Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.08.2012, 15:50 - To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia od Trójcy Przenajświętszej są przekazywane światu

Moja szczerze umiłowana córko, Moja miłość do ciebie jest tak silna jak zażyła, choć w tej chwili tak ci się nie wydaje.
Musisz przebywać więcej w Moim Towarzystwie, gdyż dzięki temu odnajdziesz pokój w tej misji.
Moje Łaski wypełniają teraz twoją duszę tak, że możesz przekazywać światu Moje orędzia w jak najkrótszym czasie.
Jak bardzo jestem teraz zmęczony i samotny w Moim sercu, Moja córko.
Niepokoję się o te niewinne dusze, które są nieświadome Mojego istnienia. Choć mają dobre serca i po chrześcijańsku traktują innych, jednak nie wierzą w Moje istnienie.
Każdego dnia patrzę jak przeżywają swoje codzienne życie bez wiary w istnienie Boga czy w swoje przyszłe życie w Nowym Raju.
Proszę, pomóż Mi powiedzieć im, że ich kocham.
Rozprzestrzeniaj Moje Słowo, a Ja będę rozpalał uczucie rozpoznania w ich duszach.
Nie ma znaczenia, jeśli odrzucą cię, Moja córko albo Moich umiłowanych wyznawców, wystarczy umożliwić im czytanie Moich orędzi.
Ześlę Ducha Świętego, aby iskra, choć niewielka, zapaliła płomień Mojej Miłości w ich duszach.
To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia od Trójcy Przenajświętszej są przekazywane światu.
Duch Święty jest obecny w tych Słowach boskiego pochodzenia. One są waszym pokarmem posilającym wasze dusze, aby pomóc wam przygotować się do bitwy.
Słuchajcie Świętego Słowa Boga. Weźcie go, dzielcie się nim i zjednoczcie wszystkie dzieci Boże gotowe do bitwy.
Przyprowadźcie wszystkich waszych braci i siostry do Mojego Wielkiego Miłosierdzia, zwłaszcza tych, którzy walczą o to, by uwierzyć w Boga.
Moje Serce przepełnione jest miłością do nich. Oni, każdy z nich, są dziećmi Bożymi.
Pragnę ich dusz, abym mógł zadbać o ich przyszłość, aby osiągnęli wieczne życie i szczęście.
Nie mogę znieść myśli o tym, co się z nimi stanie, jeśli nie będę mógł ich zbawić.
Moja córko, podczas gdy Moje Miłosierdzie Boże będzie zbawiać większość ludzkości, będę potrzebował ciebie i Moi wyznawców, Moje wyświęcone sługi i zwykłych ludzi, aby zarzucić sieć i odnaleźć tych wszystkich biednych, nieszczęśliwych i zdezorientowanych ludzi potrzebujących Bożej Miłości.
Zarzućcie sieć Mojej Miłości, jak rybak, szeroko i daleko i tam, gdzie Bóg jest całkowicie odrzucony, wzgardzony i szczególnie znienawidzony.
Następnie idźcie i znajdźcie cenne młode dzieci Boże, które nie wiedzą nic o chrześcijaństwie, choć żyją w tak zwanych krajach chrześcijańskich.
Idźcie aż do Rosji, Chin i krajów, w których Bóg nie jest czczony, idźcie i zdobywajcie dusze.
Nakarmcie je Moimi orędziami. Nie ma znaczenia jak będziecie je przekazywać, ale róbcie to w taki sposób, aby nie wyglądało to na wygłaszanie kazań.
Zachęcajcie ich przez to, co może ich zainteresować. Korzystajcie z każdego rodzaju nowoczesnej komunikacji, aby to robić. Potrzebuję ich szybko. Liczę na rozpowszechnianie Mojego Słowa przez wszystkich moich wyznawców.
Będę was prowadził.
Będziecie wiedzieli w waszych sercach co macie robić. Proście Mnie o pomoc tą szczególną Modlitwą Krucjaty, abym was umacniał.
Modlitwa Krucjaty (72) Modlitwa ucznia
Drogi Jezu, jestem gotowy do rozpowszechniania Twojego Świętego Słowa.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania
Prawdy, aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Weź mnie do Twojego Najświętszego Serca i osłoń mnie swoją Najdroższą Krwią,
abym został napełniony łaskami, by szerzyć nawracanie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych w każdej części świata bez względu na ich wyznanie.
Zawsze ufam Tobie.
Twój umiłowany uczeń.

Wasz Jezus


7th August 2012, 15:50 - This is My last mission on earth where Holy Messages from the Blessed Trinity are being given to the world

My dearly beloved daughter My Love for you is as strong, as it is as intimate, although it does not seem like to this to you at this time.
You need to spend more time in My Company for only by doing this will you find peace in this mission.
My Graces fill your soul now so that you can communicate to the world My messages in the fastest time possible. How weary I am and alone in My Heart right now My daughter.
I fret for those innocent souls who are ignorant of My existence. Good at heart and Christian in the way they treat others, yet, they do not believe in My existence.
I watch each day at the way they live their daily lives with no faith in the existence of God or their future life in the New Paradise. Please help Me to tell them I love them.
Spread My Word and I will ignite a sense of recognition in their souls.
It does not matter if they reject you, My daughter, or My beloved followers; all that is needed is to let them read My messages. I will send the Holy Spirit so that a spark, albeit a tiny one, will ignite a flame of My Love in their souls.
This is My last mission on earth where Holy Messages from the Blessed Trinity are being given to the world.
The Holy Spirit is present in these Words of Divine origin. They are your food to nourish your souls in order to help you prepare for battle.
Listen to the Holy Word of God. Take it, share it and unite all of God's children ready for battle.
Bring all of your brothers and sisters, especially those who struggle to believe in God, towards My Great Mercy. My Heart heaves with love for them. They, each of them, are God's children.
I need their souls so that I can take care of their future so they will have eternal life and happiness.
I can't bear to think of what will happen to them if I can't save them.
My daughter, while My Divine Mercy will save much of humanity, I need you and My followers, My sacred servants and ordinary people to spread the net and find all those poor, unhappy and confused people in need of God's Love.
Spread the net of My Love, like the fisherman, wide and far and in places where God is completely rejected, despised and hated especially.
Then go and find God's precious young children who do not know anything about Christianity, yet they live in so called Christian countries.
Go as far as Russia, China and countries where God is not revered and go and capture souls.
Feed them with My messages. It does not matter how you communicate but do it in a way where it does not seem as if you are preaching.
Entice them through what may interest them. Use every kind of modern communications to do this. I need them quickly. I am relying on the spreading of My Word by all of My followers.
I will guide you.
You will know in your hearts what to do. Ask me to help you with this special Crusade Prayer to make you strong.
Crusade Prayer (72) The Disciple's Prayer
Dear Jesus I am ready to spread your Holy Word.
Give me the courage, the strength and the knowledge to impart
the Truth so that as many souls can be brought to You.
Take me into your Sacred Heart and cover me with your Precious Blood
so that I am filled with the graces to spread conversion for the salvation of all of God's children in every part of the world no matter what their creed is.
I trust in you always.
Your beloved disciple. Amen
Your Jesus