Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.05.2012, 18:10 - Módlcie się, abyście mogli rozpoznać prawdziwych proroków od tych, którzy nie przemawiają w Moje Święte Imię

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz dzieciom Bożym, że Moi Prorocy w dzisiejszym świecie będą odrzucani, tak jak byli na początku.
Ci, którzy twierdzą, że przychodzą dzisiaj w Moje Imię, ale nie otrzymują orędzi od Boga, będą obejmowani i przyjmowani.
Ci, którzy głoszą Moje Święte Słowa i którzy prorokują w imię Mojego Ojca, będą cierpieć największe odrzucenie.
Księża i duchowni będą dzisiaj atakować Moich Proroków, ponieważ szatan zaślepia ich na Moje Święte Słowo.
Niech każdy człowiek, który próbuje powstrzymać prawdziwych proroków Boga wie, że w oczach Boga popełnia ciężki grzech.
Wyświęceni słudzy i ci, którzy głoszą prawdę Mojej Nauki zostaną ukarani, gdyby próbowali szkodzić tej Świętej Misji.
Wy, którzy nie wierzycie w Moje Święte Słowo głoszone światu w tym czasie, musicie zamilknąć.
Ponieważ, jeśli tego nie zrobicie i potępicie Mnie, będziecie pociągnięci do odpowiedzialności, a wówczas wy będziecie płakać i błagać Mnie, aby wam przebaczył.
Wtedy, szkody jakie wyrządzicie, będziecie przeżywać tam, gdzie przebywają utracone dusze.
Nigdy nie odrzucajcie Mojego Świętego Słowa przekazywanego wam przez proroków.
Obejmijcie je i przyjmijcie, gdyż jest jeszcze dużo pracy do wykonania, by przygotować całą ludzkość do Mojego Nowego Królestwa.
Pamiętajcie o tym.
Człowiek wtedy odrzuca Moje Słowo, czego się można było spodziewać, gdy szatan błąka się po ziemi.
Kiedy wierny Sługa Boży odrzuca Mnie, to jakby miecz Mnie przeszywał.
To jest najbardziej bolesne odrzucenie ze wszystkich.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Jeśli nie wierzycie, to módlcie się, żebyście szybko mogli ujrzeć prawdę.
Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zwróćcie się do Mnie i proście Mnie, abym otworzył wasze serca.
Pozwólcie Mi wypełnić was łaskami, abyście pomogli Mi zebrać dusze z każdej części świata na czas.
Nie wierzcie w to, że Powtórne Przyjście może się odbyć lub odbędzie się bez pomocy Moich proroków, których wysłałem na przygotowanie was, abyście byli zdolni do wejścia do Mojego Królestwa.
Módlcie się, abyście mogli rozpoznać prawdziwych proroków od tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię.
Biada tym, którzy rozszarpują Moich proroków, albowiem oni będą musieli odpowiedzieć za swoje przestępstwa przeciwko Mojemu Świętemu Ojcu, Bogu Najwyższemu.
Idźcie, otwórzcie oczy.
Patrzcie, kiedy ujawniam wam prawdę.
Nie odwracajcie głów.
Nie zamykajcie oczu.
Nadszedł czas, byście podjęli decyzję.
Chodźcie za Mną i pomagajcie prowadzić Moje dzieci do Życia Wiecznego.
Odwrócicie się, a odmówcie tym duszom szansy odkupienia się w Moich oczach.
Wasz Jezus


20th May 2012, 18:10 - Pray that you can recognise the true prophets from those who do not speak in My Holy Name.

My dearly beloved daughter tell God's children that My Prophets in the world today will be rejected just as they were in the beginning.
Those who profess to come in My Name today, but who do not receive messages from God, will be embraced and accepted.
Those who proclaim My Holy Word and who prophesy in the Name of My Father will suffer the biggest rejection.
Priests and clergy will attack My Prophets today because Satan blinds them to My Holy Word.
Let any man who tries to stop the true prophets of God know that they will commit a grave sin in the Eyes of God.
Sacred servants and those who proclaim the truth of My Teachings will be punished should they try to sabotage this Holy Mission.
To those who do not believe in My Holy Word given to the world at this time you must keep silent. For if you don't and denounce Me you will be held responsible and you will weep and beg Me to forgive you. By then the damage you caused will have been felt where souls will be lost.
Never reject My Holy Word given to you through the prophets.
Embrace it and accept it for much work is needed to prepare all of mankind for My New Kingdom. Remember this.
When Man denies My Word that is to be expected when Satan roams the earth.
When a faithful servant of God rejects Me this is like a sword cutting through Me. It is the most painful rejection of all.
Come to Me all of you. If you do not believe then pray that you will be shown the Truth soon.
If you are in any doubt turn to Me and ask Me to open your heart
.
Let me fill you with graces so that you will help Me gather souls in every part of the world in time.
Do not believe that The Second Coming can or will take place without the help of My prophets, sent to prepare you so that you are fit to enter My Kingdom.
Pray that you can recognise the true prophets from those who do not speak in My Holy Name.
Woe to those who tear apart My prophets for they will have to answer for their offenses against My Holy Father, God the Most High.
Go open your eyes.
Look when I reveal to you the truth. Do not turn your head.
Do not close your eyes.
It is time for you to choose.
Follow Me and help lead My children to Eternal Life.
Turn your back and you deny those souls the chance of redeeming themselves in My eyes. Your Jesus