Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


27.06.2012, 20:00 - Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi

Moja najdroższa córko, dziś ujawniam wszystkim Moim Dzieciom Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi.
Gdy się połączą w jeden chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów.
Te narody będą składać się z kilku krajów na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Boga, Królowej Nieba.
Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani i przyłączeni do tych innych narodów, jako jedna zjednoczona Święta Rodzina.
Moja wola, będzie uznawana. Wszyscy będziecie mieli dar wolnej woli, ale zostanie ona spleciona z Moją. Dopiero wtedy prawda Raju zostanie rzeczywiście objawiona.
Moje Dwanaście narodów oznacza dwanaście gwiazd przy niewieście z Księgi Apokalipsy.
Ta niewiasta jest Matką Boga i nosi dwanaście gwiazd, które oznaczają dwie rzeczy.
Dwunastu apostołów, którzy pomagali Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na Ziemi.
Dwanaście szczególnie wybranych narodów, które będą stanowiły prawdziwy Kościół apostolski na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.
Cierpliwie czekałem na tę chwilę.
Moja Boska Wola, która stworzyła Raj dla Adama i Ewy, a który został odrzucony z powodu kuszenia przez złego, teraz się dokona i tym razem Raj będzie doskonały.
Mój Syn, Król Ludzkości, Król Wszechświata, będzie panował nad Moim Nowym Rajem na Ziemi.
On wyznaczy przywódców w każdym narodzie i wszystko będzie połączone ze sobą Moją Bożą Wolą.
Ludzie z tych krajów będą czcili Mojego Syna w jedyny sposób, w jaki powinien być czczony, w pokoju i we wzajemnej miłości.
Jego Najświętsza Matka, Matka Zbawienia, została ukoronowana na Królową Nieba i będzie panować jako Królowa Nowego Raju.
Jej koronacja w Niebie była bardzo szczególną Bożą Manifestacją Jej roli w przyszłości zbawienia świata.
Została koronowana w wielkiej czci i wspaniałości należnej roli jaką odegrała, nie tylko jako Matka Boża i jako małżonka Ducha Świętego, ale jako Matka Zbawienia, której dano moc do zniszczenia szatana.
To Mój Kochany Syn z miłością umieścił koronę z dwunastu gwiazd na głowie Matki Bożej podczas Jej koronacji.
To Mój Syn umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich dzieci Bożych.
Mój Boski plan zbawienia ludzkości już się rozpoczął.
Moim pragnieniem jest to, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze z każdego zakątka ziemi i uratować je od wroga, zanim będzie za późno.
Moja Boża interwencja udowodni Moją miłość do wszystkich Moich dzieci.
Nie ma rzeczy niemożliwych. Nic nie jest pozbawione nadziei w Mojej walce z armią szatana.
Wprowadzę was w nowy świat, który zadziwi was w całej swojej wspaniałej chwale. Jest gotowy.
Jego piękno i świetność przekraczają granice ludzkiej wyobraźni.
Kiedy staniecie się tego świadkami, będzie mieli życie wieczne.
Módlcie się za te biedne Moje dzieci, które nie wierzą we Mnie, Boga Najwyższego, które nie przestrzegają Moich Praw i które popełniają straszliwe zbrodnie przeciw sobie nawzajem, aby pokutowały.
Nie chcę stracić ani jednego Mojego dziecka.
Pomóżcie Mi doprowadzić ich do chwalebnego dziedzictwa. Niestety, to musi nastąpić z ich własnej wolnej woli.
Kocham was dzieci żarliwym uczuciem nieznanym ludzkości.
Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna jako jedność.
Czas Nowego Raju na ziemi jest bardzo blisko, ale wam został ten czas udzielony, aby pomóc nawrócić ludzkość za pośrednictwem tej Misji 7-go Anioła na ziemi, który pracuje z Moim Synem nad doprowadzeniem Mojej rodziny do Mnie.
Wasz kochający Ojciec
Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Bóg Najwyższy


27th June 2012, 20:00 - God the Father: I reveal My future plans for the New Heavens and the New Earth.

My dearest daughter today I reveal to all My Children My future plans for the New Heavens and the New Earth
When they merge into one glorious Paradise there will be twelve nations.
These nations will consist of some nations in the world who have shown allegiance to Me, God the Father, My Son Jesus Christ and the Mother of God, Queen of Heaven.
Those scattered will be brought together to join those other nations as one, united as one Holy Family.
My Will, will be honoured. You will all have the gift of free will but it will be entwined with Mine. Only then will the truth of Paradise be truly revealed.
My Twelve nations are signified in the twelve stars on the woman in the Book of Revelation. The woman is the Mother of God and she wears the twelve stars to signify two things.
The twelve apostles helped My Son to set up His Church on Earth.
The twelve specially chosen nations will form the one true apostolic Church on the New Earth when Heaven and Earth merge as one in My New Glorious Paradise.
This is the moment I have been waiting patiently for.
My Divine Will, which created Paradise for Adam and Eve and which was thrown aside caused by temptation by the evil one, will now be done and the this time Paradise will be perfect.
My Son, King of Mankind, King of the Universe, will reign over My New Paradise on Earth. He will appoint leaders in every nation all joined together by My Divine Will.
The people of those nations will honour My Son in the way in which He must be, the only way, in peace and love for one another.
His Blessed Mother, the Mother of Salvation, was crowned Queen of Heaven and will also reign as Queen of the New Paradise.
Her Coronation in Heaven was a very special Divine Manifestation of her role in the future of the salvation of the world.
She was crowned in great honour and splendour for the role she played, not only as the Mother of God and as spouse of the Holy Spirit, but as the Mother of Salvation given the power to destroy Satan.
It was My Beloved Son who lovingly placed the crown of twelve stars on the head of the Mother of God at her Coronation.
It will be My Son who will place the crown on her head in the New Paradise as Queen of all God's children.
My Divine Plan to save humanity has already begun.
It is My desire that this Mission will help Me gather lost souls in every corner of the earth and save them from the enemy before it is too late.
My Divine intervention will prove My love for all of My children.
Nothing is impossible. Nothing is hopeless in My battle against Satan's army.
I will bring you a new world that will astound you in all its magnificent glory. It is ready. Its beauty and splendour is beyond your human capacity to envisage.
When you do witness it, you will have eternal life.
Pray that those poor children of mine who do not believe in Me, God the Most High, who do not obey My Laws and who commit terrible atrocities against each other, repent.
I do not want to lose one child of Mine.
Help Me to bring them this wonderful glorious inheritance. Unfortunately it must be by their own free will.
I love you children with a passion unknown to humanity. Come to Me through My Son as one.
The time for the New Paradise on earth is very near but you have been accorded the time to help convert humanity through this Mission of the 7th Angel on earth who works with My Son to bring My family to Me.
Your Loving Father
Creator of all things visible and invisible God the Most High