Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.06.2012, 17:30 - Człowiek nie pochodzi od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcą, abyście w to wierzyli

Moja szczerze umiłowana córko, odkąd czas zaczął istnieć i od kiedy świat został stworzony przez Mojego Ojca Przedwiecznego, było sporo zamieszania co do kwestii pochodzenia ludzkiego.
Kiedy Mój Ojciec stworzył świat, to aby mógł mieć rodzinę, zostały poczynione duże przygotowania.
Stworzył ziemię, morza, rośliny, drzewa, góry, rzeki, zwierzęta, a przedostatniego dnia, gdy w Raju wszystko było na swoim miejscu, stworzył człowieka.
Człowiek, choć splamiony grzechem, jest świętym stworzeniem. Zwierzęta istnieją po to, aby służyć ludziom.
Człowiek nie pochodzi od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcą, abyście w to wierzyli.
Teoria ewolucji, która twierdzi, że człowiek pochodzi od zwierząt jest kłamstwem. Nie można jej udowodnić.
Szatan, jego upadli aniołowie i każdy diabeł, który powstaje w wyniku nieprzyjaźni z Bogiem, przekonał człowieka o tym strasznym kłamstwie.
Człowiek jest dzieckiem Bożym, ale aby poniżyć człowieka, dziecko Boga, szatan chce wprowadzić zamęt w sercach ludzkich.
Dlaczego upowszechnia on te kłamstwo przez fałszywe nauki? Dlatego, że może on wykazywać, że człowiek wyewoluował z małpy, a następnie przekonać ich, że nie został stworzony Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego.
Jest to jedno z największych kłamstw, którego dopuścił się diabeł, wykorzystując dusze tych ludzi, którzy uważają się za bardziej inteligentnych od pozostałych swoich braci i sióstr.
Naukowcy oświadczają, że człowiek ewoluował od zwierzęcia, ale oni są oszukiwani.
Nauka staje się błędna, gdy próbuje wypowiedzieć się na temat prawdy o stworzeniu wszechświata.
Żaden człowiek nie rozumie cudu Bożego Stworzenia.
Jeśli człowiek jest przekonany, że zna wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień początków ludzkości, na podstawie ludzkiego rozumowania, to oszukuje nie tylko inne biedne dusze, ale także samego siebie.
Gdy nie ma miłości Boga w tych duszach, które wierzą w wyższość ludzkiej inteligencji, wtedy ateizm pleni się jak chwast.
Ten chwast, który rozrasta się na wszystkie strony, zaraża i niszczy każdą uprawę w zasięgu wzroku i wywołuje choroby.
Jedynym lekarstwem jest szukanie pomocy u Boga poprzez pokorną modlitwę i prośbę, aby Prawda została ujawniona.
Tak wiele nieprawdy głoszonej przez ateistów, którzy usiłują udowodnić, że Bóg nie istnieje, zniszczyło miliony dusz. Ich ofiary potrzebują waszych modlitw.
Ateizm jest największą religią świata, a ci, którzy poświęcili swoje życie temu oszustwu zostaną straceni na wieczność.
Grozi im ogień Piekielny.
Jeśli nie zwrócą się do Mnie, podczas lub po Ostrzeżeniu, będą cierpieć straszliwą karę.
Módlcie się za nich.
Wasz Jezus


21st June 2012, 17:30 - Man did not evolve from animals but that is what those, who do not believe in God, would have you believe.

My dearly beloved daughter since time began and when the world was created by My Eternal Father there has been much confusion about the origin of the human race.
When My Father created the world so that He could have a family much preparation was made.
He created the earth, the seas, the plants, the trees, the mountains, the rivers, the animals and then, on the second last day, when all was in place in Paradise, He created man.
Man, while stained with sin, is a sacred creature. Animals are there to serve mankind.
Man did not evolve from animals but that is what those, who do not believe in God, would have you believe.
Evolution theories, which claim that man came from animals, is a lie. They can never be proved.
Satan, his fallen angels and every devil which springs from the enemy of God, has convinced man of this terrible lie. Man is a child of God but in order to demean the human child of God, Satan wants to create confusion in the hearts of humanity.
Why does he promote this lie through false teachings? So he can prove that man evolved from apes and then convince them that they were not created by the Hand of My Eternal Father.
This is one of the greatest lies perpetrated by the devil using the souls of those men who claim they are more intelligent than the rest of their brothers and sisters.
Scientists declare that man evolved from animal but they are being deceived. Science is flawed when it attempts to declare the truth about the creation of the universe. No man understands the miracle of Divine Creation.
If man believes he knows all the answers about the origins of humanity, based on human reasoning, then he deceives not only other poor souls, but himself.
When there is no love of God present in such souls who believe in the superiority of human intelligence then atheism spreads like a weed.
This weed, which grows in every direction contaminates and destroys every crop in sight and creates disease. The only cure is to seek help from God through humble prayer and ask that the Truth be revealed.
So many untruths spread by atheists, who try to prove that God does not exist, have destroyed millions of souls. Their victims need your prayers.
Atheism is the biggest religion in the world and those who have devoted their lives to this deceit are lost for eternity.
They will face the fires of Hell.
Unless they turn to Me, during or after The Warning, they will suffer a terrible chastisement. Pray for them.
Your Jesus