Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.06.2012, 22:00 - Szatan zamierza zatruć umysły niektórych z Moich wybranych dusz co do tej misji

Moja córko, to niemądre ze strony tych, którzy śledzą orędzia przekazywane przez Moich wizjonerów na całym świecie, aby ulegać teraz nowemu planowi złego.
Zamierza on zatruć umysły niektórych z Moich wybranych dusz co do tej misji.
Obróci on jednych przeciwko drugim.
Wzbudzi wątpliwości wobec tych Świętych Orędzi i przysporzy ci wiele żalu i smutku.
Duchowa zazdrość podniesie się jak bestia z głębin oceanu i będzie zalewać strasznym potopem nienawiści nie tylko Moje Orędzia, ale i ciebie.
Musisz się modlić, gdyż to nastąpi wkrótce.
Oczekuj na te wydarzenia trwając na codziennej modlitwie i nie pozwól, by ta seria ataków cię zniechęciła.
Moi wyznawcy muszą zachować czujność, gdyż kiedy to się zacznie, w ciągu następnego miesiąca, wy także będziecie kuszeni, aby zwątpić w Moje Święte Słowo.
Proroctwo to będzie się spełniać na waszych oczach i będzie najbardziej złośliwą i bolesną napaścią na tę misję, jaka do tej pory miała miejsce.
Te ataki będą pochodzić nie tylko od tych, którzy popierają orędzia osób, co do których mają przekonanie, że to są autentyczni, współcześni wizjonerzy i prorocy, ale będą one również wspierane przez niektórych Moich Wyświęconych Sług.
Jad zatruje wiele dusz i wielu Mnie odrzuci.
Ignoruj te ataki Moja córko. Idź do przodu i przekazuj światu jak najszybciej Moje orędzia.
Ważne jest, że rozpowszechniacie Moje Święte Słowo i Moje modlitwy, nawet wśród tych, którzy nie chcą Mnie słuchać, gdyż wielu po zapoznaniu się z tymi orędziami, odczuje potrzebę skruchy i wtedy otrzymają łaski, aby zobaczyć Prawdę.
Przenigdy nie lekceważcie potęgi wpływu szatana nad wami.
Jego celem są szczególnie te dusze, których potrzebuję, aby Mi pomogły w Mojej Misji zbawienia ludzkości.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


5th June 2012, 22:00 - Satan intends to poison the minds of some of My chosen souls towards this Mission

My daughter it is unwise for those who follow My visionaries all over the world to succumb to the evil one's new plan. He intends to poison the minds of some of my chosen souls towards this mission.
He will turn one against the other.
He will create doubts amongst them against these Holy Messages and it will cause you much grief and sorrow.
The spiritual jealousy will mount like a beast rising from beneath the ocean and it will pour a terrible deluge of hatred not only upon My Messages but on you.
You must pray for it will happen soon.
Await these events in daily prayer and do not allow this series of attacks to discourage you.
My followers must stay alert to this for when it starts, within the next month, you too will be tempted to doubt My Holy Word.
This prophecy will unfold before you and will be the most vicious and hurtful assault on this mission so far.
Not only will the attacks spring from those who promote the messages of those they believe to be authentic modern day visionaries and prophets, they will be supported by some of My Sacred Servants.
The venom will poison many souls and many will reject Me.
Ignore these attacks My daughter. Move forward and give the world My messages as quickly as you can.
It is important that you spread My Holy Word and My prayers even among those who do not want to listen to Me. For many, when presented with these messages, will feel a compunction to do so and they will then be given graces to see the Truth.
Never ever underestimate the power of Satan's influence over you.
He targets, especially, the souls I need to help Me in My Mission to save humanity. Your beloved Saviour
Jesus Christ