Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.07.2012, 18:00 - Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi wyznawcy zachowali cierpliwość.
Przyszłości nie można przyspieszać.
Plany nakreślone przez Mojego Przedwiecznego Ojca, zrealizują się w sposób naturalny dzięki Opatrzności Bożej.
Czas, który wam dano, abyście pomogli Mi przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie, jest bardzo cenny. Jest to czas w którym wielu zostanie uratowanych przez waszą modlitwę.
Nadzieja, wiara i miłość do Mnie, Waszego ukochanego Jezusa, podtrzyma was w waszej misji.
Kiedy staniecie się świadkami okrucieństw, kiedy wszystko to, co zostało wzniesione na Moją cześć zostanie zniszczone, wówczas będziecie wiedzieli, że ten czas się przybliża.
Trzeba pamiętać, że te rzeczy muszą nastąpić i że waszym obowiązkiem jako części Mojej armii jest walka i opór wobec wroga.
Moja Armia będzie wyposażona w Boże Dary i porwie ze sobą tych, którzy są w ciemności.
Przygotowanie wymaga czasu. Modlitwa przybliży was do Mojego Najświętszego Serca i wypełni wasze dusze tlenem niezbędnym do przeżycia bitwy, która was czeka.
Kiedy staniecie się silniejsi dzięki łaskom, które wam daję, bardzo łatwo rozpoznacie swoich wrogów, którzy nienawidzą wszystkiego, co jest ze Mną związane. To sprawi wam ból, zrani was i spowoduje waszą złość, ale przez cały czas musicie zachować godność w Moje Imię.
Kiedy ktoś rzuca wam wyzwanie, w Moje Imię musicie potraktować go z miłością. Nigdy nie próbujcie analizować Moich orędzi, gdyż nie musicie tego robić.
Moje Słowo jest Moim Słowem. Żaden człowiek nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest wykute w kamieniu.
Ktokolwiek usiłuje zniszczyć Moje Słowo lub obrzucać Je oszczerstwami, dozna porażki, gdyż każdy okaże się bezsilny wobec Mojego Świętego Słowa.
Teraz, gdy znacie Mój Głos, musicie liczyć się z tym, że gdy w tych czasach będziecie głosić Moje Słowo, doznacie bólu.
Dziś wystarczy wspomnieć Moje Imię, nawet wśród tak zwanych chrześcijan, a zapadnie nieprzyjemna cisza.
Mówcie otwarcie o dobru i złu, a będą z was drwić.
Wykażcie w jaki sposób grzech może zniszczyć wasze dzieci, a zostaniecie zapytani - co to jest grzech?
Dziś wielu nie wie, czym jest grzech. Wielu akceptuje grzech jako naturalny składnik czy mile widzianą cechę w swoim życiu.
Z radością godzą się na grzech, bo to daje im swobodę by gonić za innymi przyjemnościami, by ubóstwiać fałszywych bogów i zaspokajać swoje żądze.
Nie, oni nie chcą słuchać, ponieważ im to nie odpowiada.
Wy, Moi kochani wyznawcy, będziecie postrzegani jako ci, którzy mają obsesję na punkcie miłości do religii i miłości Boga, która dziś przynosi mało owoców w oczach ślepców.
Dlatego to musicie się przygotować. Dlatego musicie być silni. To właśnie za te dusze, będziecie musieli się modlić i pomóc Mi je uratować.
Przyzwolenie, aby takie dusze wytrącały was z równowagi, raniły czy obrażały, to strata czasu.
Odpowiadajcie z miłością i pełnym godności milczeniem.
Nigdy nie bójcie się głosić Mnie, ale nigdy też nie narzucajcie Mnie duszom na siłe, gdyż będą od was uciekać. Zamiast tego doprowadźcie je do Mnie poprzez modlitwę i cierpienia.
Błogosławię cię, Moja silna, dzielna armio.
Kocham cię.
Towarzyszę ci na każdym kroku, który stawiasz, aby przyprowadzić Mi dusze.
Wasz kochany Jezus Chrystus


2nd July 2012, 18:00 - My Word is My Word. No man can defend My Word for it is cast in stone.

My dearly beloved daughter it is important that My followers remain patient. The future must never be hurried.
The plans, determined by My Eternal Father, will evolve naturally by Divine Providence.
Time afforded to you, to help Me prepare humanity for My Great Mercy, is very precious. It is a time in which many will be saved through your prayers.
Hope, faith and love for me, your beloved Jesus, will sustain you in your mission.
When you witness the atrocities before you, when everything which stands in honour of Me is destroyed, you will know then that the time is getting closer.
You must remember that these things must come to pass and that your duty is to fight and resist the enemy as part of My army. My Army will be equipped with Divine Gifts and it will sweep along with it those who are in darkness.
Preparation takes time. Prayer brings you closer to My Sacred Heart and floods your souls with the oxygen it needs to survive the battle ahead.
As you grow stronger with the graces I give you it will become very easy to identify your enemies who hate all that I stand for. This will cause you pain, hurt and anger but you must remain dignified in My Name at all times.
When you are challenged in My Name you must respond with love. Never try to analyse My Messages for you do not need to do so.
My Word is My Word. No man can defend My Word for it is cast in stone.
Any man who tries to break My Word or cast aspersions on it, will fail for they are powerless against My Holy Word.
Now that you know My Voice you must know the pain you can expect to endure when you proclaim My Word in these times.
Mention My Name today, even among so called Christians, and there is an uncomfortable silence.
Talk openly about good and evil and you will be sneered at.
Point out how sin can destroy your children and you will be asked - what is sin?
Today many do not know what sin is. Many accept sin as a normal part, an acceptable trait, in their lives.
They are happy to condone sin because it gives them the freedom to pursue other pleasures, idolise false gods and satisfy their lusts.
No they do not want to listen for it does not suit them.
You, My beloved followers, will be seen as being obsessed with a love for religion and a love of God which today bears little fruit in the eyes of the blind.
This is why you must prepare. This is why you must be strong. It will be for these very souls that you will need to pray and help Me salvage.
Allowing such souls to upset you, hurt you or insult you is a waste of time.
Respond with love and a dignified silence.
Never be afraid to proclaim Me but never force Me upon souls in such a way where they will run away from you. Instead bring them to Me through your prayers and sufferings.
I bless you My strong brave army. I love you.
I walk with you every step you mount to bring Me souls.
Your beloved Jesus Christ