Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.07.2012, 15:45 - Sakramenty Spowiedzi Świętej, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą zostać zachowane

Moja szczerze umiłowana córko, jak mocno grzech niszczy Mnie w tej chwili i jak bardzo będę cierpiał mękę odrzucenia.
Moja głowa jest miażdżona jak cierniami z Mojej Korony, podobnie jak Głowa Mojego Kościoła, Mój Święty Wikariusz na ziemi, cierpi ból prześladowania z ręki jego wrogów.
Mój Kościół na ziemi, Moje ciało na ziemi są jednym. Ukrzyżowanie jest przygotowywane.
Nauka Mojego Kościoła wkrótce zostanie rozszarpana na kawałki, tak jak Moje nauczanie na ziemi zostało rozszarpane na kawałki przez faryzeuszy i tych, którzy sądzili, że znają Słowo Mojego Ojca lepiej niż Ja.
Wszyscy musicie modlić się za Mój Kościół na ziemi. Należy zawsze pamiętać, że żadna inna nauka nie istnieje oprócz tej, którą głosiłem podczas Mojej obecności na ziemi.
Wszystko to co stanowi tę Prawdę, nigdy nie ulegnie zmianie, a jeśli tak się stanie, to będziecie zmuszani do przyjęcia kłamstwa.
Moja córko, nigdy nie daj się zniechęcać przez tych, którzy nadal w tym czasie odrzucają Moje Słowo ani nie pozwól, aby Moi wyznawcy zniechęcili się do pomagania Mi ocalenia Mojego Kościoła na ziemi.
Gdy już wróg zaatakuje Mój Kościół, musicie połączyć siły i sprawić, aby Ewangelia była głoszona aż po krańce ziemi.
Sakramenty Spowiedzi Świętej, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą zostać zachowane. Nawet one będą trudno dostępne.
Moi wyświęceni słudzy, którzy Mnie kochają muszą już teraz rozpocząć przygotowania. Wkrótce będzie zakazane ofiarowanie tych Darów dzieciom Bożym.
Czas na przygotowanie już się rozpoczął.
Pozwólcie, że was pouczę, poprowadzę i pomogę wam zabrać Resztę Mojego Kościoła do bram Raju.
Wasz kochany Jezus


1st July 2012, 15:45 - The Sacraments of the Holy Confession, Baptism, Marriage and the Holy Eucharist must be preserved.

My dearly beloved daughter how sin crushes Me at this moment and how I suffer the torment of rejection.
My head is being crushed like the thorns in My Crown just as the Head of My Church, My Holy Vicar on earth, suffers the pain through the persecution he endures at the hand of his enemies.
My Church on earth, My Body on earth, is one. The crucifixion is being prepared.
The doctrines of My Church, just as My teachings on earth were torn asunder by those Pharisees and those who thought they knew the Word of My Father more than I did, will soon be thrown asunder.
You must all pray for My Church on earth. You must always remember that no other doctrine exists other than that proclaimed by Me during My time on earth.
All that is the Truth will never be changed for if it is you will be forced to swallow a lie.
My daughter never allow those who continued to reject My Word at this time to discourage you, or My followers, from helping Me to salvage My Church on earth.
For once the enemy attacks My Church you must join together and ensure that the Gospels are spread to the ends of the earth.
The Sacraments of the Holy Confession, Baptism, Marriage and the Holy Eucharist must be preserved. Even these will be made difficult to access.
My sacred servants who love Me must begin preparation now. Very soon you will be forbidden to offer such Gifts to God's children.
The time for preparation has begun.
Allow Me to instruct you, lead you and help you bring My Remnant Church to the gates of Paradise. Your beloved Jesus