Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.07.2012, 15:30 - Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie, gdy ci, którzy Mnie kochają mówią, że nigdy bym nie przemawiał w ten sposób.
Gdyby tylko posłuchali, to uradowałoby się Moje Serce i o wiele więcej dusz byłoby zbawionych.
Moje Boskie Usta przekazują przez te orędzia, jak należy się przygotować na Moje Powtórne Przyjście.
Przygotowanie do Moich urodzin zostało także zawczasu oznajmione przez proroków, aby postawić dzieci Boże w stan gotowości na przyjście Mesjasza.
Dlaczego Moi uczniowie na ziemi odrzucają to, że Mój Ojciec mógłby posłać Swoich proroków, aby zapowiedzieli Moje Powtórne Przyjście?
Jak niewielu tak naprawdę wie o tym, w jaki sposób Mój Ojciec Przedwieczny przygotowuje ludzkość do wielkich wydarzeń.
Moi duchowni, Moi wyświęceni słudzy, muszą usłyszeć Moje obecne wołanie, gdyż potrzebuję ich pomocy. Jednak wielu z nich nie odpowie. Odrzucą Mnie poprzez odrzucenie Moich orędzi.
Zrozumieją Prawdę, ale dopiero wtedy, gdy będzie za późno.
Moja córko, nigdy nie bój się publikować Moich orędzi, łącznie z tymi, które są dla ciebie dziwne lub przerażające.
Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże.
Żaden człowiek nie jest uprawniony, aby ci nakazywać, żebyś zaprzestała przekazywania Świętego Słowa Bożego.
Zatkaj uszy i ignoruj pogardliwe opinie, bo one nie są ważne.
Do tych z was, którzy nazywają siebie Chrześcijanami, a którzy pogardzają Moimi orędziami mówię to.
Rozszarpując Moje Słowo na kawałki, poprzez uznawanie Moich orędzi za obraźliwe i ośmieszanie Mojego Słowa, zrywacie połączenie z Moim sercem.
Nie potraficie przyjąć Moich orędzi, gdyż myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje słowa, gdy są wypowiadane. Ale tak nie jest, padliście ofiarą zwodziciela, który zaślepił was na Prawdę.
Wołam do was wszystkich, po raz kolejny, abyście wzywali Mnie, waszego kochanego Jezusa i pozwolili Mi otworzyć wasze serca.
Pozwólcie Mi napełnić was mocą Ducha Świętego, abyście Mnie rozpoznali.
Przynaglam kapłanów, aby zrozumieli, że nadszedł czas wypełnienia się proroctwa Daniela i Pieczęci z Księgi Apokalipsy, które zostaną otwarte przeze Mnie, Baranka Bożego.
Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę.
Przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych.
Moja Obietnica przyniesienia życia wiecznego wszystkim tym, którzy są Mi wierni, realizuje się.
Upewnijcie się, że jesteście odpowiednio przygotowani na to Chwalebne Wydarzenie.
Wasz Jezus


7th July 2012, 15:30 - They may not listen but they must be given the Word of God.

My dearly beloved daughter when I ask humanity to listen to My Voice it wounds Me when those who love Me say I would never speak in this way.
If only they would listen, then My Heart would be lifted and so many more souls would be saved.
The preparation for My Second Coming is being imparted by My Divine Lips through these messages.
The preparation for My birth was also made known through the prophets beforehand to alert God's children to the coming of the Messiah.
Why do My disciples on earth refuse to accept that My Father would send His prophets to herald My Second Coming? How little they really know about the way in which My Eternal Father prepares humanity for great events.
My clergy, My sacred servants, need to hear My call now for I need their help. Yet many will fail to respond. They will reject Me, through My messages.
They will realise the Truth but only when it is too late.
My daughter never be afraid to publish My messages, including those you find strange or frightening.
They may not listen but they must be given the Word of God.
It is not for man to dictate that you stop imparting the Holy Word of God.
Close your ears and ignore the scorn of opinion for it is not important.
To those of you who call yourselves Christians and who pour scorn on My message I say this.
By tearing My word asunder, by finding My messages offensive and by ridiculing My Word you have cut the cord which binds you to My Heart.
You cannot accept My messages because you think you know Me and recognise My Words when they are spoken. Instead, you have fallen prey to the deceiver who blinds you to the Truth.
I call on all of you, once again, to call on Me, your beloved Jesus, and allow Me to open your hearts. Let Me fill you with the power of the Holy Spirit so that you will recognise Me.
To priests, I urge that you understand that the time has come for the prophecies of Daniel to unfold and for the Seals in the Book of Revelation to be opened by Me, the Lamb of God.
Remind yourselves of My Promise.
I will come again to judge the living and the dead.
My Promise to bring eternal life to all those loyal to Me is about to unfold. You must ensure that you have prepared adequately for this Glorious Event. Your Jesus