Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


18.05.2012, 15:20 - Bóg Ojciec: Nie bójcie się Mojej Ręki, lecz ręki tych, którzy są waszymi wrogami

Mówię dzisiaj do ciebie, Moja najdroższa córko, by pocieszyć tych, którzy obawiają się o przyszłość.
Przyszłość, drogie dzieci, leży w Moich Świętych Rękach.
Nadszedł czas urzeczywistnienia się nowego Królestwa, nad którym będzie panował Mój Umiłowany Syn.
Jest to już ostatni etap, na którym ziemia jest przygotowana, by przyprowadzić wielu tych, którzy kochają Mojego Syna i w odpowiednim czasie pokochają Mnie.
Wiele musi się wydarzyć, aby Moja Boska Wola została wypełniona i potrzebne są modlitwy, cierpliwość i odwaga.
Nie bójcie się Mojej Ręki, lecz ręki tych, którzy są waszymi wrogami.
Dużo niegodziwości panoszy się na świecie i nadszedł czas, abym ukarał te narody, które dręczą Moje dzieci na ziemi.
Kiedy walka się zacznie, zostaną odnowione te Domy, które Mnie, Bogu Ojcu, oddają cześć.
Wkrótce uświadomią one sobie, że odrzucili jedynego Prawdziwego Mesjasza, którego w Moim Synu Jezusie Chrystusie, wysłałem na ziemię aby dać światu zbawienie.
Wówczas ci, którzy wierzą w Mojego Syna i we Mnie, Boga Najwyższego, zgodnie powstaną i stworzą warunki, aby mogło nastąpić Powtórne Przyjście Mojego Syna.
Dopiero, gdy oczyszczenie będzie całkowite, Mój Syn powróci.
Oczyszczenie, o którym mówię, nastąpi wówczas, gdy ludzie dobrej woli zostaną oddzieleni od tych, którzy są źli. Ci, którzy żyją życiem wypełnionym kłamstwami, zasianymi w ich duszach przez szatana, mają jeszcze czas na skruchę.
Zrobię wszystko, by ocalić ich od bestii, gdyż Ja tak łatwo nie zrezygnuję z Moich dzieci.
Będę starał się przez różne rodzaje Boskich interwencji, ustanowionych przeze Mnie, wziąć je w Moje Miłosierne Ramiona, aby je zbawić.
Ufajcie i wierzcie Mi, gdyż jestem drogą do Życia Wiecznego.
Tylko przez Mojego Syna, Zbawiciela Świata, możecie przyjść do Mnie, Ojca Wszechświata.
Lecz, by przyjść do Mnie, musicie być wolni od grzechu.
A żeby być wolnym od grzechu, musicie odkupić się w Oczach Mojego Syna.
Podobnie jak posłałem Mojego Syna po raz pierwszy, aby obdarzyć was zbawieniem, tak też posyłam Go ponownie, aby ocalić was po raz ostatni, zanim Nowe Niebo i Nowa Ziemia połączą się w jedno.
Ci, którzy odmówią przyjęcia Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna, po tej ostatniej Krucjacie mającej na celu doprowadzić wszystkie Moje Dzieci do Raju, ich prawowitego dziedzictwa, będą straceni na zawsze.
Potem już nie będzie powrotu.
Nigdy nie zapominajcie, kim Jestem.
Ja jestem Bogiem Ojcem i Ja was stworzyłem.
Kocham was.
Pragnę sprowadzić was wszystkich do domu, ale Moje Łzy płyną obficie.
A to dlatego, że będzie tak wielu, których nie będę mógł uratować, jeśli nie zwrócą się do Mnie i Mnie nie poproszą, abym im pomógł.
To wezwanie z Niebios zostało przepowiedziane.
Tylko Baranek Boży, Mój Syn, ma prawo do ujawnienia wam wydarzeń, które was czekają.
Tylko On może otworzyć Pieczęcie.
Czyni to teraz z pomocą Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.
Otwórzcie oczy i w końcu zaakceptujcie, że Księga Prawdy, która została przepowiedziana jest obecnie otwierana rozdział po rozdziale na waszych oczach.
Przyjmijcie to jako Dar, ponieważ przyniesie to wam życie wieczne.
Wasz ukochany Ojciec w Niebie
Bóg Najwyższy


18th May 2012, 15:20 - God the Father: Fear not My Hand but the hand of those who are your enemies

I speak with you today My dearest daughter to bring comfort to those who fear for the future. The future, dear children, lies in My Holy Hands.
The time has come for the new Kingdom, the Kingdom over which My Beloved Son will reign, to come to pass.
This is the final stage when earth is being prepared to bring forth the multitudes who love My Son and, in time, who love Me.
Much must happen for My Divine Will to be done and prayer, patience and courage are needed. Fear not My Hand but the hand of those who are your enemies.
Much wickedness is rampant in the world and the time has come for Me to punish those nations who torment My children on earth.
As the battle begins, the Houses that honour Me, God the Father, will be renewed.
Soon they will realise how they rejected the one True Messiah I sent to earth, in My Son Jesus Christ, to give the world salvation.
Then those who believe in My Son and Me, God the Most High, will rise in unison to prepare the ground so that the Second Coming of My Son can take place.
Only when the purification is complete will My Son return.
The purification I speak of is when the good will be separated from those who are evil. Those who live their lives filled with the lies planted in their souls by Satan still have time to repent.
Every attempt will be made by Me to salvage them from the beast for I do not give up on My children that easily. I will, through the various Divine Interventions, sanctioned by Me, try to take them into My Merciful Arms to save them. Trust and belief in Me is the pathway to Eternal Life.
Only through My Son, The Saviour of the World, can you come to Me, The Father of the Universe.
For to come to Me, you must be saved from Sin.
To be saved from Sin you must redeem yourselves in the Eyes of My Son.
Just as I sent My Son the first time to grant you salvation, so too, do I send Him once more to save you one last time before the New Heaven and the New Earth merge to become one.
Those who refuse to accept My Son's Great Mercy, after this last Crusade to bring all of My Children into Paradise, their rightful inheritance, will be lost forever.
There can be no going back after this. Never forget who I Am.
I Am God the Father and I created you. I love you.
I desire to bring all of you home but how My Tears flow so.
This is because there will be so many that I will not be able to save unless they turn and ask Me to help them. This call from the Heavens has been foretold.
Only The Lamb of God, My Son, has the authority to reveal to you the events which lie ahead. Only He can open the Seals.
He does this now with the help of the Seventh Angel, the Seventh Messenger.
Open your eyes and accept that, at last, the Book of Truth prophesised is now being opened chapter by chapter before your eyes.
Accept it as a Gift, because it will bring you eternal life. Your Beloved Father in Heaven
God the Most High