Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.06.2012, 20:00 - 600 000 upadłych aniołów zostało w ubiegłym roku uwolnionych z otchłani piekła. Kolejnych 5 milionów zostało teraz uwolnionych

Moja szczerze umiłowana córko, nadszedł czas, aby chwycić za broń w Niebiańskiej bitwie z szatanem i jego upadłymi aniołami, która znów się rozszalała.
Teraz, uwolniona w każdym narodzie armia aniołów szatana i jemu oddanych uczniów na ziemi atakuje Boże dzieci na różne sposoby.
Są tego widzialne znaki. Kryzys w Moim Kościele, Kościele katolickim, został wywołany przez siły zła, których najważniejszym celem było rzucenie go na kolana. Nie zadowalając się tym, siły zła chcą zniszczyć Świętą Eucharystię poprzez jej profanację.
Planem szatana było doprowadzenie do zniszczenia wiary Moich wyznawców przez demoralizację Mojego Kościoła.
Wielu z Moich wyznawców już Mnie nie czci, swojego Zbawiciela, bo ganią grzechy tych, którzy reprezentują Mnie w Kościele. Jakże Mnie to rani, kiedy opuszczają Mnie tak szybko.
Odstępstwo w dzisiejszym świecie również zostało zaplanowane przez szatana poprzez kuszenie dzieci Boga, by wyparli się swojej wiary.
W miejsce Chrześcijaństwa podsuwa on nową religię często znaną jako Religię New Age, gdzie zamiast uwielbiania Boga, Wiecznego Ojca, wielbi się człowieka jako wyżej stojącego pod względem duchowym i przywódcę.
Jak Lucyfer, który chciał być nie tylko jak Bóg, ale który chciał zostać Bogiem, tak ten szybko rozwijający się kult chce przekonać dzieci Boże, że to one kierują własnym losem, że wszystko może być sterowane za pomocą fałszywych wierzeń w metafizyczny świat, który nie istnieje.
Wiara w fałszywych bogów, takich jak Budda przyniosła szkodę tak wielu ludziom i doprowadziła ich do ciemnego świata, który na pierwszy rzut oka wydaje się błyszczeć, ale nie jest w stanie rozpalić czystej wzajemnej miłości.
Zamiast tego, wszystkie te religie New Age zmierzają do jednego. Obsesja na własnym punkcie i miłość siebie kosztem drugiego.
Wojny, które wybuchły z szatańskich rozkazów masońskich stają się coraz liczniejsze, a największa ze wszystkich grup potajemnie obejmie kontrolę nad Bliskim Wschodem przez wywołanie tam masakry.
W Europie będą oni kierowali z ukrycia wprowadzeniem jednej nowej światowej waluty, by uczynić z ludzi niewolników.
Opanowanie przez szatana jest tak silne, że potrzeba dużo modlitwy, by obalić władzę, którą on dzierży. Dodatkowo dojdzie pokusa, aby odwrócić dzieci Boże od Prawdy.
Szatan może wprowadzić wielki zamęt w wasze umysły. Choć nie ma władzy, by wiedzieć, co myślicie, potrafi jednak podsuwać myśli i wątpliwości do waszych umysłów.
Jeśli od początku stawicie opór, poprzez modlitwy o łaski, aby chronić siebie, on zwiększy swoje działania.
Szatan wysyła swoje demony do wierzących i dręczy ich. Gdybyście mogli ich zobaczyć to doznalibyście wstrząsu. Dwa lub trzy mogą cię osaczyć, spowodować potknięcie, doprowadzić do rozpaczy i wypełnić umysł nieżyczliwymi myślami przeciwko drugiej osobie.
Wszystko co ma coś wspólnego z Bogiem, Jego Kościołami, Jego dziećmi i tymi, którzy reprezentują Go na ziemi jest pierwszym celem.
Następnie atakuje tych na wysokich stanowiskach, którzy mają władzę nad życiem milionów. Nakłania ich do korupcji, manipulowania władzą i wprowadzeniem złych praw opracowanych w ten sposób, by sprawiały ból i trudności. A potem odpowiednio wpływając na tych ludzi doprowadza do wojny.
Dzieci, nie lekceważcie tej bitwy, gdyż ona toczy się naprawdę.
600 000 upadłych aniołów zostało w ubiegłym roku uwolnionych z otchłani piekła.
Kolejnych 5 milionów zostało teraz uwolnionych. Czas na armię Boga w Niebie, aby zniszczyć szatana nadszedł. Czas na Moją Armię na ziemi do gromadzenia broni także nadszedł.
Czas jest krótki. Mamy wiele do zrobienia.
Modlitwa jest bronią. Nawrócenie jest celem. Zbawienia dusz mogę dokonać tylko wtedy, jeśli Mój Głos w tym czasie zostanie usłyszany.
Szatan o tym wie. Przeklął tę misję i będzie odciągać od niej wiele dzieci Bożych. Ale nie wygra. Ponieważ nikt nie może powstrzymać ujawniania Księgi Prawdy, ponieważ Ja, Jezus Chrystus tego dokonuję.
Jednak wiele biednych dusz zostanie nakłonionych do tego by zwrócić wzrok w inną stronę, gdy będę ogłaszał Prawdę całemu światu, aby ujrzał to, co zostało przepowiedziane w Księdze Apokalipsy.
Nigdy nie pozwólcie mu na to, aby wszedł z wami w kontakt. Możecie to zrobić poprzez odmowę udziału w obrażaniu lub szydzeniu z innych, gdy głosicie Moje Święte Słowo. Kiedy zajmujecie się nim, dajecie mu amunicję, której potrzebuje, by was zdeptać.
Wasz Kochany Jezus
Zbawiciel całej ludzkości


7th June 2012, 20:00 - 600,000 fallen angels were released last year from the pits of Hell. A further 5 million have now been released

My dearly beloved daughter it is time to take up arms in the Heavenly battle which rages again with Satan and his fallen angels.
Now unleashed in every nation Satan's army of angels and their devoted disciples on earth are infesting God's children in every way.
There are the visual signs. The crisis in My Church, the Catholic Church, was created through the forces of evil whose number one goal was to bring it to its knees. Not content with this, the forces of evil want to destroy the Holy Eucharist by defiling it.
By demoralising My Church on earth the plan by Satan was to destroy the faith of My followers.
Many of My followers no longer pay homage to Me, their Saviour, because they blame the sins of those who represent Me in the Church. How this wounds Me when they forsake Me so quickly.
The apostasy in the world today was also planned by Satan by tempting God's children to deny their Faith.
Instead he uses a new religion often known as the New Age Religion. Instead of glorifying God, the Eternal Father, they glorify the human being as spiritually superior and in command.
Like Lucifer who wanted to be not only like God, but who wanted to become God, this rapidly evolving cult wants to convince God's children that they are in control of their own destiny, that all can be controlled through a false belief in a metaphysical world which does not exist.
Belief in false Gods such as the Buddha has harmed so many people and led them into a dark world, which seems to glitter on first inspection, but which fails to ignite pure love for one another.
Instead all these New Age religions amount to one thing, self-obsession and love of one self at the expense of another.
The wars, which Satan's masonic orders create, are becoming plentiful and the largest group of all will mastermind control of the Middle East through massacre.
In Europe they will mastermind the introduction of a new one world currency to make slaves of them.
Satan's grip is so strong that it will take much prayer to topple the power he wields. Then there will be the temptation to turn God's children away from the Truth.
He, Satan, can play havoc with your mind. But, while he does not have the power to know what you think he can place thoughts and doubts in your mind.
When you resist at first, by praying for the graces to protect yourselves, he increases his activities.
Satan sends his demon angels to believers and torments them. If you could see them it would shock you. Two or three can surround you and can trip you up, cause you to become confused, distressed and your mind filled with uncharitable thoughts against another person.
Anything to do with God, His Churches, His children and those who represent Him on earth are the first targets.
Then he targets those in high places who have control over the lives of millions. He tempts them with corruption, manipulation of power and the introduction of bad laws designed to cause pain and hardship. And then he orchestrates war.
Children do not ignore the battle for it is real.
600,000 fallen angels were released last year from the pits of Hell.
A further 5 million have now been released. The time for God's army in Heaven, to destroy Satan, has begun. The time for My Army on earth to gather arms has also begun.
Time is short. We have much work to do.
Prayer is the weapon. Conversion is the goal. I can only achieve the salvation of souls if My Voice is heard at this time.
Satan knows this. He has placed a curse over this Mission and will pull many of God's children away. Yet he cannot win. For no one can stop the Book of Truth being revealed for it is I, Jesus Christ, who does this.
Yet many poor souls will be convinced to look the other way as I announce the Truth for all the world to see as foretold in the Book of Revelation.
Never allow him to engage with you. You can do this by refusing to engage in insults or sneering by others when you proclaim My Holy Word. For to engage with him you give him the ammunition he needs to wear you down.
Your Beloved Jesus Saviour of all mankind