Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.05.2012, 18:00 - Szatan będzie was przekonywać, że Moje orędzia pochodzą od niego

Moja córko, tak wielu Moich wyznawców pyta, dlaczego wiele z tych proroctw powoduje strach w ich sercach.
Wielu jest przekonanych, że wywołuję strach. Ale to nie jest do końca prawdą.
Strach, który wypełnia wiele dusz jest spowodowany uświadomieniem sobie, że to, co mówię jest Prawdą.
Podobnie, jak każdy dobry rodzic ostrzega dziecko przed niebezpieczeństwami w życiu.
Czasami niebezpieczeństwa przed jakimi rodzic ostrzega, mogą powodować strach. Jednak strach dotyczy zła spowodowanego przez człowieka, i które może nas spotkać.
Tak samo jest ze złem na świecie. Jest ono spowodowane przez człowieka, który z kolei jest pod wpływem zwodziciela, szatana.
Proroctwa przekazane rodzajowi ludzkiemu przez Boga od początku czasu powodowały strach w sercach niektórych.
Ale wywoływały też wiele śmiechu w innych kręgach. To właśnie się wydarzyło zanim Noe zaczął budować Arkę. Podczas, gdy śmiali się z niego, drwili i wyśmiewali, tamci w strachu robili to, o co zostali poproszeni. Zbudowali arkę, aby się uratować.
Ci, którzy śmiali się, wyśmiewali i odrzucali Noego, zostali wyniszczeni.
Wszystkie proroctwa, które pochodzą od Boga, zawierają ostrzeżenia, aby zachęcić ludzkość do przygotowania się na tego typu wydarzenia.
Tylko przez przygotowanie swoich dusz, będziecie mogli znieść to, co ma się wydarzyć - męki, spowodowane przez ludzkie grzechy.
Tym moim wyznawcom, którzy pytają dlaczego Moje orędzia mogą powodować strach mówię to.
Nie wierzcie w kłamstwa, zasiane w waszych sercach przez szatana, że Bóg nigdy nie dałby światu orędzi, które spowodowałyby strach w sercach Jego dzieci.
Teraz wielu z was, zwłaszcza tych, którzy Mnie kochają, odwraca się od Mojego Świętego Słowa.
Jedną z ulubionych kpin szatana jest przekonywanie was, że Boskie Orędzia nie zawierają proroctw, które wywołują strach.
Czy na pewno takie orędzia mogą pochodzić wyłącznie od złego?
Jak bardzo szatan śmieje się ze swojego przebiegłego podstępu.
Szatan będzie was przekonywać, że Moje orędzia pochodzą od niego, bo rozpaczliwie chce was przekonać, żebyście nie podążali za Moimi wskazówkami.
Wam, Moi wyznawcy musi być powiedziana Prawda.
Muszę was przygotować, a oznacza to, że wcześniej ostrzegam was przed rzeczami, które nadejdą, tylko po to, aby was chronić. Aby was ocalić.
Nigdy nie słuchajcie tego kłamstwa.
Moje orędzia są przekazywane wam z Mojej Bożej Miłości do całego stworzenia. Pozwólcie Mi prowadzić was, jak każdy dobry rodzic.
Poprzez słuchanie Mnie i wykonywanie Moich wskazówek dotyczących modlitwy, będę was chronił.
Strach nie pochodzi ode Mnie. Jeśli wierzycie we Mnie i ufacie Mi, nie będziecie się bać, nie ważne jak wiele zła doświadczycie z powodu grzechów ludzkości.
Jedną rzeczą, której nigdy nie wolno wam zrobić, to ukryć się i założyć, że wszystko będzie dobrze.
Bo jeśli tak zrobicie, odrzucicie istnienie zła w świecie.
Przyjmijcie do wiadomości fakt, że szatan istnieje. Uwierzcie, że modlitwa może i będzie osłabiać jego moce.
Powstańcie więc i weźcie na siebie odpowiedzialność, jako Moi naśladowcy, naśladowcy Jezusa Chrystusa.
Kiedy staniecie w obliczu prawdy, pozwolicie Mi prowadzić was, a strach nie przeniknie do waszych serc.
Wasz Ukochany Jezus


27th May 2012, 18:00 - Satan will convince you that My messages come from him.

My daughter so many of My followers question why many of these prophecies cause fear in their hearts. Many believe that I create fear. But this is not quite true.
The fear which floods many souls is the realisation that what I tell you is the Truth.
Like any good parent a child is warned of the dangers in life.
Sometimes the dangers which a parent warns about can cause fear. Yet the fear relates to the evil caused by man which lies ahead.
The same is true of evil in the world. It is caused by man who, in turn, is influenced by the deceiver, Satan.
The prophecies given to the human race by God, since the beginning of time, has struck fear in the hearts of some.
Yet they caused much laughter in other quarters. This is what happened before Noah began to build The Ark. While he was laughed at, sneered at and ridiculed those in fear did what was asked of them. They built The Ark to save themselves.
Those who laughed, ridiculed and dismissed Noah were destroyed.
All prophecies which come from God include warnings to encourage humanity to be prepared for such events. It is only through preparing your souls that you can withstand the torment caused by the sins of man which lie ahead. To those of My followers who question why My messages may cause fear I say this.
Do not believe the lies, planted in your hearts by Satan, that God would never give the world messages which strike fear in the hearts of His children.
Many of you now, especially those who love Me, are being turned away from My Holy Word.
One of Satan's favourite taunts is to convince you that Divine Messages do not contain prophecies which cause fear. Surely such messages can only from the evil one?
How Satan laughs at his own cunning deceit.
Satan will convince you that My messages come from him, so desperate is he to convince you not to follow my instructions.
You My followers must be told the Truth.
I must prepare you and that means warning you in advance of things to come only to protect you. To save you. Never listen to this lie.
My messages are given to you out of My Divine Love for the whole of creation. Allow Me to guide you like any good parent. By listening to Me and following My instructions of prayer I will protect you.
Fear does not come from Me. When you believe in Me and trust Me you will not be fearful, no matter how much evil is presented to you through the sins of mankind.
One thing you must never do is to hide and assume that all will be well.
For to do so you dismiss the existence of evil in the world.
Accept that Satan exists. Believe that prayer can, and will, dilute his powers. Then stand up and take responsibility, as a follower of Me, Jesus Christ.
When you face the truth, allow Me to lead you and fear will not enter your heart.
Your Beloved Jesus