Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.07.2012, 20:10 - Z powodu grzechu aborcji upadnie wiele narodów i zostaną za to surowo ukarane

Moja szczerze umiłowana córko, odstępstwo na świecie dezorientuje dzieci Boże w sprawie istnienia grzechu.
Wiele dusz, kiedy mają na myśli Grzech od razu myślą o najcięższych grzechach, takich jak zabójstwo.
Grzech przybiera różne formy. Niestety, ponieważ grzech został odrzucony jako wada lub cecha, jest on obecnie uważany po prostu za naturalną słabość. Wielu już przestało wierzyć w istnienie grzechu.
Aborcja, po zabójstwie własnego brata, jest największą formą ludobójstwa na świecie. A mimo to, jest to nie tylko tolerowane, lecz prawa ustanawiane przez wasze narody uznają ją za konieczność.
Z powodu grzechu aborcji upadnie wiele narodów i zostaną za to surowo ukarane.
Aborcja jest godnym pogardy aktem i zagładą pokoleń dzieci Bożych, które nie mogą się bronić.
Każdy, kto zabije dziecko Boże nie uniknie dotkliwej kary.
Gniewu Mojego Ojca, podczas Kary, doświadczą te narody, które zalegalizowały aborcję.
Zostaną one zgładzone i nie będzie okazane im współczucie, tak jak oni nie okazywali skruchy za ten grzech śmiertelny, kiedy godzili się na zabijanie dzieci Bożych w łonach matek.
Wzywam tych, którzy podstępnie próbują przedstawić aborcję jako niezbędną ochronę praw matki.
Kłamstwa są wykorzystywane do zamaskowania zbrodni aborcji, która przeciwstawia się Prawu Bożemu.
Za ten grzech, każdy prawodawca, lekarz lub osoba, która przyczynia się w jakikolwiek sposób do tego ohydnego czynu, są winni w oczach Boga i będą cierpieć karę, która ich czeka.
Tym, którzy akceptują jego popełnianie mówię to.
Ci, którzy pozwalają na zabicie człowieka, są tak samo winni tego przestępstwa jak ci, którzy je popełniają.
W tym przypadku jesteście winni morderstwa i jest to grzech śmiertelny. Nie macie prawa do odbierania życia. Ani do osądzania. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam prawo do osądzania.
Każdy, kto przyczynia się do śmierci mordercy, poprzez akt egzekucji będzie cierpieć w ogniu Piekła na wieczność, chyba że się nawróci.
Tak wielu z was wyznaje prawo, oko za oko. Jak bardzo jesteście w błędzie. Czy nie przyjmujecie przykazań Mojego Ojca? Nie zabijaj.
Nie zabijaj, odnosi się także do tych agresywnych armii, które maszerują po ziemiach, które nie należą do nich, w celu panowania nad nimi.
Odnosi się to do armii, które strzelają i zabijają niewinne dusze. To wszystko jest morderstwem. Jest to niezgodne z prawem Mojego Ojca.
Inne grzechy, takie jak chciwość, żądza, mówienie źle o innych, oszukiwanie ludzi w świetle prawa, zemsta i oszczerstwo, to wszystko prowadzi do wszelkich innych grzechów.
Stają się one akceptowane w dzisiejszym świecie, ponieważ największą waszą miłością jest miłość własna.
Kłamstwo samozadowolenia, do przyjęcia którego zostaliście zmuszeni przez waszych fałszywych nauczycieli, jest drogą do grzechu.
Mówią wam, że musicie poświęcać swój czas na zaspokojenie własnego głodu bogactwa.
Mówią wam, że musicie dbać o siebie - że jesteście najważniejszymi osobami w swoim życiu. Musicie zrobić wszystko, aby zaspokoić wszystkie wasze zmysły. Pozostali są na drugim miejscu.
To prowadzi do chciwości, egoizmu, żądzy, a wtedy już łatwo was skusić do popełnienia grzechu śmiertelnego.
Grzech będzie przyjęty przez wasze narody jak nigdy dotąd.
Zostaną wprowadzone przepisy prawne, które zalegalizują grzech śmiertelny i biada tym, którzy się sprzeciwią.
Ci, którzy będą popierać tę niegodziwość powiedzą, że te przepisy mają chronić wrażliwych, lecz w rzeczywistości jedynie zalegalizują zabójstwo, aborcję, małżeństwa homoseksualne i bałwochwalstwo fałszywych bogów.
Będą godzić się na prześladowania biednych i wyrzucanie ich na ulice, aby uczynić z nich nędzarzy.
Wprowadzą prawo zmuszające was do zaprzestania praktykowania swojej religii. Praktykowanie będzie łamaniem przez was prawa - grzechem w ich oczach.
Jak już mówiłem wcześniej, wasz świat jest tak pełen kłamstw, że dobro jest przedstawione jako zło, a zło jako dobro.
Wasz świat jest odwrócony tyłem do przodu i, w rezultacie, kwitnie grzech.
Zachęcam was, abyście powrócili do rozważania Dziesięciu Przykazań. Przestrzegajcie ich i żyjcie tak, jak powinniście w oczach Mojego Ojca.
Łamiecie Przykazania i grzeszycie. Twierdzicie, że niektóre grzechy są dobre i przeciwstawiacie się Mojemu Ojcu.
Przestrzeganie Praw Bożych jest słabe i kruche na świecie w tym czasie. Wielu dzieciom Bożym Moi wyświęceni słudzy nie powiedzieli o konsekwencjach grzechu.
Tolerancja grzechu jest największym grzechem ze wszystkich.
Tolerancja jest przebiegłym kłamstwem zasianym w umysłach ludzkości przez króla kłamstwa, szatana.
Tolerancja jest innym sposobem usprawiedliwienia grzechu z powodu słabości człowieka do ulegania pokusie szatana.
Obudźcie się i uznajcie grzech tym, czym on jest.
Możecie między sobą dyskutować i bronić grzechu jak chcecie, ale nigdy nie zostanie on przyjęty w oczach Mojego Ojca.
Aby wejść do raju musicie być wolni od grzechu.
Aby uwolnić się od grzechu trzeba pokutować.
Aby pokutować trzeba przede wszystkim przyjąć Dziesięcioro Przykazań.
Wówczas należy okazać prawdziwą skruchę.
Prawdziwą skruchę mogą odczuwać ci, którzy są pokorni wobec Mnie.
Tylko wtedy grzech będzie odpuszczony.
Tylko wtedy dusze będą gotowe, aby wejść do Królestwa Mojego Ojca.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


29th July 2012, 20:10 - It is the sin of abortion which will be the downfall of many nations and for this they will be punished severely.

My dearly beloved daughter the apostasy in the world has God's children confused about the existence of sin. Many souls, when they think of Sin, instantly think of the most grevious of sins such as murder.
Sin takes many forms. Sadly because sin has been dismissed as faults or traits it is now deemed to be simply a natural weakness. Many no longer believe in sin.
Abortion, after murder of one's brother, is the greatest form of genocide in the world. Yet it is not only tolerated but laws are brought in by your nations which deem it a necessity.
It is the sin of abortion which will be the downfall of many nations and for this they will be punished severely. Abortion is a despicable act and it wipes out generations of God's children who cannot defend themselves. No one will kill a child of God and avoid severe punishment.
The anger of My Father will be witnessed by those nations, who have legalised abortion, during the Chastisement.
They will be wiped out and no compassion shown to them just as they showed no remorse for this mortal sin when they condoned the killing of God's children in the womb.
I call out to those who cunningly try to dismiss abortion as something which is needed to protect the rights of a mother. Lies are used to camouflage the atrocity of abortion which defies the Law of God.
For this sin, any lawmaker, doctor or any person who contributes in any way to this abominable act, is guilty in the eyes of God and will suffer the punishment which lies ahead.
To those who condone execution I say this.
You, who condemn a man to be killed, are guilty of the same crime he may be guilty of.
You are guilty of murder in this instance and it is a mortal sin. You have not been given the right to take a life. Or to judge. Only I, Jesus Christ, have the right to judge.
Anyone who contributes to the death of a murderer, through the act of execution will suffer in the fire of Hell for eternity, unless they repent.
So many of you believe in the law, an eye for an eye. How misguided you are. Do you not accept My Father's Commandments? Thou shalt not kill.
Thou shalt not kill also applies to those aggressive armies who march into lands which do not belong to them, in order to control.
It applies to armies who shoot and kill innocent souls. All of this is murder. It is against the law of My Father.
Other sins such as greed, lust, speaking ill of others, cheating people out of what is rightfully theirs, revenge and slander all lead to all other sins.
They become acceptable in your world today because your greatest love is for yourselves.
The lie, which you have been forced to swallow by your false teachers, self-gratification, is your path to sin. You are told that you must spend your time satisfying your hunger for wealth.
You are told that you must look after yourself - that you are the most important person in your life. You must seek out everything to satisfy all your senses. Everyone else comes second.
This leads to greed, selfishness, lust and then you can be enticed to commit mortal sin. Sin will now be accepted by your nations like never before.
Laws will be introduced which will legalise mortal sin and woe to those of you who object.
Those who will advocate such wickedness will tell you that these laws are to protect the vulnerable when, in fact, all they do is to
legalise murder, abortion, same-sex marriage and the idolatry of false gods.
They will condone the persecution of the poor and cast them out onto the streets to make paupers out of them.
They will bring in laws to force you to stop practising your religion. By doing so you will be breaking the law - a sin in their eyes. As I told you before your world is so full of untruths that good is presented as evil and evil presented as good.
Your world is back to front and, as a result, sin flourishes.
I urge you to go back and study the Ten Commandments. Obey them and live as you are expected to in the eyes of My Father.
Break the Commandments and you sin. Argue that certain sins are okay and you defy My Father.
Obedience to the Laws of God is weak and fragile in the world at this time. Many of God's children have not been told firmly, by My sacred servants, of the consequences of sin.
Tolerance of sin is the greatest sin of all.
Tolerance is a cunning lie planted in the minds of humanity by the king of lies, Satan.
Tolerance is another way of justifying sin to suit man's weakness for succumbing to the temptation of Satan. Wake up and accept sin for what it is.
Argue amongst each other and defend sin all you like but it will never be acceptable in the eyes of My Father. To enter Paradise you must be free from sin.
To become free from sin you must repent.
To repent you must first of all accept the Ten Commandments. Then you must show true remorse.
True remorse can only be felt by those who humble themselves before Me. Only then can sin be forgiven.
Only then are souls fit to enter My Father's Kingdom.
Your Saviour Jesus Christ