Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.05.2012, 15:30 - Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób

Moja szczerze umiłowana córko, cierpienie zadawane ci przez tych, którym brakuje prawdziwej pokory, ale którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu, teraz się nasili.
Nie słuchaj żadnego głosu oprócz Mojego. Nie angażuj się ani nie odpowiadaj tym, którzy Mnie obrażają.
Dopuścili oni, by ludzka pycha zamknęła ich na Mnie, ale tego im było za mało, więc Mnie jeszcze prześladują.
Moje Powtórne Przyjście będzie podobne do wydarzeń, które miały miejsce podczas Mojego pierwszego pobytu na ziemi.
Moje Święte Słowo będzie podważane, krytykowane, odsunięte, a następnie odrzucone.
Pierwsi odrzucą Mnie Moi, te dusze, które Mnie kochają najbardziej. Staną w pierwszym rzędzie, by rzucić pierwszy kamień.
Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób.
Konałem przez grzechy ludzkości, nie tylko tych, którzy żyli w tamtym czasie, ale tych, którzy dziś Mnie odrzucają. Ci, którzy odrzucają Mnie dzisiaj, ranią Mnie bardziej, bo umarłem za ich grzechy. Nie nauczyli się niczego.
Tak więc tymi, którzy wtedy szydzili ze Mnie i przebili Moje oko cierniem, najostrzejszym w Koronie Cierniowej, są teraz ci, którzy reprezentują Mój Kościół na Ziemi.
Nie uznają Mojego Powtórnego Przyjścia ani Ostrzeżenia, które im teraz ujawniam.
Każde słowo wypowiedziane z Moich ust jest łapczywie połykane przez te pokorne dusze, jak przez dzieci w czasie głodu.
Jednak ci, nakarmieni wiedzą Prawdy Mojego Nauczania, odwracają głowy i patrzą w inną stronę.
Nie ma już pokory w duszach wielu moich wyznawców, dlatego nie będą mogli korzystać z Moich szczególnych Łask.
Dopóki nie staniecie się mali w oczach Boga, nie będziecie potrafili Mnie usłyszeć.
Dopóki nie porzucicie pychy i zarozumiałości nie odczujecie mocy Ducha Świętego.
Gdy dziś Mnie odrzucacie, wbijacie pierwszy gwóźdź w Mój nadgarstek.
Kiedy wy, Moi wyświęceni słudzy, odrzucacie Moje Święte Słowo, dane wam teraz, wbijacie drugi gwóźdź w Mój drugi nadgarstek.
Te biedne dusze niezainteresowane Moim Nauczaniem ani Zbawieniem, które dałem światu przez Moją Śmierć na Krzyżu, nie mają nikogo, kto by je prowadził.
One są ofiarami. Nie są one prowadzone do Mnie. Są pozbawione szansy przygotowania się na Moje Powtórne Przyjście.
Wzywam teraz wszystkich moich wyznawców, by się przygotowali. Walka między wierzącymi wkrótce się rozpocznie. Jedna połowa nie tylko będzie odrzucała te orędzia, ale będzie próbowała je także zakazać.
Druga połowa będzie za ich pomocą nawracać innych.
Te proste zagubione dusze, które Mnie w ogóle nie znają, poznają Mnie, gdy tylko ujawnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia.
Łatwiej będzie im odnaleźć prawdę niż tym, którzy mówią, że Mnie kochają, ale się Mnie teraz wypierają.
Dlatego musicie się modlić o łaski, abyście mogli Mnie zobaczyć, usłyszeć Mnie i pozwolić Mi przygotować was na Moje Powtórne Przyjście.
Nie wierzcie w to, że będzie łatwo iść za Mną, zwłaszcza w tych Czasach Ostatecznych.
W tym czasie cichy hołd dla Mojego Świętego Słowa nie wystarczy.
Będziecie jak nowy rekrut w każdej armii. Musicie ćwiczyć, odnawiać swoje dusze, przychodzić do Mnie przez Sakramenty, zanim będziecie wystarczająco silni i na tyle odważni, aby szerzyć Moje Święte Słowo.
Rozpowszechnianie Moich Krucjat Modlitwy będzie waszym pierwszym zadaniem.
Ty, Moja armio poprowadzisz największą Krucjatę Mojej Świętej Misji na ziemi jaka kiedykolwiek się odbyła. Zaczniecie od małej liczby, ale osiągniecie 20 milionów.
Modlitwy i cierpienia Mojego Kościoła Reszty wystarczą, aby zbawić całą ludzkość. Nigdy nie zapominajcie, że swoimi modlitwami możecie uratować dusze najbardziej zatwardziałych grzeszników, tak potężna jest modlitwa. Zatem przygotujcie się do tego, by się spotykać. Przygotujcie się dobrze, ponieważ będą podejmowane starania, aby was powstrzymać. Przyjmijcie obraźliwe zniewagi, którymi będziecie obrzucani.
Musicie wiedzieć, że będą wam przedstawiać różne argumenty w celu powstrzymania was od wypełnienia waszego posłannictwa. Ale trzeba wam też wiedzieć, że będę was prowadził, wami kierował i was umacniał.
Niech będzie również wiadomym, że ty, Moja Armio, będziesz odpowiedzialna za zbawienie milionów dusz. Dusze, które inaczej nie miałyby w ogóle żadnej nadziei.
Niech Moja Miłość poruszy wasze dusze i połączy w jedności ze Mną, waszym Jezusem.
Pozwólcie Mi teraz osłonić was Moją Cenną Krwią i obdarzyć Moimi Darami, które pomogą wam pozostać wiernymi wobec Mnie bez względu na to, jak silne będą pokusy tak, żebyście nigdy nie negowali Mojego wołania do was.
Błogosławię wam wszystkim, Moja silna Armio.
Poprowadzę was w waszym marszu do Nowej Ery Pokoju na każdym kroku drogi.
Wasz ukochany Zbawiciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus


30th May 2012, 15:30 - My Agony in the Garden is being relived once again and I am doubled with the pain of suffering.

My dearly beloved daughter the torment inflicted on you by those lacking in true humility, but who profess to speak in My Name, will intensify now.
Listen to no voice only Mine.Do not engage or respond to those who insult Me.
They have allowed human pride to block Me and then, not only is that not enough, they persecute Me.
My Second Coming will be similar to events which took place during My time on earth the first time. My Holy Word will be questioned, criticised, dismissed and then rejected.
The first to reject Me will be My own, those souls who love Me the most. They will stand front in line to throw the first stone.
My Agony in the Garden is being relived once again and I am doubled with the pain of suffering.
I agonised over the sins of mankind, not only those who lived at that time, but those who reject Me today. Those who reject Me today hurt Me more because I died for their sins. They have learnt nothing.
Then those who mocked Me and tore My eye out with the thorn, the sharpest one in the Crown of Thorns, are those representatives of My Church on Earth.
They won't accept My Second Coming or the warnings I reveal to them now.
Every word uttered from My lips is being devoured by those humble souls like children in a famine.
Yet those nourished by the knowledge of the Truth of My Teachings, turn their heads and look the other way.
Humility is no longer present in the souls of many of My followers so that they will be unable to benefit from My special Graces.
Until you become little in the eyes of God you cannot hear Me.
Until you denounce pride and arrogance you will not feel the power of the Holy Spirit. When you reject Me today you plunge the first nail into My wrist.
When you, My sacred servants, denounce My Holy Word, given to you now, you drive the second nail into My other wrist.
For those poor souls who have no interest in My Teachings or the Salvation I gave the world, through My Death on the Cross, they have no one to guide them.
They are the victims here. They are not being led towards Me. They are being denied the chance to prepare for My Second Coming.
Now I call all of My followers to prepare.The battle among believers will begin soon. One half will not only denounce these messages, they will try to ban them.
The other half will use them to convert others.
Those simple lost souls who don't know Me at all, will know Me as soon as I reveal the Truth to them during The Warning.
It will be easier for them to see the Truth than it will for those who say they love Me but who deny Me now.
This is why you need to pray for the graces to allow you to see Me, hear Me and to let Me prepare you for My Second Coming. Never believe that to truly follow Me, especially in these the End Times, will be easy.
For this time, silent homage to My Holy Word, will not be enough.
You will be like a new recruit in any army. You will need to train, renew your souls and come to Me through the Sacraments, before you will be strong enough and brave enough to spread My Holy Word.
The spread of My Crusade Prayers will be your first task.
You, My army will lead the biggest Crusade of My Holy Mission on earth ever. You will start small but will swell to 20 million.
The prayers and suffering of My Remnant Church can be enough to save the whole of humanity. Never forget that your prayers can save the souls of the most grievous sinners so powerful is prayer. So prepare to gather together. Prepare well because efforts will be made to stop you.Accept the abusive insults which will be flung at you.
Know that every kind of argument will be presented to you in order to stop you in your mission.But know that I guide you, steer you and make you strong.
Know also that you, My Army, will be responsible for the salvation of millions of souls. Souls who would have had no hope at all.
Let My love touch your soul and bind you together as one, in union with Me, your Jesus.
Allow Me to cover you with My Precious Blood and bestow My Gifts to help you stay loyal to Me so that, no matter how strong the temptation is, you never deny My call to you now.
I bless you all My strong Army.
I will lead you in your march to the New Era of Peace every step of the way.
Your beloved Saviour Redeemer of Mankind Jesus Christ