Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.05.2012, 15:20 - Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

Moja szczerze umiłowana córko, rozpoczyna się kolejny etap tej Świętej Misji.
Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat.
Nawrócenia będą następować szybko i Moje Święte Słowo, będzie słyszane we wszystkich językach.
Wszystkie dzieci Boże na zmianę będą rozpowszechniać Moje Orędzia i zostaną napełnione Duchem Świętym.
Ich usta będą przekazywać prawdę i wszyscy będą prorokować w językach, żeby prawda mogła zostać szybko usłyszana.
Pragnienie dzieci Bożych, które błąkają się w zagubieniu, ponieważ pustka panuje w ich duszach, zostanie ugaszone.
Bolesny głód Mojej obecności będzie zaspokojony, gdy przyniosę duszom pokarm, którego tak rozpaczliwie potrzebują.
Kiedy to się stanie, niewiele dusz na świecie nie będzie świadomych Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Weźcie Mój Dar, Moje Święte Słowo, Moją Księgę Prawdy i pochłońcie ją. Gdyż bez niej będziecie jak ciało bez duszy.
Kiedy przełkniecie Moje Słowa Mądrości, zostaniecie ponownie uzdrowieni.
A gdy znów staniecie się zdrowi, będziecie gotowi iść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.
Oczekujcie teraz, Moi drodzy wyznawcy, na Moje Pisane Słowo, które wkrótce będzie z wami i będziecie cieszyć się miłością i pokojem w waszych duszach.
Ruszajcie więc, wszyscy Moi wyznawcy.
Wy sami, wasi bliscy i wszyscy wierzący niech prorokują w Moje Imię.
Chodźcie ze Mną, a Ja was zaprowadzę do życia wiecznego.
Wasz Ukochany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości


22nd May 2012, 15:20 - My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world.

My dearly beloved daughter the next stage in this Holy Mission is about to unfold.
My Book of Truth, like a flame, will spread quickly over the whole world.
Conversion will be quick and My Holy Word, in all tongues, will be heard.
All of God's children, in turn, will spread My Messages and they will be filled with the Holy Spirit.
Their lips will impart the Truth and all will prophesy in tongues so that the Truth can be heard quickly.
The thirst of God's children, who wander in a confused state because their souls are empty, will be quenched.
The hunger pangs for My Presence will be satisfied when I bring those souls the nourishment they so desperately need. When this happens very few souls in the world will be unaware of My Great Mercy.
Take My Gift, My Holy Word, My Book of Truth and devour it. For without it you will be like a body without a soul.
When you swallow My Words of Wisdom you will become whole again.
When you become whole again you will be ready to come with Me into the New Era of Peace on earth.
Await now, My beloved followers, for My Written Word will be with you soon an you will rejoice with love and peace in your souls. Go forth all My followers.
Let you, your loved ones and all believers, prophesy in My Name.
Walk with Me while I lead you to Eternal Life. Your Beloved Jesus
Redeemer of all Mankind