Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.08.2012, 18:06 - Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak potwierdzenia od szatana, że ​​te orędzia są autentyczne

Moja szczerze umiłowana córko, jest wielu Moich oddanych wyznawców, którzy planują przeprowadzenie akcji, aby zniszczyć tę misję.
Pamiętajcie, że tymi, którzy odrzucą Moje Słowo w tych orędziach nie będą, tak jak się spodziewacie, niechrześcijanie i ateiści.
To będą ci, którzy otwarcie głoszą wiarę we Mnie, ich Jezusa, co będzie bolało Mnie najbardziej.
Oni są zaćmieni przez oszustwo króla kłamstw, który wysłał wielu upadłych aniołów do takich dusz. Nie zadowalając się odrzucaniem Moich Świętych orędzi, będą oni zabiegać o jak największe wsparcie wśród Moich kapłanów, aby szkodzić tej misji.
Takie dusze nigdy nie przestają zadawać sobie pytań, dlaczego to robią. Dlaczego odczuwają do ciebie, Moja córko, taką nienawiść. Dlaczego Moje Święte Słowo tak bardzo ich niepokoi.
Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak potwierdzenia od szatana, że te orędzia są autentyczne.
Jeśli bowiem pojawia się tak silna opozycja i kiedy święci ludzie są tak bardzo prowokowani do ataku na Boskie orędzia, możecie być pewni, że pochodzą one od Boga.
Kiedy zaprzeczają Mojemu Słowu, to tak bardzo Mnie to przeszywa, że płaczę ze smutku, iż Mnie nie rozpoznają. Ale niech tak będzie. Z czasem poznają Prawdę.
Nastąpi to wtedy, gdy celowo rozpoczną odciąganie dusz od Mojego Miłosierdzia, mówiąc, że one Mnie bardzo obrażają.
Jeśli są oni odpowiedzialni za dusze, którym odmawiają zbawienia, zostaną ukarani.
Ich kara będzie jedną z najgorszych, gdy będą próbowali bronić swoich działań, choćby dla jednej zagubionej duszy. Ich działania mogą spowodować, że dusza, która w przeciwnym wypadku nawróciłaby się, może znosić ostateczne cierpienia w ogniu Piekła.
Wtedy, gdy będą się starać szkodzić Słowu Bożemu, to ich wcześniejsze dobre uczynki staną się bezużyteczne. Jaki z nich pożytek, gdy uczynkami płynącymi z nienawiści do Boga, przeciwstawiają się tak wartościowym czynom?
Zwracam się do nich. Ten dzień, gdy staniecie przede Mną, aby odpowiedzieć za tak małoduszne działania, będzie dla was bardzo trudny.
Nie tylko będziecie musieli odpowiedzieć za siebie, ale będziecie musieli odpowiedzieć za kłamstwa, które rozsiewacie wśród ludzi o Mnie, Moim Świętym Słowie.
Czy to strach przed Moim Świętym Słowem prowadzi was do takiej nikczemności? Strach pochodzi od szatana. Duma również pochodzi od szatana. Czy nie wiecie, że wasze przekonanie o swojej dobrej orientacji w Moim Piśmie Świętym bierze się stad, iż sami orzekacie o tym, że wiecie więcej niż w rzeczywistości?
Znajdujecie błędy w Moim Świętym Słowie tak, jak faryzeusze. W ten sposób twierdzicie, że Prawdę znacie lepiej niż Bóg.
Pamiętajcie, że im więcej szerzycie kłamstw o Moim Świętym Słowie, tym bardziej grzeszycie przeciwko Słowu Bożemu.
Ten grzech, przeciw prorokowi Pana jest jednym z najbardziej potępianych przez Mojego Ojca.
Wszyscy ci, którzy zgrzeszyli przeciwko prorokom Pana zostali ukarani. Ponieważ kiedy próbują powstrzymać Słowo Boże, przekazywane światu, aby zbawić dusze, przeciwdziałają oni zbawieniu dusz.
Z tego powodu zostaną obaleni, gdyż nic nie powstrzyma przekazywania Słowa Bożego Jego cennym dzieciom.
Wasz Jezus


6th August 2012, 18:06 - When such souls attack My Holy Word with such venom, this is a sign of Satan's confirmation that these messages are authentic

My dearly beloved daughter there are many of My devoted followers who are plotting a campaign to destroy this mission.
To those who believe that it will be the non-Christians and the atheists who will denounce My Word in these messages then know this.
It will be those who openly proclaim their belief in me, their Jesus, who will hurt Me the most.
They are being clouded by the deceit of the king of lies, who has sent many fallen angels to such souls. Not content with denying My Holy Messages, they will set out to gather as much support as they can amongst My priests to try and sabotage this mission.
Such souls never stop to ask themselves, why they do this. Or why they feel such hatred towards you, My daughter. Or why My Holy Word disturbs them so much.
When such souls attack My Holy Word with such venom, this is a sign of Satan's confirmation that these messages are authentic.
For when such strong opposition is shown and when holy people are provoked to attack Divine messages such as these you can be sure then that they come from God.
When they deny My Word this cuts Me so that I weep with sadness when they don't recognise Me. But that is okay. In time they will know the Truth.
It is when they set out to deliberately drive souls away from My Mercy that they offend Me greatly.
If they are responsible for souls who are denied salvation they will be punished.
Their punishment will be one of wretchedness when they try to defend their actions, for just one lost soul. Their actions can mean that a soul who, would otherwise have been converted, may suffer the final persecution in the fires of Hell.
It is when they try to sabotage the Word of God that their previous good works will be rendered useless. For what good are they when they counteract such worthy deeds with deeds of hatred for God?
I say to them. The day you come before Me to answer for such mean spirited actions will be very difficult for you.
Not only will you have to answer for yourself but you will have to answer for the lies you spread about Me, My Holy Word to others.
Is it your fear of My Holy Word which drives you to such wickedness? Fear comes from Satan. Pride also comes from Satan. Don't you know that it is because you believe that you are so well versed in My Holy Scripture that this cause you to decide that you know more than you do?
You find fault with My Holy Word just as the Pharisees did. By doing so you say that you know more about the Truth than God. Remember that the more you spread lies about My Holy Word you sin against the Word of God.
This sin, against the prophet of the Lord is one of the most frowned upon by My Father.
All those who have sinned against the prophets of the Lord were punished. For when they try to stop the Word of God, given to the world to save souls, they are preventing the salvation of souls.
For this they will be struck down, for nothing will stop the Word of God from being delivered to His precious children.
Your Jesus