Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.08.2012, 09:18 - Maryja Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni

Moje dziecko, w dzisiejszym świecie moje dzieci znalazły się na pustyni dlatego, że nie wiedzą jak może być im udzielony Dar Ducha Świętego.
Tak jak cię uczyłam, otrzymanie tego Daru zajmuje wiele czasu.
Zanim jakiekolwiek dziecko Boże będzie godne, aby otrzymać ten szczególny Dar, musi przebyć bardzo trudną drogę.
Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni.
Mimo, że tym świętym, pobożnym i wiernym sługom mojego ukochanego Syna został ten Dar obiecany, nie byli oni w pełni przygotowani duchowo, aby go otrzymać.
Ja, ich ukochana Matka, musiałam pomóc im w przygotowaniu ich dusz.
Oznaczało to nauczenie ich jak ważne jest oddanie swojej wolnej woli. Aby stać się godnymi musieli zrozumieć głębię pokory, której musieli się poddać, zanim stali się gotowi.
Niektórzy z nich myśleli, że nauczyli się wszystkiego od mojego Syna.
Jednak było to oznaką pychy, a gdy ona istnieje w tobie, nie możesz otrzymać Świętego Daru Ducha Świętego.
Aby otrzymać dar Ducha Świętego, musisz stać się małym przed moim Synem, jak małe dziecko.
Nie może być miejsca na pychę czy zadufanie w sobie. Jednak dzisiaj ludzie, którzy twierdzą, że są uprawnieni, aby wypowiadać się o sposobie w jaki przemawia mój Syn, wpadają w pułapkę.
Gdy utrzymują, że z racji wykształcenia są znawcami w dziedzinie spraw duchowych, mówią z wyniosłością, nie wskazującą, aby posiadali te łaski, jakimi obdarzani są ci, którzy naprawdę posiadają ten wielki Dar z Nieba.
Ci, którzy zostali obdarzeni Darem Ducha Świętego poddają się życzeniom mojego Syna.
Oni nie są dumni.
Oni nie są agresywni.
Oni nie krytykują innych wykorzystując do tego imię mojego Syna.
Oni nie wyśmiewają innych, gdy głoszą swoją interpretację Jego Świętego Słowa.
Oni nie głoszą nienawiści.
Kiedy przygotowywałam uczniów mojego Syna, miało miejsce wiele sporów.
Minęło trochę czasu zanim ostatecznie zaakceptowali to, czego się od nich oczekiwało.
Dopiero wtedy, gdy zrozumieli, że tylko pokora duszy może pozwolić wejść Duchowi Świętemu, zostali ostatecznie przygotowani.
Pragnę, by wszystkie dzieci Boże, zwłaszcza te, które wierzą w mojego Syna, prosiły mnie, ich Matkę i aby pozwoliły mi na przygotowanie ich do tego wielkiego Daru.
Moje dziecko, cały rok zajęło mi przygotowanie ciebie i nie było to łatwe. Czy pamiętasz, jak ciężko było ci odmawiać mój Święty Różaniec? Jak trudno ci było oddać swoją wolę i dowieść swojej pokory?
Teraz, gdy otrzymałaś ten Dar nie znaczy to, że możesz już być go pewna.
Musisz nadal się modlić, pozostawać w pokorze serca i prosić o zbawienie każdego dnia. Ponieważ jak został dany, może także zostać odebrany.
Proszę wszystkich poprzez te orędzia o modlitwę o ten Dar Ducha Świętego.
Nie wystarczy pomodlić się tylko raz i mówić, że otrzymałeś rozeznanie o które prosiłeś, a następnie rzucać oszczerstwa na te boskie orędzia. Jeśli tak robisz, to nie otrzymałeś tego Daru.
Proszę wzywajcie mnie, waszą Matkę Najświętszą, abym pomogła przygotować was poprzez tę Modlitwę Krucjaty.
Modlitwa Krucjaty (74) O Dar Rozeznania
O Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę
na dar Ducha Świętego.
Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź na drodze
do Daru Rozeznania dzięki mocy Ducha Świętego.
Otwórz moje serce i naucz mnie poddać się
ciałem, umysłem i duszą.
Uwolnij mnie z grzechu pychy i módl się o udzielenie mi wybaczenia
wszystkich przeszłych grzechów, aby moja dusza została oczyszczona i abym cały został uzdrowiony,
bym mógł przyjąć Dar Ducha Świętego.
Dziękuję Ci Matko Zbawienia za twoje wstawiennictwo i czekam
z miłością w moim sercu na ten dar, którego pragnę z radością. Amen.
Pamiętajcie dzieci o przychodzeniu do mnie, waszej Matki, abym pomogła wam otworzyć waszą duszę na przyjęcie tego wspaniałego daru.
Gdy otrzymacie ten Dar, zabiorę was przed mojego Syna.
Ponieważ dopiero wtedy będziecie naprawdę gotowi, aby wejść na następny stopień po schodach do duchowej doskonałości.
Matka Zbawienia


22nd August 2012, 09:18 - Virgin Mary: When I waited with the apostles in the Cenacle for the descent of the Holy Spirit it took ten days of preparation.

My child the wilderness in which My children find themselves in the world today is because they do not know how to be given the Gift of the Holy Spirit.
Just as I taught you, it takes a long time to be given the Gift.
It consists of a very tough journey before any of God's children can be made worthy to receive this special Gift.
When I waited with the apostles in the Cenacle for the descent of the Holy Spirit it took ten days of preparation.
Although these holy, devout and loyal servants of my beloved Son were promised the Gift they were not fully prepared spiritually to be given the Gift.
I, their beloved Mother, had to help them prepare their souls.
It meant teaching them the importance of full surrender of their free will. To become worthy they had to understand the depth of humility, to which they had to succumb, before they were ready.
Some of them thought that they had learned everything from my Son.
However, this was a sign of pride and when pride exists in you, you cannot receive the Holy Gift of the Holy Spirit.
To receive the Gift of the Holy Spirit you must become little before my Son, like a small child.
There can be no room for pride or arrogance. Yet, people today who claim to speak with authority about the way in which my Son speaks fall into a trap.
They, when claiming to be knowledgeable about spiritual matters, speak with an arrogance which does not reflect the graces which are given to those who genuinely possess this great Gift from Heaven.
Those who have been bestowed with the Gift of the Holy Spirit are submissive to the wishes of my Son. They are not boastful.
They are not aggressive.
They do not criticise another using the Name of my Son to do so.
They do not mock others, when proclaiming their interpretation of His Holy Word. They do not preach hatred.
When my Son's disciples were prepared by me, many arguments took place.
It took some time before they finally accepted what was expected of them.
Only then, when they understood how only humility of soul can allow the Holy Spirit to enter, were they finally prepared.
I urge all of God's children, especially those who believe in my Son, to ask me, their Mother, to allow me to prepare them for this great Gift.
My child, it took me a full year to prepare you and this was no easy feat. Do you remember how hard you found it to say my Holy Rosary? How hard you found it to surrender your will and to prove your humility?
Now that you have received the Gift it does not mean that you can take it for granted.
You must continue to pray, remain humble of heart and seek redemption every single day. For just as it is given, so too, can it be taken away.
I ask all those following these Messages to pray for the Gift of the Holy Spirit.
It is not enough to pray just the once and say that you have received the discernment you asked for and to then cast aspersions on these Divine Messages. If you do this then you have not been given the Gift.
Please call on me, your Blessed Mother, to help prepare you through this Crusade Prayer.
Crusade Prayer (74) for Gift of Discernment O Mother of God help me to prepare my soul for the Gift of the Holy Spirit.
Take me as a child, by the hand, and lead me on the road
Towards the Gift of discernment through the Power of the Holy Spirit.
Open my heart and teach me to surrender in body, mind and soul.
Rid me of the sin of pride and pray that I will be forgiven
for all past sins so that my soul is purified and that I am made whole so that I can receive the Gift of the Holy Spirit.
I thank you Mother of Salvation for your intercession and I await with love in my heart for this Gift for which I yearn with joy. Amen.
Remember children come to me, your Mother, to help you to open your soul to receive this wonderful Gift. When you receive this Gift I will take you before my Son.
For only then will you be truly ready for the next step on the stairway to spiritual perfection. Mother of Salvation.