Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.07.2012 15:15, Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień

Moja szczerze umiłowana córko, ci spośród Moich wyznawców, którzy martwią się o przyszłe czasy, muszą wiedzieć, że wszelka władza leży w rękach Mojego Ojca Przedwiecznego.
Jego jedynym pragnieniem jest uratować wszystkie Jego dzieci ze szponów Bestii.
Niestety Bestia, szatan jest odrzucany przez niewierzących, jako wytwór wyobraźni.
On i jego armia demonów są wszędzie nakłaniając dzieci Boże do grzechu w myślach, działaniach i uczynkach w każdej chwili dnia.
Mój Ojciec nie tylko chce zbawić dusze wszystkich Swoich Dzieci, chce ochronić je przed prześladowaniem antychrysta.
Moc do odwrócenia, złagodzenia i osłabienia tych prób leży w waszych rękach, Moi wyznawcy.
Wasze modlitwy mogą przynieść wielką ulgę w cierpieniu planowanym przez wojska szatana w nadchodzących latach.
Ci, którzy powrócą na drogi Pana, Boga Najwyższego, otrzymają łaski, aby pomóc powstrzymać większość tego okropnego i niegodziwego planu, który jest przygotowywany przez nikczemne grupy wobec swoich współbraci i sióstr.
Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień.
Musicie się usilnie modlić, aby szybko ograniczyć antychrysta i Fałszywego Proroka w ich działaniach.
Wy, Moi wyznawcy, otrzymacie specjalne litanie Krucjaty modlitwy, aby rozbić i osłabić jego moc.
Muszą być one odmawiane codziennie po Ostrzeżeniu, najlepiej podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Te litanie, mające na celu zniszczenie antychrysta i jego armii będą potężną siłą i jeśli wystarczająco dużo dusz przyłączy się do tych modlitw, przyczynią się one do pokrzyżowania wielu planów uknutych przez antychrysta i Fałszywego Proroka.
Pierwszą litanię otrzymacie wkrótce.
Bądźcie silni i zaufajcie Mojej miłości do was, gdyż nie jest Moim pragnieniem, aby widzieć gdy cierpicie.
Wszystko czego pragnę, to zjednoczenie całej ludzkości w Nowej Erze Pokoju, która czeka na was.
Powinniście jedynie na tym się skupić. Całe cierpienie zostanie wymazane i zapomniane, kiedy rozpocznie się Nowa Era.
Bądźcie cierpliwi. Zaufajcie Mi i pamiętajcie, że miłość Mojego Ojca Przedwiecznego, którą obejmuje swoje Dzieci jest nie do pokonania i przekracza wasze zrozumienie.
Kochajcie i ufajcie Jego wielkiej miłości i pamiętajcie, że moc Mojego Bożego Miłosierdzia jest tak silna, że gdy otoczę nią całą ludzkość, miliardy się nawrócą.
Nastąpi to wówczas, gdy moc Ducha Świętego wyleje się na większość dusz dzieci Bożych, co stanie się dla antychrysta ciężarem nie do zniesienia.
Będzie mu trudno przebić pancerz armii Boga.
Dlatego nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Walka o dusze może zostać skrócona i złagodzona, jeśli wystarczająca liczba dusz nawróci się i ich pouczę.
Kocham was wszystkich i mam nadzieję, że zawsze Mi będziecie ufać.
Wasz Jezus


21st July 2012, 15:15 - The Love of God will shine down on all those who ask My Father to stop the antichrist from inflicting terrible suffering on humanity

My dearly beloved daughter for those among you, My followers, who worry about the times ahead you must know that all power lies in the Hands of My Eternal Father.
His only wish is to save all of His children from the clutches of the Beast.
Sadly the Beast, Satan, is dismissed by those non-believers as being a figment of the imagination.
He and his army of demons are everywhere, prompting God's children to sin in their thoughts, actions and deeds every second of the day.
My Father not only wants to save the souls of every single one of His children, He wants to protect them from the persecution of the antichrist.
The power to avert, dilute and mitigate these trials lies in your hands, My followers.
Your prayers can alleviate much of this suffering which is being planned by Satan's army in the years ahead.
Those who convert back to the ways of the Lord, God the Most High, will be given the graces to help stop much of this ugly and evil plan which is being prepared by this wicked group against their fellow brothers and sisters.
The Love of God will shine down on all those who ask My Father to stop the antichrist from inflicting terrible suffering on humanity.
You must pray hard that he is cut down along with the False Prophet quickly.
You, My followers, will be given special Crusade prayer litanies to break down and weaken his power. These must be said daily after The Warning and, ideally, during Adoration of the Holy Eucharist.
These litanies, designed to destroy the antichrist and his army, will be a powerful force and if enough souls join in these prayers they will be instrumental in disrupting much of the plans being perpetrated by the antichrist and the False Prophet.
The first litany will be given to you shortly.
Stay strong and trust in My love for you for it is not My desire to see you suffer.
All I desire is the unification of all of humanity in the New Era of Peace which lies ahead.
This is all you need to focus on. All suffering will be wiped out and forgotten when this New Era unfolds.
Be patient. Trust in me and know that the love that My Eternal Father has for His children is insurmountable and beyond your comprehension.
Love and trust in His great love and know that the power of My Divine Mercy is so strong that when it envelopes the whole of humanity that billions will convert.
That will be when the power of the Holy Spirit, which will surge through the majority of the souls of God's children, will become an intolerable burden for the antichrist.
He will find it difficult to penetrate the armour of God's army.
This is why you must never give up hope. The battle for souls could be shortened and mitigated if enough souls convert and do I instruct them.
I love you all and I hope you trust in Me always. Your Jesus