Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.08.2012, 18:00 - Bóg Ojciec: Dopiero wtedy, gdy będę usatysfakcjonowany, świat stanie się świadkiem najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę

Moja najdroższa córko, niech żaden człowiek nie lekceważy siły Mojego gniewu, gdy ludzkość dalej pogrąża się w grzechu.
Zacząłem wysyłać wam proroków. Potem wysłałem Mojego Umiłowanego Syna, którego poświęciłem, aby was uratować, a później wysłałem więcej posłańców, wszystko to odniosło niewielki skutek.
Niewiele dusz jednak spojrzało na takie orędzia od proroków czy przyjęło znaki przekazane światu przez Najświętszą Matkę Mojego Ukochanego Syna.
Z powodu Mojej wielkiej miłości do was, jako Ojciec jeszcze raz ofiarowuję wszystkim Moim dzieciom Dar Zbawienia. Nie wolno wam ignorować Moich proroków, gdyż możecie stracić swoje miejsce w tym dziedzictwie, jakie dla was zaplanowałem.
Dzieci, wielu z was, którzy wierzą we Mnie, Waszego Przedwiecznego Ojca, nie rozumie tajemnicy zbawienia.
Ta droga do duchowej doskonałości polega na waszej zdolności do przyjęcia oczyszczenia, niezbędnego, żeby zagwarantować, abyście byli godni stanąć przede Mną.
Wiele dusz musi zostać ogołoconych ze wszystkich ziemskich atrakcji, rozproszenia i zepsucia duszy.
Wy, którzy szczęśliwie przetrwacie takie oczyszczenie, będziecie wiedzieli, że dopóki nie staniecie się jak dziecko, mali w Moich Oczach, nie będziecie mogli poddać się Mojej Świętej Woli.
Walka przeciwko takiemu oczyszczeniu, spowoduje, że trudno wam będzie się odkupić w Moich Oczach.
Gdy jesteście wolni od wszystkiego co świat ma do zaoferowania i skupicie się na Moim Synu, zdacie sobie sprawę, że jedyna prawdziwa miłość i radość jaka istnieje, pochodzi od Boga. Gdy raz tego doświadczycie, nic innego już was nie zadowoli.
Możliwe, że od czasu do czasu potkniecie się, ale tego można się spodziewać. Ponieważ nie możecie być uwolnieni od grzechu, dopóki nie zacznie się Nowy Świat i dopóki nie połączycie swojej woli z Moją.
Mój plan zbawienia, który może zostać zrealizowany na ziemi jedynie przez wierność Mojemu Najdroższemu Synowi już się rozpoczął. Wkrótce nastąpi powszechne nawrócenie. Nastąpi to poprzez Mojego proroka końca czasów w wyniku Wielkiego Ostrzeżenia.
Poczujcie, dzieci, jak Mój Duch Święty ogarnia wasze dusze, kiedy rozleje się bardzo szybko po całym świecie.
Oderwę Moje dzieci od duchowej ciemności w każdej części świata.
Potrzebuję waszej ofiary i modlitwy, aby pomóc w zbawianiu dusz.
Dopiero wtedy, gdy będę usatysfakcjonowany, świat stanie się świadkiem najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę.
Kiedy te cuda będą dokonywane, zwielokrotnią nawrócenia, których potrzebuję, aby zabrać Moje dzieci w bezpieczne miejsce i do Nowego Raju.
Dopiero wtedy możemy ponownie stać się prawdziwą rodziną.
Kocham was dzieci.
Jestem zadowolony z tych z was o hojnych sercach i czystych duszach, którzy akceptują to Boże wezwanie z Nieba.
Błogosławię was wszystkich.
Bóg Najwyższy


21st August 2012, 18:00 - God the Father: Only when I am satisfied will I bequeath the most spectacular miracles for the world to witness.

My dearest daughter let no man underestimate the Force of My Anger as humanity succumbs further into the depths of sin.
I have sent you the prophets. Then I sent My Beloved Son, whom I sacrificed to save you and then I sent more messengers, all to little avail.
Few souls even looked at such messages from the prophets or accepted the signs given to the world by the Blessed Mother of My Beloved Son.
Because of My great love for you, as a Father, I am giving all of My children the Gift of Salvation yet again. You must not ignore My prophets for this could lose you your place in the inheritance, which I have planned for you.
Children many of you who believe in Me, your Eternal Father, fail to understand the secret of salvation.
This pathway to spiritual perfection lies in your ability to accept the purification needed to ensure that you are fit to stand before Me.
Many souls must be stripped bare of all worldly attractions, distractions and corruption of soul.
For those of you fortunate enough to have endured such a purification you will know that until you become, as a baby, little in My Eyes, you will be unable to surrender to My Holy Will.
Struggle against such purification and you will find it difficult to redeem yourself in My Eyes.
When you are free of all the world has to offer and focus on My Son, you will realise that the only real love and joy that exists comes from God. Nothing else, once you experience this, can satisfy you again.
You may slip from time to time but this is to be expected. For you cannot be freed from sin until the New World begins and you align your will to Mine.
My Plan of Salvation, which can only be achieved on earth by your allegiance to My Precious Son, has already commenced. It will not take long for the global conversion. This will be achieved through My end time prophet and as a result of The Great Warning.
Feel My Holy Spirit, children, invade your soul as it spreads very quickly across the earth. I pluck My children from their spiritual darkness in every part of the world.
I need your sacrifice and prayers to help in the salvation of souls.
Only when I am satisfied will I bequeath the most spectacular miracles for the world to witness.
When these miracles are presented they will multiply the conversion I need to take My children to safety and into the New Paradise.
Only then can we become a real family again.
I love you children.
I am pleased with those of you, generous of heart and pure of soul who recognise this Divine Call from Heaven. I bless you all.
God the Most High