Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.06.2012, 10:50 - Maryja Panna: świat został odwrócony do góry nogami za sprawą pogaństwa

Moje dzieci, wzywam was wszystkich do przyłączenia się do modlitwy za nawrócenie grzeszników i kontynuowanie swoich codziennych modlitw.
Post pozwoli zbawić wiele dusz i jest wielkim Darem dla mojego umiłowanego Syna.
Tak wielu ludzi na świecie odwróciło się od mojego Syna.
Jakże płacze On w tym czasie. Kocha ich tak bardzo, a patrzenie na to łamie Mu serce, szczególnie gdy widzi niewierność tych, którzy uznają, że On jest prawdziwym Synem Boga Najwyższego.
Świat został odwrócony do góry nogami za sprawą pogaństwa. Stał się on miejscem dezorientacji, nienawiści, zamieszania i niepokoju.
Znajduje się on jakby w stanie Piekła, choć nie aż tak przerażającym i bolesnym. Jednak to moc złego stworzyła te nienawistne napięcie w zasięgu którego znajdują się wszystkie dzieci Boże.
Niewielu pozostało nietkniętych przez jad, który jest rozprzestrzeniany w każdym narodzie przez ciemności. Tak wielu ludzi jest zaślepionych przez te ciemności, że nie mają nadziei.
Wiele osób, które nie zwracają się do Boga i kroczą swoimi ścieżkami, odczuwają z tego powodu wiele smutku.
Ci, którzy kochają Boga, ale mało uwagi poświęcają Jemu na modlitwie są tak samo bezradni.
Tylko modlitwa, oddanie i poświęcenie mogą przybliżyć do Boga. Nic innego nie przyniesie wam pokoju.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dusze, które czczą fałszywych bogów. One potrzebują w tym czasie dużo modlitwy.
Módlcie się za kuszonych przez złego, którzy przysparzają cierpienia tym, nad którymi sprawują władzę.
Zostało im niewiele czasu do Spowiedzi, Ostrzeżenia. Kiedy nadejdzie ten dzień będą musieli okazać pokorę, kiedy prawda im się objawi.
Wielki plan mojego Syna, aby zbawić wielu ludzi ma się właśnie objawić światu.
Wielu nie zostanie zbawionych.
Dlatego na wszystkich Jego ukochanych wyznawcach spoczywa wielka odpowiedzialność, aby modlić się teraz o nawrócenie i zbawienie jak największej liczby dusz.
Idźcie w pokoju moje dzieci bez obaw, wiedząc, że mój Syn jest zawsze miłosierny.
Chce uratować wszystkich, a Spowiedź jest Darem, który On okaże światu.
Ostrzeżenie jest największym Darem dla ludzkości od Jego Śmierci na Krzyżu.
Cieszcie się z tego, że wiele dusz może być zbawionych i otrzymać Dar Życia Wiecznego, gdyż w przeciwnym razie byłyby dręczone w Piekle na wieki.
Dziękuję, że odpowiedziałaś na to wołanie z Nieba.
Twoja ukochana Matka Boża
Matka Zbawienia


23rd June 2012, 10:50 - Virgin Mary: The world has been turned upside down by paganism

My children I call you all to join in prayer for the conversion of sinners and to continue your daily prayers. Fasting will save so many souls and is a great Gift to my beloved Son.
So many people in the world have turned away from my Son.
How He weeps at this time. He loves them so much and it is heart breaking to watch, especially the disloyalty of those who accept that He is the true Son of God the Most High.
The world has been turned upside down by paganism. It has become a place of confusion, hatred, turmoil and unrest.
This is like the state of Hell, although nothing as terrifying or as painful. Yet the power of the evil one has created this hateful tension and it surrounds all of God's children.
Few are left untouched by the venom which is being spread in every nation by the darkness. So many are blinded by this darkness and feel no hope.
Many who do not turn to God and continue along a path which brings them much unhappiness. Those who love God, but pay little attention to Him through prayer, are just as helpless.
Only prayer, devotion and sacrifice can bring you close to God. Nothing else will bring you peace.
Pray, pray, pray for souls who idolise false gods. They are in much need of prayer at this time. Pray for those tempted by the evil one who causes hardship to those under their control.
They have little time before The Confession, The Warning. When that day comes they must show humility when the truth is revealed to them.
My Son's great plan to save much of humanity is about to be revealed to the world. Many will not be saved.
This is why all His loving disciples have such a responsibility now to pray for conversion to save as many souls as possible. Go in peace my children, comfortable in the knowledge that my Son is ever merciful.
He wants to save all and The Confession is the Gift He presents to the world to do this.
The Warning is the biggest Gift to humanity since His Death on the Cross.
Rejoice for many souls who would, otherwise have been tormented in Hell for eternity, can be saved and be given the Gift of Eternal Life.
Thank you for responding to this call from Heaven. Your Beloved Mother of God
Mother of Salvation