Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.06.2012, 17:30 - Kiedy szerzycie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie serce, gdy widzę tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale obnoszą się ze swoją znajomością Jego Praw. Są obłudnikami.
To oni twierdzą, że przestrzegają Przykazań Mojego Ojca, uważając, że mogą potępiać tych, którzy grzeszą.
Pierwsi, by wykorzystać Pismo Święte do głoszenia kłamstw, poprzez promowanie tak zwanej tolerancji, oni bardzo Mnie obrażają.
To są ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność.
To są ludzie, którzy wyrażają wątpliwości wobec Moich wizjonerów wysyłanych przez Niebo na przestrzeni wieków, a następnie próbują podważyć ich wiarygodność przy użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w Piśmie Świętym.
Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu nie jest Mi wierny.
Każdy, kto stawia siebie ponad swoich braci i siostry, jako duchowy i intelektualny zwierzchnik musi być bardzo ostrożny.
Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wypaczoną wersję Prawdy zostanie ukarany.
Każdy człowiek, który powstaje i głosi Prawdę, ale odrzuca Moje Słowo udzielone światu w tych czasach ostatecznych zostanie przez Mnie odrzucony.
Jesteście winni duchowej zazdrości i za to spotka was kara.
Kiedy rozszerzacie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.
Ponieważ w ten sposób nie tylko głosicie kłamstwa, ale uniemożliwiacie przekaz Słowa Bożego.
Proszę o natychmiastowe zaniechanie waszych kampanii prześladowań i oszczerstw. Nigdy nie powstrzymacie Mojego Słowo przed wysłuchaniem.
Dlaczego uporczywie nękacie tę Misję? Czy do tej pory nie przekonaliście się, że ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzeniać się tak, jak to ma miejsce, gdyby Moje Orędzia nie pochodziły z Nieba?
Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, aby powstrzymać Moje Święte Orędzia od przekazywania ich światu.
Przekaz dla Duchowieństwa:
Wy, którzy zobowiązaliście się przyrzeczeniem, jako wyświęceni słudzy Mojego Kościoła na Ziemi, wysłuchajcie Mnie teraz.
Kiedy publicznie potępiacie Moje orędzia i przeszkadzacie Mi, Jezusowi, w tej misji zbawiania dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich.
Będziecie cierpieć za to i wasz Czyściec będziecie przeżywać na ziemi. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego wykroczenia przeciwko Niebu.
Wasza błędna ocena Moich proroków doprowadzi was do duchowej pustki, a wasze dusze będą cierpieć udręki jak nikt inny.
Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego Głosu, gdy teraz mówię do was, musicie zamilknąć. Musicie modlić się o rozeznanie zanim zdecydujecie się odrzucić Moje Święte Słowo.
Tysiące Moich wyświęconych sług nie rozpozna Mojego Słowa, wysłanego przez tego proroka na czasy ostateczne. Jak to bardzo rani Moje serce.
Wielu upadnie pod panowaniem antychrysta i porzuci Mój Kościół na Ziemi.
Wielu Moich wyświęconych sług przyłączy się do prześladowców Mojego Kościoła. Kuszenie już się rozpoczęło.
Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, by Mnie odrzucić, a wasza duma uniemożliwi wam dostrzeżenie tego.
Wielu z moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby obronić Mój Kościół na ziemi. Wielu będzie trzymać z Fałszywym Prorokiem i porzucą Moje owce, których wiara umożliwi im szukanie Prawdy.
Czyż nie wiecie, że Ja jestem Kościołem?
Czyż nie wiecie, że Kościół będzie cierpiał własne ukrzyżowanie, tak jak Ja?
Będzie umęczony. Będzie wydawał się ukrzyżowany i wielu będzie myślało, że umarł. Ale podobnie do Mojego Zmartwychwstania, powstanie do życia, abyście widzieli, że nie może być zniszczony.
Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy nie rozpoznają czasów w których żyją, by byli teraz czujnymi, gdyż Mój Kościół na Ziemi cierpi największe prześladowania od swojego początku.
Musicie przygotować się i otworzyć oczy.
Kiedy myśleliście, że powinienem przyjść i was ostrzec? Czy sądziliście, że to nastąpi kiedyś w przyszłości? Że to nie wydarzy się za waszego życia?
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski.
Wkrótce oddzielę dobrych od niegodziwych, po wszystkich próbach nawrócenia większości ludzkości.
Waszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest zachowanie otwartego umysłu, serca i duszy.
Pragnę, abyście odpowiedzieli na Moje błagania o pomoc w uratowaniu tak wielu dusz, jak tylko mogę.
Pójdźcie za Mną. To wasze powołanie.
To dlatego przyrzekaliście wierność Mi, waszemu Jezusowi.
Nie składaliście przyrzeczeń na własnych warunkach.
Musicie pozwolić Mi się prowadzić i pomóc obronić Mój Kościół na Ziemi.
Kościół Mój odniósł wielkie szkody. Składa się z tych wszystkich, którzy Mnie kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług.
Musicie być silni, odważni i wierni. Nie możecie teraz dopuścić, aby strach lub bestia pożarły wasze dusze.
Posłuchajcie Mojego Słowa zanim potępicie Moich proroków.
Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich orędzi bez uprzedniej modlitwy o rozeznanie. Nawet wtedy musicie uważać, abyście nie pozbawiali dzieci Bożych daru łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, które są spragnione Prawdy Mojej Nauki.
Wy, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo, przekazywane temu prorokowi, pamiętajcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy Prawda zostanie objawiona. Ale wówczas dla tych, którzy są odpowiedzialni za odwracanie dusz od Mojego Słowa, będzie już za późno.
Te dusze stracone dla Mnie, z powodu waszego złego języka, nie będą miały życia wiecznego.
Odrzucając teraz Moje Słowo albo potępiając Moje orędzia z powodu błędów, wy będziecie odrzuceni. Nie nadajecie się do prowadzenia Moich owiec.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


24th June 2012, 17:30 - When you spread hatred about prophets sent from Heaven you are guilty of a sin which has enormous consequences

My dearly beloved daughter how My heart breaks when I see those who say they are followers of God but who flaunt His Laws. They are hypocrites.
It is they who say they follow My Father's Commandments yet feel they can condemn others who sin.
First to take Sacred Scripture as a means to proclaim a lie, by promoting so called tolerance, they offend Me greatly. These are the people who say that it is wrong to believe in Divine Providence.
These are the people who question the seers sent by Heaven throughout the centuries and then try to disprove them by the use of My Holy Word laid down in Sacred Scripture.
Any man who denies My Word is disloyal to me.
Any man who sets himself apart from his brothers and sisters, as spiritually and intellectually superior, needs to be very careful.
Any man who uses Sacred Scripture to present a twisted version of the Truth will be punished.
Any man who stands up and proclaims the Truth, yet dismisses My Word given to the world in these, the end times, will be cast aside by Me.
You are guilty of spiritual jealousy and for this you will face punishment.
When you spread hatred about the prophets sent from Heaven you are guilty of a sin which has enormous consequences.
Because by doing so, you not only proclaim a lie, you obstruct the Word of God.
I ask that you stop your campaign of torment and calumny now. You will never prevent My Word from being heard.
Why do you keep trying to torment this Mission? Don't you know by now that the fire of The Holy Spirit could not have spread in the way that it has were My Messages not from Heaven?
You are being used by the evil one who will stop at nothing to prevent these, My Holy Messages, from being given to the world.
Message for the Clergy:
For those among you who have pledged a vow, as a sacred servant of My Church on Earth, hear Me now.
When you publicly denounce My Messages and prevent Me, your Jesus, in this Mission for saving souls, you commit the greatest sin of all.
You will suffer for this and your Purgatory will be experienced on earth. Every man, woman and child will witness your offence against Heaven.
Your flawed assessment of My prophets will render you spiritually empty and your soul will suffer a torment like no other.
If you are a sacred servant of Mine and you are unsure of My Voice as I speak to you now then you must remain silent. You must pray for discernment before you consider rejecting My Holy Word.
Thousands of My sacred servants will fail to recognise My Word, sent through this prophet for the end times. How this breaks My Heart.
Many will fall under the reign of the antichrist and desert My Church on Earth.
Many of My sacred servants will side with the persecutors of My Church. The seduction has already begun.
You are being prepared by the deceiver to reject Me and your pride prevents you from seeing this.
Many of My sacred servants will not be courageous enough to uphold My Church on earth. Many will side with the False Prophet and reject My flock whose faith will enable them to seek the Truth.
Don't you know that I am the Church?
Don't you know that the Church will suffer its own crucifixion just as I did?
It will be tormented. It will seem to have been crucified and many will think it will be dead. But, like My Resurrection it will be raised to life again for you see it cannot be destroyed.
I warn all of My sacred servants who do not recognise the times that you are living in to be alert now as My Church on earth suffers the greatest persecution since the beginning.
You must prepare and open your eyes.
When did you think I would come and warn you? Did you think that it would be some time way into the future? That it would never happen in your lifetime?
The time for My Second Coming is very close.
I will soon divide the good from the wicked after every attempt has been made to convert most of humanity.
It is your duty and responsibility to keep an open mind, heart and soul.
I need you to respond to My pleas to help Me save as many souls as I can. Follow Me. This is your calling.
This is why you pledged allegiance to Me, your Jesus.
You did not make your vows on your own terms.
You must allow me to guide you and help defend My Church on earth.
Much damage has been inflicted on My Church. My Church consists of all those who love me including all of my sacred servants. You must be strong, brave and loyal. You must not allow fear or the beast to devour your soul.
Listen to My Word before you condemn my prophets.
Never denounce any of my messages without praying for discernment. Even then you must be careful that you do not deny God's children the gift of the graces I now bestow on those poor souls who are starved of the Truth of My Teachings.
To those who openly reject My Word, given to this prophet, know that you will beg me for forgiveness when the Truth is revealed. By then, for those who are responsible for turning souls away from My Word, it will be too late.
Those souls lost to me, because of your wicked tongue, will have no eternal life.
Reject My Word now, or denounce my message for having errors and you will be cast aside. You are not fit to lead my flock.
Your Saviour Jesus Christ