Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


30.07.2012, 01:00 - Mój Kościół katolicki jest rozdzierany na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy byłem w agonii w ogrodzie, największą obrzydliwością jaką pokazał Mi szatan była niewierność Katolickiego i Apostolskiego Kościoła w czasach ostatecznych.
Tam właśnie szatan dręczył Mnie wizjami przyszłości, pokazał mi oziębłe sługi Kościoła w tych waszych czasach.
Pozwolili oni dumie i fałszywym prawdom, dominującymi przez ich tolerancję grzechu dać się zaślepić na Prawdę Bożą.
Ich przywiązanie do ziemskich spraw powoduje, że wielu z Moich świętych sług nie ma litości ani pokory w swoich duszach, aby prowadzić Moich wyznawców ku świętości, niezbędnej, aby uratować ich dusze.
Tak wielu obróciło się przeciwko Mnie, choć mówią, że kochają dzieci Boże.
Poprzez promowanie tolerancji w imię Boga, przedstawiają fałszywe doktryny, które maskują Prawdę.
Ci odszczepieńcy w Moim Kościele na ziemi, którzy twierdzą, że tworzą nowy typ wyznawców w imię Kościoła katolickiego, ale którzy zaprzeczają Moim naukom, są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć Mój Kościół.
Ten zły duch spowodował już straszny grzech zepsucia Mojego Kościoła, a teraz chce wbijać ostatnie gwoździe, aby ukrzyżować Mój Kościół, a następnie wrzucić do piekła te Moje wyświęcone sługi, którzy bezczeszczą Słowo Boga poprzez ułatwienie przyzwolenia na grzech wśród dzieci Bożych.
Ich grzech bicia Mnie w twarz, poprzez afiszowanie się nieprzyzwoitością przede Mną i utrzymywanie, że jest to akceptowane i tolerowane przez Boga, zostanie surowo ukarany.
Ośmielają się poprzez grzech pychy i kłamstwa wprowadzać dusze w błąd i kierować je do jaskini ciemności, nie rozumiejąc tego, że skazują oni dusze na jezioro ognia.
Wielu z Moich wyświęconych sług jest wprowadzanych w błąd i o tym nie wie. Ale wiele takich sług, nawet jeśli są uczciwi wobec siebie, jest zdezorientowanych.
Są wreszcie tacy, którzy udają, że są Moimi wyświęconymi sługami, lecz pochodzą z drugiej strony. Niewolnicy bestii celowo przedstawiają się jako Moi namaszczeni kapłani.
Zadają mi oni tak straszne cierpienia. Nie tylko niszczą dusze, lecz świadomie zawarli pakt z szatanem, który ich pożre.
Popełniają ohydne czyny na Moich ołtarzach przed Najświętszym Sakramentem, ale niewielu wie, że popełniają oni takie czyny. Jednak tęsknię za ich duszami.
Mój Kościół katolicki został rozdarty na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana. Choć słudzy Mojego Kościoła mogą zostać zwiedzeni i zniszczeni przez bestię.
To jest Mój czas, aby interweniować i pomóc im wznieść się ponad te straszne męczarnie.
Potrzebuję was, Moi wyznawcy i tych wyświęconych sług spośród was, którzy rozumieją co się dzieje, do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty (70) Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało silne i wierne Świętemu Słowu Bożemu
O, Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
schizmę, która się rozwija w Twoim Kościele.
Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
Nigdy nie pozwól, aby ziemskie ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.
Daj im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą
i aby czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, którzy mogą być letni
w miłości do Ciebie i cały czas rozpalaj na nowo w ich duszach ogień Ducha Świętego.
Pomóż im rozpoznać pokusy, na które są wystawiani, żeby ich rozproszyć.
Otwórz ich oczy, aby w każdej chwili mogli ujrzeć Prawdę.
Błogosław ich, Drogi Jezu, w tym czasie i osłoń ich Twoją
Najdroższą Krwią, aby zapewnić im ochronę przed wszelką szkodą.
Daj im siłę do odparcia kuszenia szatana, gdyby podsuwał im pokusę zaprzeczania istnienia grzechu.
Amen.
Moi wyświęceni słudzy są podporą Mojego Kościoła.
Są pierwsi w kolejności, aby zmierzyć się ze strasznym atakiem szatana w tym czasie.
Pomóżcie Mi kierować nimi na drodze do ratowania resztek Mojego Kościoła, gdyż zmierza on do schizmy, która wkrótce zostanie wywołana przez Fałszywego Proroka.
Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, którzy są niezbędni do utrzymania Mojego Kościoła silnym w czasach, które nadchodzą.
Wasz Jezus


30th July 2012, 01:00 - My Catholic Church has been torn into shreds, yet the soul of My Church will never be taken or consumed by Satan.

My dearly beloved daughter when I endured the agony in the garden the greatest abomination, shown to Me by Satan, was the disloyalty of the Catholic and Apostolic Church in the end times.
This is where Satan, who tormented Me with visions of the future, showed Me the lukewarm servants of the Church in these, your times.
They have allowed pride and false truths, dominated by their tolerance of sin, to blind them to the Truth of God.
Their allegiance to worldly pursuits means that many of My sacred servants do not have the compassion or humility in their souls to lead My followers towards the sanctity required to save their souls.
So many have turned against me although they say they love God's children.
By promoting tolerance in the Name of God, they present a false doctrine, which masks the Truth.
Those dissidents in My Church on earth, who claim to be creating a new type of following in the name of the Catholic Church, but who deny My teachings, are being tempted by Satan who wants to destroy My Church.
He, the evil one, has already caused terrible sin to corrupt My Church and now wants to hammer in the final nails when he will crucify My Church and, in turn, cast into Hell those sacred servants of Mine who desecrate the Word of God by facilitating the acceptance of sin among God's children.
Their sin of slapping Me in the Face, by parading obscenities before Me, which they claim are acceptable and tolerated by God, will be severely punished.
They dare, through the sin of pride and deceit, to mislead souls and direct them into a den of darkness, without understanding how they are condemning souls into the lake of fire.
Many of My sacred servants are being misled and don't know it. Yet many such servants, if they are honest with themselves, are confused.
Then there are those who pose as My sacred servants but come from the other side. Slaves to the beast they deliberately present themselves as my anointed priests.
They cause Me such terrible anguish. Not only do they corrupt souls they have knowingly created a pact with Satan who will devour them.
They perform vile acts on My altars, before the Holy Eucharist but few know that they commit such acts. Yet I yearn for their souls.
My Catholic Church has been torn into shreds, yet the soul of My Church will never be taken or consumed by Satan. But the servants of My Church can be seduced and destroyed by the beast.
This is the time for Me to intervene to help them rise above these terrible torments.
I need you, My followers, and those sacred servants among you who understand what is happening amongst you to say this Crusade Prayer (70) Prayer for Clergy to remain firm and true to the Holy Word of God
O dear Jesus, help Your sacred servants to recognise the schism within Your Church as it unfolds.
Help Your sacred servants to remain firm and true to Your Holy Word. Never let worldly ambitions cloud their pure love for You.
Give them the graces to remain pure and humble before You and to Honour Your Most Holy Presence in the Eucharist.
Help and guide all those sacred servants who may be lukewarm
in their love for You and re-kindle the fire of the Holy Spirit in their souls.
Help them to recognise temptation placed before them to distract them. Open their eyes so they can see the Truth at all times.
Bless them Dear Jesus at this time and cover them with Your Precious Blood to keep them safe from harm.
Give them the strength to resist the seduction of Satan, should they be distracted by the allure of denying the existence of sin.
Amen.
My sacred servants are the backbone of My Church.
They are the first in line to face a terrible onslaught of attack from Satan at this time.
Help Me to steer them on the path to salvaging the remnants of My Church as it heads into the schism which will be created by the False Prophet shortly.
Gather together and pray for the unification of My sacred servants who are needed to keep My Church strong in the days which lie ahead.
Your Jesus