Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.08.2012, 18:30 - Nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera różne formy

Moja szczerze umiłowana córko, nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera różne formy.
Wrogość wobec innych ludzi wypływa ze strachu, że ta osoba może cię skrzywdzić w jakikolwiek sposób.
Do nieporozumienia z inną osobą może dojść z powodu grzechu pychy. Tak jest wtedy, kiedy czujesz, że musisz udowodnić swoją wartość za wszelką cenę, nawet jeśli nie masz racji.
Zazdrość bardzo szybko zamienia się w nienawiść, chociaż początkowo może mieć łagodną formę.
Niechęć do samego siebie zaczyna się wtedy, gdy porównujecie swoje życie z innymi, których uważacie za szczęśliwszych od siebie.
Ta niechęć bardzo szybko zamienia się w nienawiść do siebie i własnego ciała. To z kolei prowadzi do grzechów ciała.
Nienawiść może powstać również z powodu grzechu pożądania cudzej własności.
To może doprowadzić do wojny, gdy jeden kraj pożąda bogactwa innego.
Albo może to oznaczać przyzwolenie, aby chciwość pożerała wasze dusze, kiedy pragniecie tych samych światowych bogactw co bliźni.
Zazdrość również przybiera postać nienawiści, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ważne jak bardzo się staracie naśladować drugiego, ale nie udaje się wam osiągnąć tego, co zamierzyliście.
Wszystkie grzechy, kiedy im się pozwoli, aby zalegały, mogą doprowadzić was do nienawiści.
Kiedy odczuwacie nienawiść, musicie wiedzieć, że szatan zdołał wtargnąć do waszego ducha.
Gdy tak się stanie będzie trzymał was w jak w potrzasku i nie zostawi was w spokoju.
Nieważne, jak bardzo będziecie się starali uwolnić od niego, będzie trzymał was mocno przez całe cenne życie. Waszą jedyną bronią jest modlitwa.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdy nienawiść będzie w was wzrastać. Dopóki was nie opuści, nie zaznacie ponownie spokoju, miłości czy radości.
Kiedy nienawiść owładnie waszymi sercami i duszami, odsuwacie się o kolejny krok ode Mnie, waszego Jezusa.
Strasznie cierpicie, odczuwacie gniew i bezradność, nad którymi nie możecie zapanować.
Nigdy nie wierzcie w ostateczne kłamstwo, które szatan zasiał w waszych duszach, kiedy zarzucił na was płaszcz nienawiści.
To kłamstwo jest następujące: uwolnicie się z waszej nienawiści, kiedy doprowadzicie do ostatecznej zemsty na obiekcie swojej nienawiści.
Co zrobić, gdy nienawiść was otacza? Moc miłości może spowodować natychmiastowe ulotnienie się nienawiści.
Kiedy będziecie się modlić i prosić o pomoc, Moja odpowiedź będzie taka.
Wybaczcie swoim przeciwnikom i tym, których uważacie za przyczynę waszej nienawiści.
Ale, aby wybaczyć, musicie stanąć w pokorze przede Mną i prosić Mnie, abym wam pierwszy wybaczył.
Gdy przebaczycie tym, których nienawidzicie, musicie potem odpokutować za swój grzech.
Okażcie swoim przeciwnikom miłość. Nienawiść, tę potworną i groźną chorobę duszy, zwalczajcie miłością.
Miłość jest lekarstwem dla waszej duszy, aby uwolnić ją od tej zarazy.
Kiedy je zastosujecie, pokonacie szatana i zostawi was w spokoju.
Nigdy nie bójcie się walki z nienawiścią w waszych duszach, nawet gdy będzie to bardzo trudne.
Jeśli przez pokorę grzesznika nienawiść stopnieje, pokój zapanuje na świecie.
Wasz Jezus


26th August 2012, 18:30 - Hatred is the cause of all evil in the world and it takes many forms.

My dearly beloved daughter, hatred is the cause of all evil in the world and it takes many forms. Hostility towards another person springs from fear, the fear that this person may hurt you in some way.
Disagreements with another person can come about because of the sin of pride. This is when you feel that you must prove your worth, at all costs, even if you are wrong.
Jealousy very soon turns to hatred although it can be mild to begin with.
Dislike of oneself begins because you compare your life with others whom you feel have better fortune than you.
Very soon this dislike develops into hatred of oneself and one's body. This then leads into sins of the flesh. Hatred may also develop because of the sin of coveting another's possessions.
This can lead to war when one country covets the riches of another.
Or it can mean allowing greed to consume your soul when you crave the same worldly riches as your neighbour.
Envy also turns into a form of hatred especially when, no matter how hard you try to emulate another, you fail to achieve what you set out to do.
All sins, if allowed to fester, can lead you towards hatred.
When you feel hatred you must know that Satan has managed to invade your spirit. When this happens he will hold you in a vice-like grip and will not leave you alone.
No matter how much you try to release his grip, he will hold onto you for dear life. Your only weapon is prayer.
Pray, pray, pray when hatred surges through you. For until it leaves you, you can never feel peace, love or joy again. When hatred takes hold of your heart and soul, you become one step further removed from Me, your Jesus.
You suffer terribly and feel an anger and a helplessness which you cannot control.
Never believe the final lie which Satan will plant in your soul, when he has cast a cloak of hatred over you.
The lie is this. Your hatred can only be dissipated when you seek final revenge on the target of your hatred. What to do when hatred envelops you? The power of love can evaporate hatred, instantly.
When you pray and ask me to help you My answer will be this.
Forgive your adversaries and those whom you believe are the cause of your hatred. But to forgive you must humble yourself before Me and ask Me to forgive you first. Once you forgive those you hate you must then atone for your sin.
Show your adversaries love. Fight hatred, a wicked and dangerous disease of the soul, with love. Love is the cure to rid your soul of this infestation.
When you can do this you will have defeated Satan and he will leave you be. Never be afraid to fight hatred in your soul even though you will find it very difficult.
If hatred could be diluted in this way, through the humility of the sinner, peace would reign in the world. Your Jesus