moje Wołanie do Jezusa".
Moja córko, zrób to tak szybko jak tylko możesz, gdyż pragnę zagwarantować, aby te dusze, zwłaszcza tych, którzy nie akceptują, że to Ja teraz mówię, w końcu zaczną zdawać sobie sprawę, jak blisko jestem każdej poszczególnej duszy.
Powiedz im, że kocham każdego i nie odrzucam ani jednego grzesznika, bez względu na to, jak ciężkie są jego grzechy.
O jedno tylko ich proszę, by przyszli do Mnie i prosili Mnie, abym im pomógł.
Wasz Jezus
www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request
* dusze, o których mowa w pierwszym wierszu mają związek z osobistymi cierpieniami ofiarowanymi przez Marię Bożego Miłosierdzia i nie ma to odniesienia do świata jako całości, ponieważ obecnie dzięki modlitwie ratowane są miliardy.


14th May 2012, 18:00 - Prayer Requests: Go now and call this request My Call to Jesus

My dearest beloved daughter your gift to Me is accepted and as a result will save a further 5 million souls*
It is My dearest wish to bring an end to your suffering but this precious gift you bring Me will now mean I can save more of God's children.
Never forget that this mission is to save mankind from Hell. I need your help and the help of others to do this.
Never feel alone for I love you and am with you the entire time. So many more of God's children are beginning to hear My Voice at last.
The work of the Holy Spirit will bear fruit and very soon the love of God will be felt in the hearts of even the most barren.
Those lost, empty and barren souls will feel a flame of Love and witness a familiar yearning to be part of My New Kingdom on earth. Many will not understand why but they will be unable to deny their feelings of warmth, love and peace.
So many will be surprised and will want to speak with Me. You must now unite people everywhere to request the gift of My Love. They must ask for special favours to be granted.
You, My daughter, must designate one day a week to this. Each lost soul must ask Me to help them. If their request is according to My Holy Will then I will answer their prayers. This will instill in them a stronger link to My Sacred Heart and My Great Mercy.
Go now and call this request "My Call to Jesus".
My daughter do this as soon as you can as I wish to ensure that those souls, especially those who do not accept that speak now. They will finally realise how close I am to each single soul.
Tell them that I love everyone and don't exclude one single sinner no matter how grevious their sin. All I ask is for them to come to Me and ask Me to help them.
Your Jesus http://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request/
*the souls referred to on the first line are to do with personal suffering offered by MDM and do not refer to the world as a whole because billions are currently being saved through prayer.