Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.07.2012, 18:10 - Maryja Panna: Zaniedbanie głoszenia Prawdy Nauczania mojego Syna oznacza, że o Bogu się obecnie zapomina

Moje dziecko, prześladowanie, które znosisz jest spowodowane publikacją Księgi Prawdy.
Zły duch umieszcza przeszkody na ścieżce, którą idziesz i nie powstrzyma się przed niczym, aby cię złamać.
Ważne jest, aby ignorować nieustanne, niegodziwe kłamstwa, które przedstawiają tobie ci, którzy twierdzą, że posiadają wiedzę na temat Słowa Bożego.
Odrzucanie przez nich tych orędzi nie ma znaczenia. Musisz odpowiadać tylko na Słowo mojego Syna i nic więcej.
Musisz zaufać mojemu Synowi i milczeć, kiedy ci zaślepieni kłamstwami starają się wejść z tobą w kontakt i przyłapać cię na błędzie. Nie słuchaj. Nie odpowiadaj. Zamiast tego po prostu głoś Słowo Boże.
Moje dziecko, tak wielu wyznawców Chrystusa cierpi w tym czasie. Ich głosy są tylko szeptem na świecie, który wykrzykuje na cześć ziemskich cudów.
Prawdziwe Słowo Boże nie jest już otwarcie głoszone nawet przez sługi Boże w Kościele.
Wstydząc się być postrzeganymi jako ci, którzy otwarcie głoszą Prawdę, błąkają się bez nadziei, próbując odnaleźć drogę wśród zamętu spowodowanego zeświecczeniem.
Gdy tylko wspomni się o Bogu lub o moim ukochanym Synu, Jezusie Chrystusie, pojawiają się agresywne reakcje na coraz szerszą skalę. Bardzo niewiele dusz jest na tyle odważnych, aby powstać i zdeklarować się jako żołnierze Chrystusa.
Nawet święte dusze boją się to zrobić z obawy przed oburzeniem pogan.
Zaniedbanie głoszenia Prawdy Nauczania mojego Syna oznacza, że o Bogu się obecnie zapomina.
Jak płaczę, gdy widzę biedne dzieci, które są ignorowane przez opiekunów rozwoju ich dusz.
Brakuje im pokarmu Ducha Świętego, bo nie uczy się ich jak wyznawać swą miłość do Boga. Wielu nie wierzy w Boga Ojca. To Go zasmuca.
Tobie, moje dziecko, dano trudne zadanie. Kiedy głosisz światu treść tych orędzi z Nieba, jesteś atakowana z trzech stron.
Przez tych, którzy wierzą w Boga, ale nie chcą słuchać Słowa Bożego, tak jak jest ono przekazywane teraz światu.
Przez tych, którzy oświadczają, że są przywódcami Kościoła mojego Syna na ziemi, ale nie chcą słuchać, bo nie akceptują proroctwa.
A następnie przez tych, którzy w ogóle nie wierzą w Boga.
Twój głos będzie głosem wołającego na puszczy, ale nie wolno ci się zniechęcać.
Musisz jedynie słuchać mojego Syna we wszystkich sprawach i zostawić wszystko w Jego Świętych Dłoniach.
Z czasem posłuchają. A kiedy już będą słuchać, wiele dusz zwróci się do mojego Syna z miłością i radością w sercach.
Nigdy nie możesz wątpić czy opóźniać się z odpowiedzią na prośbę mojego Syna, aby każdemu na świecie zapewnić w tym czasie Słowo Boże.
Proszę wszystkie dzieci Boże, aby odpowiedziały teraz na moje wezwanie do wierności Świętemu Słowu mojego Syna. On kocha wszystkie dzieci Boże i pragnie przygotować każdą duszę na Jego długo oczekiwane Powtórne Przyjście.
Nie zapierajcie się Go. Przyjmijcie Jego Rękę Miłosierdzia, zanim będzie za późno.
Wasza kochająca Matka
Królowa Ziemi
Matka Zbawienia


31st July 2012, 18:10 - Virgin Mary: Failure to proclaim the Truth of my Son's Teachings means that God is being forgotten

My child the persecution you are enduring is because of the publication of the Book of Truth. The evil one is placing obstacles along your path and will stop at nothing to wear you down.
It is important to ignore the constant wicked lies with which you are being presented by those who claim to be knowledgeable about the Word of God.
Their dismissal of these messages is not important. Only the Word of my Son is what you must respond to and nothing else.
You must trust in my Son and remain silent when those blinded by lies who try to engage with you to trip you up. Do not listen. Do not respond. Instead, simply proclaim the Word of God.
My child so many followers of Christ are suffering at this time. Their voices are but whispers in a world which shouts about the glory of earthly wonders.
The true Word of God is no longer declared openly even by servants of God in the Church.
Embarrassed to be seen to openly declare the Truth they wander hopelessly trying to find their way amongst the confusion caused by secularism.
The offense which is caused when God, or my beloved Son, Jesus Christ, are mentioned is widespread. Very few souls are brave enough to stand up and declare themselves soldiers of Christ.
Even holy souls are frightened to do this for fear of causing outrage amongst the heathen. Failure to proclaim the Truth of my Son's Teachings means that God is being forgotten.
How I weep when I see poor little children who are being ignored by their guardians in the development of their souls.
They lack the nourishment of the Holy Spirit because they are not taught how to profess their love for God. Many do not believe in God the Father. This saddens Him.
You, my child, have been given a difficult task. When you declare to the world the contents of these messages from Heaven you are attacked from three sources.
Those who believe in God but who refuse to listen to the Word of God as it is being given to the world now.
Those who profess to be leaders in my Son's Church on earth who refuse to listen because they do not accept prophecy. And then those who do not believe in God at all.
Your voice will continue to fall on deaf ears but you must not let this discourage you.
All you have to do is to obey my Son in all things and leave everything in His Holy Hands.
In time they will listen. When they do many souls will turn to my Son with love and joy in their hearts.
You must never falter or delay in your response to my Son's request to ensure that everyone in the world I given the Word of God at this time.
I ask all of God's children to respond to my call to pay allegiance to my Son's Holy Word now. He loves all of God's children and wishes to prepare every soul for His long awaited Second Coming.
Do not deny Him. Accept His Hand of Mercy before it is too late. Your loving Mother
Queen of the Earth Mother of Salvation