Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


11.07.2012, 19:30 - Będą Mi się sprzeciwiać twierdząc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu

Moja szczerze umiłowana córko, odczuwasz Mój ból w tym momencie, gdy płaczę z powodu wielu dzieci Bożych, które umierają w stanie grzechu śmiertelnego.
To tak boli, kiedy cierpię straszne rany zadane Mi podczas ukrzyżowania.
Moja córko ważne jest, abyś zrozumiała, co się tobie przydarzy, gdyż musisz przygotować się jak radzić sobie z tą misją, gdy sprawi ci ona takie cierpienia.
Musisz spodziewać się zniewag w Moje Imię.
Kiedy wybrane dusze w przeszłości przekazywały światu Moje Święte Słowo, to cierpiały takie same upokorzenia, jakie ty teraz znosisz. Były one wyśmiewane, znieważane, czyniono z nich głupców i co gorsza oskarżano ich o przewrotność, jakby kłamały.
Mnie też nazywali kłamcą. Mnie też wyśmiewali. Mówili, że jestem naciągaczem, oszustem i występuję przeciwko Słowu Boga.
Szukali każdego pretekstu, aby udowodnić, że jestem oszustem.
Używali nawet Świętego Słowa Bożego Mojego Ojca Przedwiecznego, aby próbować udowodnić, że to, co mówiłem zaprzecza Pismu Świętemu.
Każdy może powiedzieć, że reprezentuje Słowo Boże. Bardzo niewielu, którzy twierdzą, że otrzymują Słowo Boże jest traktowanych poważnie. Zazwyczaj są lekceważeni
Ale ci, którzy twierdzą, że mówią w Moim Imieniu, choć rzeczywiście nie mówią, i którzy celowo rozprzestrzeniają kłamstwa, zwykle cieszą się poklaskiem i akceptuje się ich z powodu podstępnego wpływu szatana.
W przypadku prawdziwego proroka, Mój Głos ma taką moc, że wywołuje on bardzo silną reakcję. Wówczas ludzie obejmują Moje Słowo z miłości do Prawdy albo od razu Mu zaprzeczają.
Ci, którzy Mnie przyjmują, odczują Moją Miłość, która dotknie ich dusz w sposób, który tak rozpali ich serca, że nie będą mogli się wycofać.
Ci, którzy odrzucają Mnie, nie zignorują Mnie. Będą Mnie natomiast wyśmiewać, złośliwie znieważać Moje Święte Słowo, co jest sprzeczne z cnotami Chrześcijańskimi, jakie wyznają.
Będą Mi się sprzeciwiać twierdząc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu, tak jak to robili, kiedy chodziłem po ziemi.
Oni nie rozumieją dlaczego Moje Słowo wywołuje tak potężną reakcję. Ulegli podszeptom szatana, ale tego nie wiedzą. Dopuścili do uśpienia swoją czujność i pozwolili mu przesłonić ich miłość do Mnie.
Nikt nie będzie lekceważyć Mojego Słowa. Nie może. Tak czy inaczej powoduje ono albo reakcję miłości albo nienawiści.
Wasz Jezus


11th July 2012, 19:30 - They will deny Me by saying that My Holy Word contradicts the Word of God

My dearly beloved daughter you are enduring My pain at this time as I weep because of the number of God's children who are dying in a state of mortal sin.
It is so painful that I am enduring, yet again, the terrible wounds inflicted on Me during My Crucifixion.
My daughter it is important that you understand what is happening to you for you must prepare how to deal with this mission when it causes you such suffering.
The abuse you endure, in My Name, is to be expected.
When any chosen soul imparted My Holy Word to the world, in the past they suffered mortification just as you do now. They were ridiculed, abused, made to look foolish and, even worse, accused of being deceitful as if they were telling lies.
I too, was called a liar. I, too, was laughed at. They said that I was a fraud, an imposter and against the Word of God. They found every excuse to prove that I was a fraud.
They even used the Holy Word of God, My Eternal Father, to try and prove that what I spoke about denied Holy Scripture.
Any one can say they represent the Word of God. Very few who say they receive the Word of God are taken seriously. They are usually ignored.
But those who say they speak in My Name, but who do not, and who deliberately spread lies are usually applauded and accepted through the deceitful influence of Satan.
In the case of the genuine prophet, such is the power of My Voice, that it will provoke a very strong reaction. In such cases people will either embrace My Word with love for the Truth or they will deny Me outright.
Those who accept Me will feel My love touch their souls in a way which will enflame their hearts so that there can be no turning back.
Those who reject Me will not ignore Me. Instead they will ridicule Me and vilify My Holy Word with a viciousness which is at variance with the Christian virtues they profess to have.
They will deny Me by saying that My Holy Word contradicts the Word of God just as they did when I walked the earth.
They fail to understand why My Word creates such a powerful reaction. They have been tempted by Satan and don't know it. They have let their guard down and allowed him to cloud their love for Me.
No one will ignore My Word. They can't. For either way it provokes a reaction whether it is one of love or one of hate.
Your Jesus