Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.08.2012, 22:06 - Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też będzie ukrzyżowany Jego Kościół na ziemi

Moja najdroższa córko, ciężka próba dla Kościoła Mojego Syna na ziemi już się rozpoczęła.
Biczowanie, prześladowanie lada chwila się zacznie.
Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też będzie ukrzyżowany Jego Kościół na ziemi.
Ta próba już się rozpoczyna.
Mój Syn został wysłany, aby ocalić ludzkość od ognia Piekła.
Pozwoliłem na Jego Śmierć na Krzyżu, straszliwe, nieludzkie okrucieństwo, jako środek ofiarowania przyszłości Moim dzieciom.
Ciało Mojego Syna stało się Jego Kościołem na ziemi. Jego kapłani i wyświęceni słudzy zajęli miejsce Jego apostołów.
Teraz, gdy wraca On ponownie, aby odkupić ludzkość i odzyskać Moje drogie dzieci, aby mogły one wejść do Mojego Raju, historia się powtórzy.
Mój Syn nauczał Prawdy i zebrał wielu ludzi, którzy przyjęli Jego nauczanie i którzy nie wątpili w Jego Słowo.
Potem został zdradzony przez tych, którzy byli blisko Niego i poświęcili się Mu w Jego szeregach.
Jego Kościół, Kościół Katolicki, został również zdradzony od wewnątrz.
Doprowadziło do tego kuszenie szatana i ogromne zło odpowiedzialne za śmierć Mojego Syna.
W dzisiejszym Jego Kościele upadek rozpoczął się już jakiś czas temu. Podobnie było z Moim Synem, wielu wyznawców wiernych Świętemu Słowu ustanowionemu przeze Mnie, opuściło Go.
Następnie rozpoczął się proces, gdzie Mój Syn został oskarżony o herezję. Tak też Kościół Mojego Syna na ziemi cierpi ten sam los.
Z powodu tych niegodziwców spośród nich, którzy popełnili poważne przestępstwa przeciwko ludzkości, wielu wiernych wyznawców opuściło Kościół.
W konsekwencji opuścili Mojego Syna i odrzucili Jego nauczanie.
Udręka Kościoła Mojego Syna na ziemi sprawia, że kapłani milczą, kiedy zachodzi konieczność obrony nauczania Mojego Syna. Boją się urazić tych, którzy zaprzeczają Mojemu Synowi z powodu grzechów tych, którzy są wśród nich.
Kościół Mojego Syna stoi obecnie przed najcięższą próbą ze wszystkich, taką, jakiej nie widziano od czasu Ukrzyżowania Mojego Umiłowanego Syna.
Jego Kościół jest niemiłosiernie wyśmiewany, nie tylko przez swoich zewnętrznych wrogów, ale przez wrogów od wewnątrz.
Korona cierniowa zostanie teraz umieszczona na Głowie Kościoła Mojego Syna i niewielu z jego wyznawców będzie stać przy nim.
Podobnie jak Apostołowie Mojego Syna, z wyjątkiem Jana, opuścili Go podczas procesu i egzekucji, tak też ci na wysokich stanowiskach w Watykanie opuszczą Mojego Świętego Wikariusza.
On, jako Głowa Kościoła Katolickiego, zmuszony będzie przejść straszliwą drogę w niesławie nie z własnej winy.
Podczas, gdy będą go bić, drwić z niego i czynić z niego niemądrego, to nie przeciwko niemu dadzą upust swojej wściekłości. To będzie przeciw Prawdzie Kościoła, Chrześcijańskiego Kościoła, powstałego z ofiary Mojego Syna, na którą wyleją swoją nienawiść.
Chrześcijaństwo będzie biczowane w każdym najmniejszym zakątku, w każdym narodzie, w każdym miejscu kultu, dopóki nie osłabnie z wycieńczenia.
Będzie tak prowadzone drogą na Kalwarię, jak Mój Syn był prowadzony, będzie związane i zabezpieczone linami, aby uniemożliwić mu ucieczkę od męki.
Potem, gdy wejdzie na wzgórze, zostanie obrzucony kamieniami, opluty i wyszydzany podczas całej drogi na szczyt.
Następnie zostanie on przybity do Krzyża.
Ci co winią Kościół za jego grzechy przeciwko niewinnym, okażą mu mało współczucia, kiedy będą potępiać Głowę Kościoła, Mojego Syna.
Będą Go obwiniać za grzechy innych spowodowane przez pokusy szatana.
Kiedy już przybiją Kościół Mojego Syna do Krzyża, wyślą setki strażników, tak samo jak sześciuset żołnierzy, którzy stanęli na Kalwarii, aby upewnić się, że ani jedna cząsteczka Ciała nie ujdzie kary.
Ani jednemu słudze Jego Kościoła, który głosił wierność wobec niego, nie pozwolą uciec.
Kiedy Kościół już zostanie ukrzyżowany, upewnią się, że jest pozbawiony wody i żywności, aż do jego ostatniego oddechu.
Żadnych jego uczniów, tak jak to było z apostołami Mojego Syna, nigdzie nie będzie widać.
Ukryją się ze strachu przed represjami.
Gdy będzie się wydawać, że to już jest jego ostatnie tchnienie, wszystko ucichnie, aż do momentu, kiedy rozlegną się triumfalne okrzyki tych, którzy ukrzyżowali Kościół, zagłuszając cały świat swoją fałszywą doktryną.
Głos nowego przywódcy kościoła, oszusta, Fałszywego Proroka, będzie rozbrzmiewał.
Wszyscy upadną z ulgą w dziękczynieniu dla Mnie, Boga Najwyższego. Gdyż to będzie wyglądało na ustanowienie nowego początku.
Wtedy już Obecność Mojego Syna nie będzie zaszczycała ołtarzy we wnętrzu tego kościoła, bo to będzie niemożliwe.
Wtedy Moja karząca Ręka, opadnie zsyłając karę.
Wówczas rozpocznie się Bitwa Armagedonu.
To wtedy przyjdę, przez Mojego Syna, aby zbawić dusze.
Nie odrzucajcie tego proroctwa.
Nie szukajcie fałszywych zabezpieczeń, ponieważ ten dzień musi nadejść.
Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna musi nadejść ze względu Ostateczne Przymierze.
Jednak potem chwalebne Zmartwychwstanie Kościoła, Nowa Jerozolima, otrze wszystkie łzy, wszystkie cierpienia i nastanie Nowa Era.
Ufajcie Mojemu Synowi w każdym czasie.
Nie bójcie się, bo jestem waszym Ojcem i przyjdę znów odnowić ziemię i zebrać wszystkie Moje dzieci, w tym ostatnim cudzie przepowiedzianym w Księdze Daniela.
Księga Prawdy właśnie jest wam objawiana, dzieci, tak jak to było obiecane.
Nie odrzucajcie Mojej Boskiej interwencję, gdyż mówię Prawdę.
Bóg Najwyższy


2nd August 2012, 22:06 - God the Father: Just as My Son was crucified so, too, will His Church on earth be crucified.

My dearest daughter the trial of My Son's Church on earth has already commenced. The scourging, the persecution is about to begin.
Just as My Son was crucified so, too, will His Church on earth be crucified. The trial is taking place now.
My Son was sent to save humanity from the fires of Hell.
His Death on the Cross, a terrible cruel atrocity, was permitted by Me as a means to offer My children a future.
My Son's Body became His Church on earth. His priests and sacred servants took the place of His apostles.
Now, as He returns again to redeem mankind and claim My precious children, so that they can enter My Paradise, history will be repeated.
My Son preached the Truth and he gathered many people who followed His teachings who did not doubt His Word. Then He was betrayed by those close to Him and devoted to Him within His ranks.
His Church, the Catholic Church, was also betrayed within its own corridors.
The temptation by Satan brought this about and a great evil was responsible for the demise of My Son.
In His Church today its demise commenced some time ago. As with My Son, many followers loyal to the Holy Word laid down by Me, deserted Him.
Then began the trial where My Son was accused of heresy. So too has My Son's Church on earth suffered the same fate. Through the wicked amongst them, who committed grave offenses against humanity, many loyal followers deserted the Church. In turn they deserted My Son and discarded His teachings.
The trial of My Son's Church on earth has rendered its priests silent when it comes to defending My Son's teachings. They are afraid of offending those who deny My Son because of the sins of those amongst them.
My Son's Church now faces the greatest trial of all not seen since the Crucifixion of My Beloved Son.
His Church is being mocked unmercifully, not just by its enemies from outside but from its enemies within.
The Crown of Thorns will now be placed on the Head of My Son's Church and few of his followers will stand by him.
Just as My Son's apostles, with the exception of John, deserted Him during His trial and execution so, too, will those in high places within the Vatican desert My Holy Vicar.
He will, as Head of the Catholic Church, be forced to walk a terrible path in disgrace through no fault of his own.
While he will be whipped, sneered at and made to look foolish it is not he they will vent their rage at. It will be against the Truth of the Church, the Christian Church, formed because of My Son's Sacrifice that they will pour out their hatred upon.
Christianity will be scourged in every crevice, in every nation, in every place of worship until it is weak with exhaustion.
As it will be led up the road to Calvary, just as My Son was led, it will be tied and secured with ropes to render it impossible to escape the torment.
Then, as it climbs the hill, it will be pelted with stones, spat upon and jeered at all the way to the top.
Then it will be nailed to the Cross.
Little sympathy will be shown for it by those who blame the Church for its sins against the innocent when they will condemn the Head of the Church, My Son.
They will blame Him for the sins of others caused by the temptation of Satan.
When they have nailed My Son's Church to the Cross they will send hundreds of guards, just like the six hundred soldiers who stood on Calvary to ensure that not one morsel of Flesh escapes without punishment.
Not one servant of His Church, who proclaim loyalty to it, will be allowed to escape.
When the Church has been crucified, they will ensure that it is starved of food and water until its dying breath.
All its disciples, just as it was with My Son's apostles, will be nowhere to be seen.
They will go into hiding for fear of reprisals.
In what will seem to be its dying breath, all will become silent until the cheer of those who crucified the Church will deafen the entire world with its false doctrine.
The voice of the new head of the church, the imposter, the False Prophet, will ring out.
All will fall in thanksgiving to Me, God the Most High, with relief. For this will seem to represent a new beginning. It will be then that My Son's Presence will no longer grace the altars within this church for this cannot be. It will be then that My Hand, in chastisement, will fall in punishment.
This is when the Battle of Armageddon will begin. This is when I will come, through My Son, to save souls. Do not deny this prophecy.
Do not hide behind false securities for this day must come.
The Crucifixion of My Son's Church must come about because of the Final Covenant.
But then the Glorious Resurrection of the Church, the New Jerusalem, will wipe out all the tears, all the suffering and then the New Era will come.
Trust in My Son at all times.
Never fear for I am your Father and I will come to renew the earth and gather all of My children in this final miracle foretold in the Book of Daniel.
The Book of Truth is now being revealed to you, children, as promised. Do not reject My Divine intervention for I speak the Truth.
God the Most High