Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.06.2012, 15:00 - Mój Kościół musi Mi zaufać. Muszą usunąć swoje kajdany strachu i zwątpienia i pozwolić Mi dać się poznać

Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadomym, że rośnie liczba tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje imię, jako prorocy, ale którzy nie mówią językami z Nieba.
Tak wiele z tych dusz jest zainfekowanych przez upadłych aniołów i przemawiają w starannie przemyślanym stylu, który, choć pozbawiony tonu miłości, to jednak może przypominać Mój Święty Głos.
O, jak Moi biedni, oddani wyznawcy są teraz oszukiwani i jak będą oni zdezorientowani. Komu zaufać? Za kim podążać? Komu wierzyć?
Czyż nie powiedziałem, że wielu przyjdzie w Moje Imię, lecz niewielu będzie mówić Moim Głosem?
Jest mniej niż dwudziestu, którzy mają pozwolenie do udzielania światu Słowa Bożego, włącznie z tymi, którym są przekazywane boskie orędzia z Nieba przez Moją kochaną Matkę.
Wielu innych wizjonerów jest również obecnych na świecie, ale ich misja jest inna.
Ich rolą może być codzienna modlitwa, aby pomóc ocalić ludzkość lub osobiste cierpienie ofiarowane jako dar dla Mnie, aby ratować dusze od szatana. Cierpienie dobrowolnie ofiarowane, kruszy potęgę szatana nad wieloma ludzkimi duszami.
Moi prorocy są nieliczni i poznacie ich po Moim prawdziwym Głosie, który uderzy w serca i dusze dzieci Bożych w sposób, który jest niemożliwy do zignorowania.
Moje orędzia dla świata na te czasy będą szczegółowe i zaprezentują prawdę, która nie była ujawniana wcześniej.
Wiele z tego, co wam teraz przekazuję, to tylko przypomnienie Mojego Nauczania.
Wiele z tego, co przedstawiam wam teraz jest pokarmem życia, podawanym przez Moje Modlitwy Krucjaty, aby uratować wasze i inne dusze na Moje Powtórne Przyjście.
Wiele innych orędzi podawanych pozostałym będzie podobnych, ale nie będą wchodziły w tak wiele szczegółów.
Ich misje są tak samo ważne dla nawrócenia dusz.
Zawsze pamiętajcie o tym. Staram się pokazać, jak bardzo was kocham i chcę ujawnić Prawdę o Moim Istnieniu.
Dowód na to będzie w końcu objawiony wkrótce wszystkim dzieciom Bożych.
Proszę, nie walczcie między sobą, starając się prześcigać w zakresie swojej wiedzy duchowej.
Prawda jest następująca.
Nikt nie zna Prawdy zawartej w Pieczęciach, ukrytych w Księdze Apokalipsy.
Jak już mówiłem wcześniej, Pieczęcie zostały zamknięte w Księdze Prawdy, aż do tej pory, do czasów ostatecznych.
Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, teraz je otwieram, aby przygotować was do Mojego Nowego Królestwa.
Otrzymaliście Pismo Święte, aby się przygotować i teraz musicie pozwolić Mi, Królowi całej Ludzkości, wypowiedzieć Prawdę o tym, co ma nadejść.
W ten sposób będę mógł was prowadzić przez to, co będzie polem minowym podstępu, prześladowań i nienawiści.
Pozwólcie Mi, was wszystkich, w tym wszystkich członków Mojego Kościoła na Ziemi, doprowadzić do Życia Wiecznego przez te ostatnie przeszkody.
Mój Kościół musi Mi zaufać. Muszą usunąć swoje kajdany strachu i zwątpienia i pozwolić Mi dać się poznać przez te orędzia.
Rozpoznajcie Moją Miłość w jej czystej i prostej formie.
Moja Miłość nie jest skomplikowana ani okryta tajemniczymi zgłoskami.
Jest dla was prosta do zrozumienia, a zarazem pełna takiego współczucia, że przeszyje was jak płomień rozpoznania, kiedy zrzucicie swoją zbroję dumy i strachu.
Kiedy to uczynicie, będzie wam łatwiej iść za Mną, Waszym Jezusem.
Po raz pierwszy przyszedłem jako Zbawiciel.
Przychodzę ponownie, po raz ostatni, jako Zbawiciel. Tylko tym razem Moje zadanie jest jeszcze trudniejsze.
Miłość Boga umarła na świecie. Jest tylko tlącym się knotem.
Gdyby Moje Powtórne Przyjście nastąpiło teraz, niewielu weszłoby do Raju.
Ostrzeżenie, Mój Dar Mojego Bożego Miłosierdzia pomoże nawrócić większość ludzkości.
Pomóżcie Mi przygotować Moją trzodę. Potrzebuję Mojego Kościoła na ziemi, zarówno duchownych jak i świeckich, aby pomogli Mi uratować wszystkie dzieci Boże.
Przyjmijcie proszę Moją Rękę, gdy ją wyciągam i kieruję Moje Wołanie do wszystkich narodów.
Chodźcie ze Mną, waszym kochanym Jezusem.
Tym razem, pójdźcie za Mną.
Nie odrzucajcie Mnie tak, jak faryzeusze.
Tym razem powinniście rozpoznać Mój Głos.
Do tej pory powinniście już rozpoznawać w jaki sposób przemawiam, gdyż posiadacie już Pismo Święte.
Wasz Jezus


28th June 2012, 15:00 - My Church must trust Me. They must remove their shackles of fear and doubt and allow Me make myself known

My dearly beloved daughter it must be known that those who profess to come in My Name, as prophets, but who do not speak in the tongues from Heaven, are increasing in numbers.
So many of these souls are being infected by fallen angels and speak in carefully constructed, but loving tones, reminiscent of what you would expect to be My Sacred Voice.
Oh how My poor devoted followers are being deceived now and how confused they will be. Who to trust? Who to follow? Who to believe?
Did I not say that many will come in My Name but few with speak with My Voice?
There are fewer than twenty who have permission to impart to the world the Word of God and this includes those who are given divine messages from Heaven by My beloved Mother.
Many other seers are also present in the world but their mission is different.
Their role can be one of daily prayer to help save humanity or one of personal suffering, offered up as a gift to Me, to save souls from Satan. Suffering in this way, willingly, crushes the power of Satan over many men's souls.
My prophets are few and you will know them by My true Voice which will strike the hearts and souls of God's children in a way which is impossible to ignore.
My messages to the world for these times will be detailed and will unveil truths not revealed before. Much of what I give you now is simply to remind you of My Teachings.
Much of what I present to you now is the food of life, given to you through My Crusade Prayers, to help save your souls and those of others at My Second Coming.
Many other messages given to others will be similar but will not go into as much detail. Their missions are just as important as they will convert souls.
Always remember this. I am trying to show you how much I love you and wish to reveal the Truth of My existence. The proof of this will at last be revealed to all of God's children soon.
Please do not fight amongst each other trying to outdo each other in terms of your spiritual knowledge. The Truth is this.
No man knows the Truth contained in the Seals hidden in the Book of Revelation.
As I have told you before, they were sealed up, in the Book of Truth, until now, the end times.
I, Jesus Christ, the Lamb of God, now open these to prepare you for My New Kingdom.
You have been given the Holy Scripture to prepare you and now you must allow Me, the King of all Mankind, to tell you the Truth of what is to come.
By doing this I will be able to lead you through what will be a minefield of deceit, persecution and hatred.
Allow Me, all of you, including all members of My Church on Earth, to bring you over these last hurdles to Eternal Life.
My Church must trust Me. They must remove their shackles of fear and doubt and allow Me make myself known through these messages.
Recognise My Love in its pure and simple form.
My Love is not sophisticated and shrouded in mystical syllables.
It is plain for you to see but full of such compassion that it will cut through you like a flame of recognition when you drop your armour of pride and fear.
When you do this it will become easier for you to follow me, Your Jesus. I came as Saviour the first time.
I come, once again, as Saviour this last time. Only this time My task is even heavier. The Love of God has died in the world. It is only a flicker.
Were My Second Coming to take place now few would enter Paradise.
The Warning, My Gift of My Divine Mercy will help convert most of humanity.
Help Me prepare My flock. I need My Church on earth, both clergy and laity, to help Me save all of God's children. Please accept My Hand as I reach out and stretch My Call to all nations.
Come with Me, your beloved Jesus. Follow Me this time.
Do not reject me like the Pharisees did.
This time you should recognise My Voice.
You should know how I speak by now for you have been given the Holy Scriptures. Your Jesus