Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.08.2012, 03:15 - Dziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę poprosić Moich uczniów o rozpoczęcie od teraz codziennego odmawiania Moich Litanii Jezus do Ludzkości.
Te modlitwy przyniosą wielkie łaski i zbawią wszystkich tych, których umieścicie w waszych szczególnych intencjach za zbawienie ich dusz.
Ta druga Litania jest na cześć Mojego Ojca Przedwiecznego, który kocha każde ze Swoich cennych dzieci.
Codziennie kładę Mu Głowę na Ramieniu, obejmuję Go Ramionami, aby Go pocieszyć, gdy niepokoi się o wszystkie te biedne dusze, które są dla Niego stracone.
Przyjdźcie do Niego, Moi umiłowani uczniowie i złóżcie Mojemu Ojcu dziękczynienie za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego dla tych, którzy odpowiedzą na Jego Wezwanie.
Modlitwa Litanii Jezus do Ludzkości (2) O łaskę Ochrony
O Najwyższy Ojcze Niebieski,
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Panie, zmiłuj się.
Panie, przebacz nam nasze winy.
Uwielbiam Cię.
Wychwalam Cię.
Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.
Błagam Cię o Łaskę Ochrony dla moich najbliższych
(wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz)
Ofiaruję Ci moją wierność w każdym momencie.
Ty, O Najwyższy Ojcze,
Stwórco wszystkich rzeczy,
Stwórco Wszechświata,
Stwórco ludzkości,
Jesteś źródłem wszystkich rzeczy.
Jesteś źródłem Miłości.
Jesteś Miłością.
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Padam przed Tobą.
Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają,
które Cię nie czczą,
które odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.
Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy
abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od wszelkiego zła.
Proszę Cię, abyś otworzył Bramę Raju, tak aby wszystkie Twoje dzieci
zjednoczyły się ostatecznie w tym dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.
Amen.
Chcę, abyście wszyscy o tym wiedzieli.
Miłość Mojego Ojca Przedwiecznego, którą obdarza każde ze Swoich dzieci jest poza możliwością waszego poznania.
Jest sto razy, lub więcej, silniejsza od tej, którą rodzic nosi w swoim sercu dla własnego dziecka na ziemi.
Tak silna jest ta miłość, którą Mój Ojciec obdarza Swoje dzieci, że dokonał wielu ofiar, których nie jesteście świadomi.
Powstrzymał Swoją Rękę od wymierzenia wielu kar, którymi planował ukarać Swoje dzieci.

Jego cierpliwość została poddana próbie nie do zniesienia.
Zignorował obelgi rzucane na Niego.
Chce natomiast z powrotem przyprowadzić Swoje dzieci do Siebie, nie poprzez strach, ale z miłości tych Swoich dzieci, które kochają Go najbardziej.
On polega na tych z was z głęboką, niezmienną miłością do Niego i Mnie, Jego Syna, że pomożecie zebrać Jego zaginione dzieci, aby mógł je zabrać do Siebie.
Sprowadźcie wszystkie te dusze blisko waszych serc i umieśćcie je teraz przed Tronem Mojego Ojca, a On w Swoim Miłosierdziu da wam Dar największy ze wszystkich.
Udzieli im zbawienia.
Przynieście imiona ciemnych dusz, w tym listę tych, których nie znacie i błagajcie o miłosierdzie dla ich dusz.
Mój Ojciec czeka z miłością w Swoim Sercu na waszą hojną odpowiedź.
Przyjdźcie. Nie wahajcie się, gdyż to jest najbardziej niezwykły w swoim rodzaju Dar z Niebios.
Wy z tego pokolenia jesteście rzeczywiście błogosławieni.
Wasz Jezus


24th August 2012, 03:15 - Give My Father thanks for the Gift of His Grace of Immunity from the Fires of Hell

My dearly beloved daughter I want you to ask My disciples to begin the recital, daily, of My Jesus to Mankind Litanies as and from now.
These prayers will bring great Graces and will save all those for whom you place within your special intentions for the salvation of their souls.
This second one, is in honour of My Eternal Father, who loves every one of His cherished children.
I lay My Head on His Shoulder, My Arms wrapped around Him every day, to give Him comfort as He frets for all those poor souls who are lost to Him.
Come to Him, My beloved disciples, and give My Father thanks for the Gift of His Grace of Immunity from the Fires of Hell to those who respond to His Call.
Jesus to Mankind Litany Prayer (2) For the Grace of Immunity
O Heavenly Father Most High I love You.
I honour You.
Lord Have Mercy.
Lord forgive us our trespasses.
I adore You.
I praise You.
I give You thanks for all Your special Graces.
I beg You for the Grace of Immunity for my beloved
(name all t hose in a list for the salvation of souls)
I offer You my loyalty at all times. You O Most Heavenly Father, Creator of all things,
Creator of the Universe, Creator of humanity,
You are the source of all things.
You are the source of Love.
You are Love.
I love You.
I honour You.
I lay myself before You.
I beg for Mercy for all souls who don't know You, who don't honour You,
who reject Your Hand of Mercy.
I give myself to You in mind, body and soul
so that You can take them into Your Arms, safe from evil.
I ask You to open the Gate of Paradise so that all Your children can unite, at last, in the inheritance you have created for all of us.
Amen.
I want all of you to know this.
The love My Eternal Father has for each of His children is beyond the capacity of your knowing.
It is one hundred times, or more, stronger than that which a parent holds in their hearts for their own child on earth.
So strong is the love that My Father has for His children that He has made many sacrifices which you are not aware of.
His Hand has been pulled back from inflicting many chastisements which He planned in order to punish His children.
His patience has been tried beyond endurance.
The insults thrown at Him have been ignored by Him.
Instead He wants to bring His children back to Him, not through fear, but through the love of those children of His who love Him the most.
He relies on those of you with a deep abiding love for Him and me, His Son, to help gather His lost children so He can take them to Him.
Bring all those souls close to your heart and place them now before the Throne of My Father and, in His Mercy, He will give you the greatest Gift of all.
He will grant their salvation.
Bring the names of dark souls, including a list of those not known to you, and beg for mercy for their souls. My Father awaits, with love in His Heart, for your generous response.
Come. Do not hesitate, for this is the most extraordinary Gift of its kind from Heaven. You of this generation are, indeed, blessed.
Your Jesus