Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.08.2012, 15:15 - Ważna wiadomość od Boga Ojca: Ochronię od Bram Piekła te dusze, za które się modlicie

Moja najdroższa córko, rzadko Trójca Święta nawiązywała kontakt z ludzkością w ten sposób i po raz pierwszy Ja, wasz Ojciec, zatwierdziłem misję tego rodzaju.
Moje dzieci, wielu z tych, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia tej Boskiej Interwencji zrozumieją wkrótce, dlaczego jest ona konieczna.
Jeśli Ponowne Przyjście Mojego Umiłowanego Syna miałoby nastąpić bez ostrzeżenia, Moje drogie dzieci nigdy nie weszłyby do bram Mojego Nowego Raju.
Nigdy nie byłyby w stanie przygotować swoich dusz i nie byłyby gotowe do wejścia do Nowej Ery Pokoju.
Na ten rodzaj komunikacji światu będzie trudno odpowiedzieć.
Tak ciemna jest ta chmura, która przykrywa serce człowieka, że niewiele dusz będzie mogło ujrzeć Światło Mojej Boskiej Obietnicy.
Siły zła, które zawsze są obecne w świecie uniemożliwiają Moim dzieciom dotarcie do Mnie.
Moja stanowczość, aby przyprowadzić Moją rodzinę i zjednoczyć w Moim Sercu jest nieugięta.
Niech każdy to zrozumie, że ułatwię szybkie nawrócenie ludzkości bez względu na cenę.
Pozwalając, żeby wolna wola wszystkich Moich dzieci pozostała nietknięta, cuda, jakie będą się dokonywać na Moje polecenie, całkowicie przemienią ich serca.
To jest Moja Obietnica, gdy wzywam każdego z was, Moje drogie małe dzieci.
Ja, wasz Ukochany Ojciec, pragnę zebrać was i trzymać blisko Mojego Serca i zabrać was w bezpieczne miejsce.
Tak niewielu z was zna głębię Mojej Miłości. Gdy raz doświadczycie miłości do Mnie, waszego Wiecznego Ojca, to już przenigdy nie odłączycie się ponownie ode Mnie.
Chcę was pocieszyć.
Pragnę, abyście wiedzieli, że Moja Miłość do was oznacza, że przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa, wielkie Miłosierdzie zostanie ukazane nawet tym z sercami z kamienia i tym z tak czarnymi duszami, że tylko cud może ich uratować.
Tym, którzy Mnie kochają mówię. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca wróci do was w obfitości.
Wasza miłość do Mojego Najdroższego Syna będzie wynagrodzona w ten sposób, że ochronię od bram piekła te dusze, za które się modlicie.
Wszystko jest możliwe.
Moja Miłość jest nieskończona.
Ufajcie Mi.
Ufajcie Mojemu Synowi.
Gdy tak zrobicie, okażę wielkie łaski dla Zbawienia ludzkości.
Twój ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


23rd August 2012, 15:15 - Important Message God the Father: I will grant immunity from the Gates of Hell to those souls for whom you pray.

My dearest daughter it has been seldom that the Holy Trinity has communicated to mankind in this way and the first time that I, your Father, has sanctioned a Mission of this kind.
My children, many of whom do not realise the significance of this Divine Intervention, will understand soon why it is necessary.
If the Second Coming of My Beloved Son were to occur, without warning, My precious children would never enter the gates of My New Paradise.
They would never have been able to prepare their souls and would not be fit to be admitted to the New Era of Peace.
This is a communication which the world will find difficult to respond to.
So dark is the cloud which covers the hearts of man that few souls will be able to see the Light of My Divine Promise. The forces of evil, ever present in the world, prevent My children from reaching out to Me.
My determination to bring My family close and to unite them to My Bosom is fierce.
Let no man fail to understand that I will facilitate the rapid conversion of humanity, whatever the cost.
Allowing for the free will of all of My children to remain untouched, the miracles I will command, will turn their hearts inside out. This is My Promise as I call out to each of you dear little children of Mine.
I, your Beloved Father, yearn to take you, gather you and hold you close to My Heart and take you to safety.
So few of you know the depths of My Love. Once you experience love for Me, your Eternal Father, you could never sever again your link from Me.
I want to give you comfort.
I desire to let you know that My Love for you means that, through My Son Jesus Christ, great Mercy will be shown even to those with hearts of stone and to those with souls so black that only a miracle can save them.
To those who love Me I say this. Your love for Me, your Father, will be given back to you in abundance. Your love for My Precious Son will be rewarded in that I will grant immunity from the Gates of Hell to those souls for whom you pray.
Nothing is impossible.
My Love is endless.
Trust in me.
Trust in My Son.
When you do I will grant great graces for the Salvation of mankind. Your beloved Father
God the Most High