Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.06.2012, 19:05 - Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną

Moja szczerze umiłowana córko, wielu czytając te Moje Święte Słowa przekazywane ludzkości z miłości, nie rozumie Moich intencji.
Jako Syn Człowieczy, składam Moją obietnicę, aby uratować całą ludzkość.
Moje Ukrzyżowanie na Krzyżu nie było tylko chwilą w czasie czy chwilą w historii.
To była Ofiara złożona, aby ofiarować każdemu z was, nawet dziś, dar Życia Wiecznego.
Jest to uroczysta obietnica. Życie w przyszłym świecie, Moim Królestwie na ziemi, jest dla każdego.
Przychodzę teraz, aby was przygotować.
Powiedziałem wam wcześniej, że w czasie, gdy przychodzę was ostrzec przed niebezpieczeństwem odrzucenia Mojego Nauczania i Dziesięciu Przykazań ustanowionych przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie mogę rozkazywać czy żądać od dzieci Bożych, by słuchały. Ponieważ cała ludzkość otrzymała szczególny dar, także aniołowie w Niebie, dar wolnej woli.
Wolna wola nie może być wam odebrana. Nie mogę żądać, abyście poszli za Mną.
Mogę was ostrzec, wskazać błąd w waszym postępowaniu, ale nie mogę żądać, abyście odpowiedzieli na Moje wołanie.
Mogę tylko prosić.
Wolna wola, choć jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona używana przez szatana do zasiewania kłamstw w waszych umysłach.
Może on stawiać żądania o charakterze silnego przymusu, z którym bardzo trudno będzie walczyć, taka jest jego moc.
Moja cierpliwość jest w tych czasach ostatecznych wystawiana na próbę, jak nigdy dotąd.
Pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu, oddania Mojego życia z miłości, aby zbawić każdego z was, wielu zapomniało, co ta Ofiara naprawdę znaczy.
Skoro oddałem Moje życie za zbawienie ludzkości, dlaczego Moje dzieci nie słuchają?
Jeśli nie chcą słuchać Mnie teraz, poprzez te orędzia, to jest wybór, którego dokonują z własnej wolnej woli. Zatem dlaczego nadal błędnie interpretują i przeinaczają to, co zawiera Pismo Święte?
Nieważne, jak bardzo jestem odrzucany, nigdy nie zwolnię się z Mojego obowiązku ostrzegania was przed niebezpieczeństwami, które nadejdą.
Niebezpieczeństwa o których mówię, to nie tylko nieszczęścia planowane przez nikczemnych uczniów szatana nad waszymi narodami, kontrolą waszych pieniędzy, waszej żywności czy życia ludzkiego.
Nie, niebezpieczeństwa, których musicie być świadomi, to przede wszystkim niebezpieczeństwa związane z utratą duszy na rzecz szatana i jego upadłych aniołów.
To, czy wysłuchacie teraz Mojego Słowa, zależy wyłącznie od każdego z was.
O jedno tylko proszę, abyście słuchali. Jeśli nie posłuchacie tego, by przyjąć szczególne łaski, którymi was teraz obdarzam, to wasze dusze nie będą posiadały wystarczającej ochrony przed bestią.
Błogosławię was wszystkich. Tych, którzy są zdezorientowani, zachęcam, aby wybrali modlitwy przekazywane wam w tych orędziach.
One pomogą wam odpowiedzieć na Moje Wołanie z Nieba.
Wasz Jezus


8th June 2012, 19:05 - Free will cannot be taken away from you. I cannot demand that you follow Me

My dearly beloved daughter many reading these, My Holy Words given to mankind out of love, misunderstand My intentions. As the Son of Man, My pledge is to save the whole of humanity.
My Crucifixion on the Cross was not simply a moment in time, or a moment in history.
It was a Sacrifice made to offer every single one of you, even today, the gift of Eternal Life. This is a solemn promise. The life of the world to come, My Kingdom on earth, is for everyone. I come now to prepare you.
I have told you before that while I come to warn you of the dangers in rejecting My Teachings and the Ten Commandments lay down by My Eternal Father, I cannot command or demand God's children to listen. For the whole of humanity was given a special gift, as well as the angels in Heaven, the gift of free will.
Free will cannot be taken away from you. I cannot demand that you follow Me.
I can warn you, show you the error of your ways but I cannot demand that you respond to My call.
I can only ask.
Free will, while a gift, can also be an obstacle as it will be used by Satan to plant lies in your mind.
He can make demands of a very forcible nature which you will find very difficult to fight against such is his power.
My patience is being tested in these, the end times, like never before.
Despite My Death on the Cross, My life given up with love to save each of you, many have forgotten what this Sacrifice really means.
If I gave up My life for the salvation of mankind why don't My children listen?
If they do not want to listen to Me now, through these messages, that is the choice they make of their own free will. Then why do they continue to misinterpret and twist the contents of the Holy Bible?
No matter how much I am rejected I will never fail in My duty to warn you of the dangers to come.
The dangers I speak of are not just the miseries being planned by Satan's wicked disciples over your nations, control of your money, your food or human life.
No, the dangers you need to be made aware of, most of all, are the dangers of losing your soul to Satan and his fallen angels.
Whether you heed My Word now is entirely up to each and every one of you.
All I ask is that you listen. Failure to listen, to accept the special graces I bestow on your now, means you may not be equipped properly to save your soul from the beast.
I bless you all. To those who are confused I urge you to select the prayers given to you through these messages. They will help you respond to My Call from Heaven.
Your Jesus