Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.07.2012, 07:00 - Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego

Moja szczerze umiłowana córko, tworzony jest wielki plan, aby oszukać dzieci Boże, aby zniszczyć dowody Mojego istnienia.
Wkrótce wielu wyjdzie w przebraniu Moich świętych, pobożnych sług, aby spróbować zniszczyć wiarę we Mnie, waszego ukochanego Jezusa.
Zaczną podważać fakt Moich narodzin, czystości Mojej Matki i okoliczność Mojego Zmartwychwstania.
Będą demonizować te wszystkie rzeczy, jakby były fałszywe i przedstawiać rzekome dowody, aby doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej chrześcijan miało wątpliwości, co do Mojego Życia na Ziemi.
Będą wymyślać kłamstwa na temat Mojego Ukrzyżowania i robić dochodzenia w sprawie Mojej moralności.
Wtedy zaczną atakować relikwie, podważać ich autentyczność i starać się przedstawiać je jako nic innego, jak tylko zabobon tkwiący w umysłach Chrześcijan.
Wtedy przyjdzie kolej na Całun Turyński, tkaninę, którą owinięto Moje martwe Ciało w grobie.
W końcu zaprzeczą, że jest autentyczny i będą propagować kłamstwa.
Powiedzą, że Moje ręce są za długie i poddadzą to w wątpliwość. Jednak nie zrozumieją tortur Mojego Ciała, które musiałem znosić w trakcie Mojego Ukrzyżowania. Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego.
Następnie będą próbowali udowodnić, że Zmartwychwstanie nigdy nie miało miejsca. Wszystkie kłamstwa przez nich wypowiedziane będą desperackim krokiem do usunięcia wszelkich śladów po Mnie.
Później będą próbowali pozbawić Świętych Sakramentów i Pisma Świętego wszystkich tych, którzy nawrócą się podczas Ostrzeżenia.
Biblia zostanie zakazana w większości miejsc.
Wprowadzą nową fałszywą książkę, która ich zdaniem będzie głosić znaczenie wzajemnej miłości.
Będą wykorzystywać miłość, którą chrześcijanie mają w swoich sercach, jako dar od Boga, aby manipulować nimi w taki sposób, aby przyjęli przesłanie tak zwanej miłości.
Powiedzą miłujcie się wzajemnie. Teraz pokochajcie nawzajem swoje religie. Połączcie się w jednej religii i okażcie prawdziwa miłość do waszych braci i sióstr.
Miłość samego siebie będzie zasadniczym przesłaniem.
Najpierw pokochaj siebie, a będzie ci łatwiej pokochać twojego bliźniego, takie będzie ich przesłanie i to będzie największym kłamstwem do przyjęcia którego zmuszą was, Moich wyznawców.
Miłość siebie przed innymi obraża Boga.
Jest ona egoistyczna. Nie słuchajcie kłamstw. Jednak będą oni tak przekonujący, że wielu uwierzy w to, co będzie im się wmawiać i pójdą za przywódcą tej Jednej Światowej Religii, jak owce na rzeź.
Przenikanie Nowej Światowej Religii do tak wielu narodów będzie przebiegało za zgodą wielu Rządów.
Będą bezwzględnie likwidować Prawa Chrześcijańskie.
Potem utworzą prawa zakazujące praktykowania wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijaństwa.
Będą one nakładać kary na tych, którzy nie podporządkują się ich żądaniom.
Komunizm będzie przyczyną tego całego zła.
Nie dlatego, że komunizm promuje Ateizm. Dlatego, że będzie on promował nienawiść do Boga.
Rosja i Chiny będą u władzy w wielu krajach, począwszy od Europy.
Unia Europejska, bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą bestię, bardziej bezwzględną i silniejszą.
Wtedy komunizm mocno się zakorzeni, a następnie rozprzestrzeni się wszędzie.
Okres ten nie będzie trwał długo. Będzie krótki.
Wasze modlitwy osłabią jego wpływ, ale zostało to zapowiedziane i nastąpi.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia.
Jeśli większość dusz nawróci się, wówczas wiele z tego wielkiego ucisku może zostać złagodzone.
Wasz Jezus


19th July 2012, 07:00 - My arms were pulled out of their sockets during My Crucifixion and, as such, the image on the Turin Shroud shows this

My dearly beloved daughter a great plan, to deceive God's children, is being plotted to destroy evidence of My existence.
Soon many will come forth, masquerading as holy devout servants of Mine, to try and destroy belief in Me, your beloved Jesus.
They will start by questioning My birth, My Mother's purity and My Resurrection from the dead.
They will demonise all of these things as being false and will present, what they call the proof, to ensure that as many Christians as possible will become doubtful about My Life on earth.
They will create lies about My Crucifixion and make claims about My moral character.
Then they will start attacking relics, question them and try to expose them as nothing more than superstition in the minds of Christians.
Then there is the Turin Shroud, the cloth that covered My dead body in the tomb. They will deny, finally, that it is authentic and promote lies.
My arms they will say are too long and they will question this. Yet they fail to understand the torture My Body had to endure during My Crucifixion. My arms were pulled out of their sockets during My Crucifixion and, as such, the image on the Turin Shroud shows this.
Then they will try to prove that the Resurrection never took place. All lies, they will say, so desperate are they to wipe out all traces of Me.
Then they will try to deprive all of those who convert during The Warning of the Holy Sacraments and the Holy Bible.
They will ban the Bible from most places.
Then they will introduce a new false book which they will say will proclaim the importance of loving one another.
They will use the love which Christians have in their hearts, a Gift from God, to manipulate them into accepting a message of so called love.
Love one another they will say. Now love one another's religion. Join together as one religion and show true love for your brothers and sisters.
Love of oneself will be the underlying message.
Love yourself first and you will find it easier to love your neighbour will be their message and this will be the biggest lie they will force you, My followers, to swallow.
Love of oneself ahead of others offends God.
It is selfish. Do not listen to the lies. Yet so convincing will they be that many will believe what they are being told and will follow the leader of this One World Religion like lambs to the slaughter.
Infiltrating so many nations the New World Religion will be condoned by many Governments.
They will ruthlessly stamp out Christian Laws.
They will then create laws to ban all religions, especially Christianity. They will impose penalties on those who do not respond to their demands. Communism will be at the root of all this evil.
It is not that Communism promotes Atheism. It will be because it will promote hatred of God. Russia and China will be in power in many nations, starting with Europe.
The European Union, the beast with the ten horns, will be devoured by the second beast, more ruthless and more powerful.
Then Communism will take route before it spreads everywhere.
This period will not last long. It will be short.
Your prayers will dilute the impact but this has been foretold and will unfold. Pray, pray, pray for the conversion of the whole world during The Warning.
If the majority of souls convert then much of the Great Tribulation can and will be eased. Your Jesus.