Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.05.2012, 09:00 - Maryja Panna: Moi wizjonerzy w świecie zostaną poinformowani, by modlić się w intencji uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową

Moje dziecko, postaraj się być silna w tym dziele dla Mojego Syna.
Ważne jest, aby wszyscy ci, którzy wierzą w prawdę Świętego Słowa, które jest teraz przekazywane światu, zachowali spokój.
Waszym obowiązkiem jest odpowiadać na polecenia Mojego ukochanego Syna. Modlitwa i wiara w Mojego Syna przyniesie wam zbawienie.
Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny lub walki.
Przez ślubowanie wierności Bogu Ojcu, w wyniku przyjęcia tego daru danego za darmo, pozostaniecie wolni.
Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy i tego, że może ona zmniejszyć skutki takich wydarzeń.
Niestety, wiele z tych wydarzeń musi nastąpić, gdyż zostały przepowiedziane.
Dzieci, wzywam wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Matkę Najświętszą, aby zrozumieli, że jest to wołanie z Nieba.
Wszyscy moi wizjonerzy w świecie zostaną poinformowani, by modlić się w intencji uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.
Musicie wytrwać w cierpieniu i ofiarować je jako dar dla Boga Ojca.
Mój codzienny Różaniec ma w tym czasie wielkie znaczenie bez względu na to, do którego Kościoła chrześcijańskiego należycie.
Musicie odmawiać go, gdyż to zapewnia ochronę tym narodom, które codziennie dużo go odmawiają.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz za Europę i zwracajcie się do Mojego Syna z prośbą o siłę, odwagę i wytrwałość, które są niezbędne do zachowania ufności Bogu.
Wasza ukochana Matka
Królowa Nieba i Ziemi
Matka Zbawienia


16th May 2012, 09:00 - Virgin Mary: My visionaries in the world will be instructed to pray in order to avert the dangers associated with a world war.

My child please try to remain strong in this work for my Son.
It is important that all those who believe in the Truth of the Holy Word, being given to the world at this time, remain calm.
Your duty is to respond to my beloved Son's instructions. Prayer and trust in my Son will bring about your salvation.
The gift of the Seal of the Living God will be your biggest protection at a time of war or strife.
By pledging allegiance to God the Father, through the acceptance of this free gift, you will remain free.
Never forget the power of prayer and how it can dilute the impact of such events.
Sadly, many of these events must come to pass for they have been prophecised.
Children, I call on all those who revere me, your Blessed Mother, to understand that this is calling from Heaven.
All my visionaries in the world will be instructed to pray in order to avert the dangers associated with a world war.
You must persevere in your suffering and offer it as a gift to God the Father.
My daily Rosary is important at this time no matter what Christian Church you belong to.
You must recite it because it offers protection to those nations who say it daily and in great numbers.
Pray, pray, pray for Europe at this time and turn to my Son and ask Him for the strength, courage and perseverance required to retain your trust in God.
Your beloved Mother Queen of Heaven and Earth Mother of Salvation