Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.07.2012, 19:00 - Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca

Moja szczerze umiłowana córko, wiele wybranych dusz znosi w tym czasie wielkie cierpienie z powodu biczowania grzechem, ponieważ ich serca są splecione z Moim.
To zjednoczenie w cierpieniu, będzie teraz odczuwane przez wielu wizjonerów, widzących i dusze ofiarne, aby ocalić dusze tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.
Jest to cierpienie nieporównywalne z żadnym innym i pomoże pokonać wroga podczas Ostrzeżenia.
Moja córko, musisz nadal publikować Moje orędzia, choć sprawia Ci to teraz ból.
Niepokój na świecie będzie szybko narastał i nie tylko wybuchną wojny, ale bank globalny będzie starał się przejąć kontrolę nad znaczną częścią światowych walut.
Chaos zwycięży i katastrofy ekologiczne wzrosną, gdy opadnie Ręka Mojego Ojca, aby ukarać ludzkość za ich słabości i niewolę grzechu.
Moi wyznawcy, wasze modlitwy powstrzymają wiele nieszczęść, które mogłyby zniszczyć miasta i narody.
Nigdy nie możecie rezygnować z modlitwy. Wytrwałość i wierność wobec Mnie, waszego Jezusa załagodzi tę sytuację.
Musicie pozostać silni w tym okresie walki, ponieważ wkrótce wszystko się zmieni.
Mimo złości armii szatana, rosnąca wiara Mojej Armii stawi im czoła i powstrzyma ich od prób zniszczenia Mojego Kościoła.
Nigdy nie czujcie się rozczarowani w tej pracy nawet wtedy, gdy czasami będzie się wydawała beznadziejna. Moje Miłosierdzie jest ogromne. Moja miłość obejmuje wszystkie dzieci Boże.
Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca.
To jest wasza przyszłość, przyszłość świata do którego musicie dążyć. Dni szatana są policzone.
Radujcie się, gdyż wkrótce zapomnicie o cierpieniu.
Wasz Jezus


22nd July 2012, 19:00 - You will win this battle for souls and it will not take long before the New World, without end, will emerge.

My dearly beloved daughter many chosen souls are enduring a great suffering at this time as their hearts entwine with Mine because of the scourge of sin.
This unification of suffering, now being experienced by many visionaries, seers and victim souls is to salvage the souls of those who will die in mortal sin during The Warning.
It is a suffering like no other and will help defeat the enemy during The Warning.
My daughter you must continue to publish My messages although this is painful for you at this time.
The unrest in the world will escalate quickly and not only will wars emerge but the global bank will try to seize control over much of the world's currencies.
Chaos will prevail and ecological disasters will rise as the Hand of My Father falls to punish humanity for their weakness and slavery to sin.
My followers your prayers have staved off many calamities which would have destroyed cities and nations. You must never give up prayer. Perseverance and loyalty to Me, your Jesus, will ease the situation.
You must stay strong during this time of strife for very soon everything will change.
Despite the wickedness of Satan's army, the growing faith of My Army will stand before them and stop them in their attempts to destroy My Church.
Never feel disillusioned with this work even when sometimes it seems hopeless. My Mercy is great. My love covers all of God's children.
You will win this battle for souls and it will not take long before the New World, without end, will emerge. This is your future, the future of the world which you must strive for. Satan's day are almost over. Rejoice because soon the suffering will have been forgotten.
Your Jesus