Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

18.07.2012, 18:15 - Maryja Panna: Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa

Moje dziecko, płaczę z tego powodu, że dzieci Boga boją się wyznać lub są zakłopotane wyznając swoją miłość do Jego Syna, Jezusa Chrystusa.
Tak wielu w dzisiejszym świecie, którzy kochają mojego Syna, wstydzi się otwarcie, publicznie głosić Jego Imię z obawy przed upomnieniem.
Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego i w Jego Nauczanie.
Jednak wielu nie pomyśli nawet przez moment o tym, że w ciągu dnia wielokrotnie wypowiada Jego Święte Imię, bezczeszcząc je.
Jego Imię jest wypowiadane bardzo często, ale nie w taki sposób, jaki się powinno.
Tak wielu boi się otwarcie przyznać do swojej miłość do mojego Syna w świecie, którego drażni chrześcijaństwo.
Chrześcijaństwem pogardza dwie trzecie świata.
Chrześcijanie są zastraszani, lekceważeni i często prześladowani, jak żadna inna religia na świecie.
Naród wybrany przez Boga, Żydzi, także cierpią i są prześladowani w najbardziej nieludzki sposób, ponieważ wiadomo kim oni są. Wybranym plemieniem, które wkrótce zostanie nawrócone i powita Mesjasza, po raz drugi, chociaż nie udało im się przyjąć Go za pierwszym razem.
Dzieci, nigdy nie powinniście się bać okazywania swojej miłości do mojego Syna. Kiedy wyrazicie swoją miłość do Niego otwarcie i bez lęku wielu ludzi będzie słuchać. Wtedy im bardziej będziecie głosić Jego Święte Słowo tym pewniejsi się staniecie.
Wtedy otrzymacie więcej łask, abyście mieli siłę do zrobienia kolejnego kroku.
Po pewnym czasie nie będziecie się przejmować, co inni o was myślą. Jednak wielu będzie pod wrażeniem waszej uczciwości i wiele osób będzie chciało wiedzieć więcej na temat mojego Syna.
Teraz jest czas, aby mówić o Miłosierdziu mojego Syna jak największej liczbie ludzi.
Muszą usłyszeć o Jego Bożym Miłosierdziu, o największym darze Ostrzeżeniu, które będzie widzialne na całym świecie. Po Ostrzeżeniu będą znać Prawdę i wtedy wiele więcej będzie chciało słuchać tych orędzi z Nieba.
Dziękuję ci moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.
Wasza ukochana Matka w Niebie
Matka Zbawienia


18th July 2012, 18:15 - Virgin Mary: It is frowned upon by today's so called tolerant society to say that you believe in Jesus Christ

My child I weep at this time because of the way God's children are afraid or embarrassed to declare their love for His Son Jesus Christ.
So many in the world today, who love My Son, are embarrassed to openly proclaim His Name in public for fear of being reprimanded.
It is frowned upon by today's so called tolerant society to say that you believe in Jesus Christ, the Son of Man and that you believe in His Teachings.
Yet many never think twice about using His Holy Name, many times throughout the day, when uttering profanities. His Name is spoken very often but not in the way it is meant to be.
So many are afraid to be open about their love for my Son in a world which frowns on Christianity.
Christianity is despised by two thirds of the world.
Christians are bullied, scorned and often persecuted like no other religion in the world.
God's chosen people, the Jews, also suffer and have been persecuted in the most inhumane manner because of who they are. A chosen race, they will be converted soon and will welcome the Messiah, the second time, although they failed to accept Him the first time.
Children you must never be afraid to declare your love for my Son. When you express your love for Him openly and fearlessly people many will listen. Then the more you proclaim His Holy Word the more confident you will become.
Then you will receive more graces to give you the strength to take the next step.
After a while it will not concern you what others think of you. Yet many will be impressed with your honesty and many will want to know more about my Son.
Now is the time to speak about my Son's Mercy to as many people as you can.
They must be told about His Divine Mercy, the greatest Gift of The Warning, which will be seen throughout the whole world. Then, afterwards, they will know the Truth and many more will want to hear these messages from Heaven.
Thank you my child for responding to my call. Your beloved Mother in Heaven
Mother of Salvation