Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

25.08.2012, 12:00 - Maryja Panna: Dzieci, przyjmijcie Dar Łaski Ochrony. Umiłujcie go, gdyż jest to rzadki Dar z Nieba

Niebo się raduje, moje dziecko. Chóry Aniołów śpiewają najgłośniej jak potrafią chwaląc mojego Ojca.
Jego Chwalebne Miłosierdzie, okazane przez Niego, poprzez szczególną Łaskę Ochrony jest przyjmowane z wielką miłością i radością przez wszystkich aniołów i świętych w Niebie.
Moje dzieci, jak dotąd, nie zrozumieją znaczenia tego wielkiego Daru Miłosierdzia danego przez Ojca, Boga Najwyższego.
Wy, moje dzieci, macie teraz moc, aby ratować innych o duszach zagubionych.
Oznacza to, że siła złego może być pokonana w sposób, który do tej pory nie był możliwy.
Kłamstwa, oszustwa i nienawiść, które zły duch zasiał w umysłach dzieci Bożych mogą stać się bezużyteczne, jeśli modlitwy przekazane tym, którzy kochają mojego Syna są składane przed Tronem mojego Ojca.
Dzieci, przyjmijcie Dar Łaski Ochrony.
Umiłujcie go, gdyż jest to rzadki Dar z Nieba.
Udowadnia on wam miłość waszego Ojca do każdego z Jego umiłowanych dzieci.
Jest to jeden ze wspaniałych cudów podarowany wszystkim dzieciom Boga w czasach ostatecznych.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Maryja, Królowa Nieba.
Matka Zbawienia


25th August 2012, 12:00 - Virgin Mary: Embrace the Gift of the Grace of Immunity children. Cherish it for it is a rare Gift from Heaven.

My child Heaven rejoices. The Choirs of Angels are singing at the top of their voices in praise of my Father.
His Glorious Mercy, bestowed by Him, through the special Grace of Immunity, is being acclaimed with great love and joy by all the angels and saints in Heaven.
My children do not, as yet, understand the significance of this great Gift of Mercy by The Father, God the Most High. You, my children, now have the power to save the others, the lost souls.
This means that the power of the evil one can be conquered in a way, which was not possible up to now.
The lies, the deceit and the hatred which the evil one plants in the minds of God's children can be rendered useless if the prayers given to those who love my Son are presented before the Throne of my Father.
Embrace the Gift of the Grace of Immunity children. Cherish it for it is a rare Gift from Heaven.
It proves to you the Love of your Father for each of His beloved children.
It is one of the great miracles, presented to all of God's children in the end times.
Thank you for responding to my call. Mary, Queen of Heaven.
Mother of Salvation