Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.05.2012, 20:15 - Przybliża się czas Ostrzeżenia

Moja szczerze umiłowana, córko, przybliża się czas Ostrzeżenia.
Nadal jest jeszcze dużo do zrobienia, aby przygotować dusze na Moje Wielkie Miłosierdzie.
Wzywam wszystkich, którzy kochają Mnie, by intensywnie modlili się o powszechne nawrócenie, którego pragnę.
Tak wielu przybiegnie rzucając się w Moje Ramiona, a ulga zaleje ich dusze, gdyż będą wiedzieli, że to Ja, ich ukochany Jezus ich przywołuję.
Tak wielu też będzie walczyć z Prawdą, gdy zostanie im ona ukazana. Dowód, który ujawnię nie wystarczy, aby zapalić choć jeden płomyk miłości w ich duszach.
Zostali Mi skradzeni, a jednak nie chcą się uwolnić od porywacza, bestii, która pożarła ich dusze.
Rozpowszechniaj Moje Słowo, tak szybko, jak tylko potrafisz, Moja córko.
Ignoruj drwiny, szyderstwa i ośmieszanie ze strony tych, którzy starają się ciebie powstrzymać.
Powstań i głoś Moje Najświętsze Słowo za wszelką cenę.
Ci, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię, a próbują cię poniżać, krzyżują Mnie. To nie z twojego powodu cię dręczą, ale z powodu Mnie, ich Ukochanego Zbawiciela.
Ludzka opinia nie jest ważna. Ważne są te dusze, które pragnę zbawić.
Módlcie się tą Modlitwą Krucjaty (55) O przygotowanie do Ostrzeżenia
O mój Drogi Jezu
Proszę otwórz serca
Wszystkich dzieci Bożych
Na dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia
Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie
Z miłością i wdzięcznością
Uzdolnij je, aby stały się pokorne przed Tobą
I błagały o przebaczenie swoich grzechów
Żeby mogły stać się częścią
Twojego Chwalebnego Królestwa.
Amen.
Wkrótce wiele milionów ludzi na świecie usłyszy Moje Wołanie i więcej dusz może być zbawionych i zostanie zbawionych.
Nigdy nie zapominajcie o tym, jak ważne jest codzienne odmawianie Koronki do Mojego Bożego Miłosierdzia, by ratować dusze.
Idźcie w pokoju i miłości.
Wasz ukochany Jezus


21st May 2012, 20:15 - The time is drawing closer for The Warning to take place

My dearly beloved daughter the time is drawing closer for The Warning to take place. Still there is so much work to be done to prepare souls for My Great Mercy.
I call on all those who love Me to pray hard for the global conversion I desire.
So many will come running into My Arms, relief flooding their souls, because they know it is I, their Beloved Jesus, who beckons them.
So many will fight the Truth when it is presented to them. The proof I will reveal will not be enough to ignite a single flame of love in their souls.
They have been stolen from Me and yet they do not want to be set free from their captor, the beast, who has devoured their souls.
Spread My Word as quickly as you can My daughter.
Ignore the taunts, the sneers and the ridicule from those who try to stop you Rise and proclaim My Most Holy Word at all costs.
Those who profess to speak in My Name and try to demean you are crucifying Me. It is not you they torment but, Me, their Beloved Saviour.
Human opinion is not important. All that matters are those souls that I yearn to save. Pray this Crusade Prayer (55) to Prepare for The Warning
O my Dear Jesus Please open the hearts Of all God's children
To the gift of your Great Mercy
Help them to accept Your Divine Mercy With love and gratitude
Enable them to become humble before You And beg for the forgiveness of their sins So that they can become part of
Your Glorious Kingdom.
Amen
Soon many millions in the world will hear My Call and more souls can and will be saved.
Never forget the importance of the daily recital of My Divine Mercy Chaplet to save souls.
Go in peace and love.
Your beloved Jesus