Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.05.2012, 15:38 - Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa

Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o miłości i ochronie, którą ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają.
Moje Święte Słowo na ziemi nareszcie jest wysłuchiwane i wiele dusz jest gotowych do największego skoku wiary obejmującego Boże Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Nie wiedzą, że wejście do Nowego Raju, w Nową Erę Pokoju jest doprawdy prostą rzeczą.
Spójrzcie w górę i zaakceptujcie to, że przede wszystkim jesteście Moimi dziećmi.
Przyjmijcie do wiadomości fakt, że Ja stworzyłem każdego z was i nikogo przez przypadek, i że jesteście Moimi dziećmi. Moją Rodziną. Moimi Bliskimi.
Czułość, jaką mam w Moim Sercu jest przepełniona miłością dla każdego z was.
Wielu uważa, że skoro Ja Jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, to Moja Moc czyni Mnie dumnym.
Tak oczywiście nie jest.
Jak prawdziwa miłość rodzica do dziecka może być przyćmiona dumą?
Cierpię z powodu każdego z was. Płaczę za tymi utraconymi dla Mnie. Użyję wszelkiej mocy, by z powrotem przyprowadzić zaginione dzieci do Mojej Rodziny, Mojego Królestwa.
Wyobraźcie sobie rodzica, który jest odrzucony przez swoje dziecko. Ból, który odczuwam, nie jest Moim, ich Ojca, ale jest za nich i za męki jakie będą cierpieć, jeśli nie będę mógł ich ocalić.
Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.
Dlaczego to robię? Dlaczego pozwalam na cierpienie? Powodem jest grzech.
Grzesznicy, którzy nie przyjdą do mnie dobrowolnie, mogą być zbawieni wyłącznie poprzez cierpienie innych.
Ci, którzy cierpią w tym życiu zostaną wynagrodzeni Moimi Darami w życiu przyszłym.
Pomoc ofiarowana szczodrze przez te dzieci, które Mnie kochają, jest potężną bronią przeciwko władzy przyznanej szatanowi.
Ci, którzy walczą u boku Mojego Syna, aby zbawić dusze innych, mogą uratować całą ludzkość.
Szatan ma moc, ale tylko tę, którą otrzymał - moc, która nie może być odebrana, aż do Dnia Sądu.
Wielu z was, drogie dzieci, nie rozumie Bożych praw, które pozwalają na te rzeczy. Ale zaufajcie Mi, kiedy wam to objawiam.
Szatan będzie kraść dusze Moich dzieci, które nie wierzą we Mnie ani w dobroć, którą je obdarzam.
On staje się bezsilny, gdy grzesznicy składają ofiary poprzez cierpienie, aby uratować swoich braci i siostry od pójścia do piekła.
Jest bezradny, gdy Moje dzieci modlą się za tych grzeszników, aby zostali zbawieni.
Modlitwa jest zbroją Moich dzieci, które chcą Mi pomóc uratować całą ludzkość.
Zbierzcie się, Moje dzieci wraz z Moim Synem i pomóżcie Mi zjednoczyć w końcu Moją rodzinę.
Pomóżcie Mi doprowadzić was do nowej, wspaniałej Ery Pokoju.
Dopiero wtedy Moja Wola spełni się jak w Niebie, tak i na ziemi.
Ruszajcie dzieci. Zjednoczcie się w modlitwie.
Współpracujcie ze Mną, waszym Ojcem, by pomóc uratować Moją rodzinę.
Wasz Ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


23rd May 2012, 15:38 - God the Father: The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time.

My dearest daughter tell all My children of the love and protection I offer those who call on Me.
My Holy Word on earth is, at last, being heard and many souls are ready to make the greatest leap of faith to embrace the Divine Mercy of My Son, Jesus Christ.
Little do they know that to enter the New Paradise, the New Era of Peace, is but a simple thing.
Look up and accept that you are a child of Mine first.
Acknowledge that I created each of you, not one of you an accident, and that you are My children. My Family. My Loved Ones.
The tenderness in My Heart is full of love for each of you.
Many think that because I Am, The Alpha and The Omega, the beginning and the end that My Power makes Me proud. This, of course, can never be.
How can the true love of a parent for a child be clouded by pride?
I suffer for each of you. I weep for those lost to Me. I will use every power to bring My lost children back into My Family, My Kingdom.
Imagine a parent who is rejected by their child. The hurt I feel is not for Me, their Father, but for them and the torment they will suffer if I cannot save them.
The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time.
Why do I do this? Why do I allow suffering? It is because of sin.
Sinners who won't come to Me willingly can only be saved through the suffering of others. Those who suffer in this life will be rewarded with My Gifts in the next life.
Help offered freely by those children who love Me is a powerful weapon against the power accorded to Satan.
Those who fight alongside My Son to save the souls of others can save the whole of humanity.
Satan has power but only that given to him - a power which cannot be taken back until the Day of Judgement. Many of you, dear children, do not understand the Divine laws that permit these things. But trust in Me as I reveal this. Satan will steal the souls of My children who do not believe in Me or the goodness which I provide My children.
He becomes powerless when sinners make sacrifices, through suffering, to save their brothers and sisters from going to hell.
He is rendered impotent when My children pray for those sinners to be saved.
Prayer is the armour of My children who want to help Me to save the whole of humanity.
Gather together, My children, with My Son and help Me unite My family at last. Help Me to bring you all into the new wonderful Era of Peace.
Only then can My Will be done on earth as it is in Heaven.
Go children. Unite in prayer.
Work with Me, your Father, to help save My family.
Your Beloved Father God the Most High