Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.07.2012, 16:36 - Maryja Panna: Pozwólcie mi wam pomóc, jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba

Moje dziecko, każdy naród tonie w dolinie łez, co zostało przepowiedziane wiele razy i na wiele sposobów.
Lecz oni nie słuchali ostrzeżeń, które dawałam wizjonerom na przestrzeni wieków.
Niektórzy znający obietnice Pana, który powiedział, że przyjdzie rządzić światem bez końca rozpoznają znaki.
Większość ludzi ich nie rozpozna, bo nie znają Ewangelii.
Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko mnie o to poprosicie.
Została udzielona mi władza zmiażdżenia go. Jeśli będziecie wzywać mojej pomocy, będę mogła złagodzić wasze cierpienie.
Moje dziecko, jego wpływ staje się wyraźny dla wielu z was, którzy otwierają oczy.
Jego złość objawi się w wielu dzieciach Bożych.
Morderstwa, bezsensowne zabijanie, wojny, chciwość, prześladowanie, niemoralność i szerzące się grzechy, które łamią każde Boże przykazanie ustanowione przez Mojżesza, są widoczne dla was wszystkich.
Wy, małej wiary, którzy pytacie jakie to ma znaczenie, musicie znać szkody, jakich szatan dokonuje w waszych duszach.
On jest jak choroba trudna do wyleczenia. Jak już raz was opanuje, to doprowadzi do innych chorób, nawet gorszych niż ta pierwsza, dlatego jeden lek nie wystarczy.
Zatruwa on duszę, umysł i ciało tak szybko, że bardzo trudno jest uwolnić się o własnych siłach.
Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy jak jest potężny i mściwy. Gdy raz zaatakuje duszę, nie pozostawi jej już w spokoju, tak że taka dusza prawie odchodzi od zmysłów.
W niektórych przypadkach te dusze już nie są w stanie zapanować nad swoimi impulsami.
Jako Matka wszystkich dzieci Bożych, mam moc, aby pomóc ratować wasze dusze.
Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie mi wam pomóc.
Musicie codziennie odmawiać mój Święty Różaniec o ochronę, a szatan zostawi was i waszych bliskich w spokoju.
Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, gdyż moc szatana maleje, gdy tylko zaczniecie ją odmawiać.
Dzieci, moc Boga jest przekazywana tym, którzy wzywają mojego Syna, Jezusa, aby dał wam siłę do życia w tych czasach. Nie otrzymacie jej, jeśli nie będziecie o nią prosili.
Oto kolejna Modlitwa Krucjaty, którą należy odmawiać, w celu uzyskania ochrony przed szatanem.
Modlitwa Krucjaty (68) Chroń mnie od wpływu szatana
Matko Boga, Matko Zbawienia,
okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń
moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów.
Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa
w każdym momencie.
Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od
Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.
Amen.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się zawsze o ochronę przed złym, ponieważ zadaje straszne rany, krzywdy i cierpienia w waszym życiu.
Jeśli nie poprosicie, nie będziecie mogli otrzymać tych łask.
Zaufajcie mi, waszej Matce przez cały czas, gdyż moją rolą jest pomóc mojemu Synowi, zbawić dusze wszystkich dzieci Bożych.
Wasza kochająca Matka
Królowa Ziemi
Matka Zbawienia


23rd July 2012, 16:36 - Virgin Mary: As the Mother of Salvation, my last title from Heaven, let me help you.

My child, the valley of tears flooding every nation in so many ways has been foretold many times.
Yet they have not listened to the warnings I gave to visionaries over the centuries.
Some of those who know the promises of the Lord, who said He would come again to rule in a world without end can recognise the signs.
Most people will not because they do not know the Gospels.
Children these times are very difficult and confusing. I, your beloved Mother, offer you protection against Satan if you would only ask me.
I have been accorded the power to crush him. If you invoke my help I can ease your torment.
My child his influence is becoming clear to many of you who open their eyes. His wickedness has manifested in many of God's children.
Murders, senseless killings, wars, greed, persecution, immorality and rampant sins which break every one of God's Commandments, laid down by Moses, are there for all of you to see.
For those who have little faith and say what does it matter you must know the damage which Satan inflicts upon your soul.
He is like a disease which is difficult to cure. Once it grips you it leads to other diseases even worse than the first so that one cure is not enough.
He poisons the soul, the mind and the body so quickly that it is very difficult to disengage yourself.
Children, you do not realise how powerful and vindictive he is. Once he infests a soul he will not leave it alone so that the soul in question nearly loses his mind.
In some cases these souls no longer control their own impulses.
As the Mother of all of God's children, I have the power to help salvage your soul.
As the Mother of Salvation, my last title from Heaven, let me help you.
You must say my Holy Rosary every day for protection and Satan will leave you and your loved ones alone. Never underestimate this prayer for Satan's power diminishes as soon as you say it.
Children the power of God is bequeathed to those who call on my Son, Jesus, to give you the strength to live through these times. It cannot be given to you unless you ask for it.
Here is the next Crusade Prayer you must recite in order to seek protection from Satan.
Crusade Prayer (68) Protect me from the influence of Satan Mother of God, Mother of Salvation
Cover me with your most holy mantle and protect
My family from the influence of Satan and his fallen angels
Help me to trust in the Divine Mercy of your beloved Son, Jesus Christ, at all times.
Sustain me in my love for Him and never allow me to wander away from
The Truth of His teachings no matter how many temptations are placed before me. Amen.
Pray, pray, pray always for protection against the evil one for he causes terrible hurt, harm and misery in your lives. If you do not ask you cannot receive these graces.
Trust in me, your Mother, at all times for it is my role to help my Son to salvage the souls of all of God's children. Your loving Mother
Queen of the Earth Mother of Salvation