Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


27.08.2012, 19:20 - To was, Moi Uczniowie, obarczyłem odpowiedzialnością za nawrócenie tych dusz, których pragnę najbardziej

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Najświętsze Serce wezbrało tak wielką Miłością do Moich uczniów, którzy odpowiedzieli na Moje Orędzia, że teraz wybuchnie ono obfitością Łask.
Moje Łaski wylewają się teraz na was, Moi umiłowani wyznawcy.
Są one wam dane, aby wzmocnić wasze postanowienie do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa.
Moje orędzia z Nieba będą żywić dusze, w tym te najbardziej poczerniałe, tlenem, którego potrzebują, aby przetrwać ciemność rozlaną na całym świecie przez szatana.
Jego niewidoczny, lecz potężny wpływ, osłabia nawet najsilniejszych wierzących, którzy zaczynają wątpić w swoją wiarę.
Kiedy daję wam te łaski, czynię to z pewnego powodu.
Wy, Moi uczniowie jesteście kotwicą, do której wszystkie dusze, które zdezorientowane błąkają się bez celu, zostaną przyciągnięte. Nawet, jeśli z początku nie będą was słuchać, musicie wytrwać.
Dajcie im kopie Moich orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu.
Będą one w jakiś sposób poruszone przez Mojego Ducha Świętego. Jeśli ich nie przyjmą, będzie im trudno tak po prostu odejść i zapomnieć o nich. Nie, nie odejdą, wrócą po Mnie.
Niektórzy wrócą niechętnie. Ciekawość zwycięży.
Niektórzy będą wracać z myślą, aby spróbować odrzucić te orędzia i starać się przekonać was do tego samego.
Inni wrócą, aby się z wami kłócić, szydzić z was i rzucić wam wyzwanie.
Inni powiedzą, że słowa te nie pochodzą ode Mnie i to złamie wam serce.
Ale będą też tacy, co się nawrócą. Ci przybiegną do was z czystą radością w sercach, prosząc o więcej.
To będą te dusze, dzięki którym odczujecie, że to wszystko warto robić.
Jednak to właśnie za ciemne dusze musicie się najbardziej modlić i to z ich powodu wylewam Moje Łaski na was, abyście potrafili pomóc uratować ich dusze. Bowiem bez waszej pomocy nie ma dla nich nadziei.
To was, Moi Uczniowie, obarczyłem odpowiedzialnością za nawrócenie tych dusz, których pragnę najbardziej.
Wasz Jezus


27th August 2012, 19:20 - This is the responsibility I give you My Disciples, to convert the souls for whom I yearn the most

My dearly beloved daughter My Love for My disciples, who have responded to My Messages, has swelled My Sacred Heart to such proportions that it will now burst forth with an abundance of Graces.
My Graces pour over you My beloved followers at this time.
They are being given to you to strengthen your resolve to spread My Holy Word.
My Messages from Heaven will nourish souls, including the most blackened, with the oxygen they need to survive the darkness poured out over the world by Satan.
His invisible, but powerful, influence, weakens even the strongest of believers who begin to doubt their faith.
When I give you these Graces I do so for a reason.
You, My disciples, are the anchor from which all souls who wander aimlessly in confusion, will draw towards. Even if they will not listen to you in the beginning you must persevere.
Give them copies of My Messages and My Crusade Prayers and walk away silently.
They will be touched in some way by My Holy Spirit. If they do not accept them they will find it difficult to simply walk away and just forget them. No, they will come back for Me.
Some will come back reluctantly. Curiosity will get the better of them.
Some will come back with a view to try to dismiss these Messages and try to convince you to do the same. Others will come back to argue with you, sneer at you and challenge you.
Others will tell you that these Words do not come from Me and this will break your hearts.
But then there will be the converts. Those who will come running to you with pure joy in their hearts begging for more. It will be these souls who will make it all worthwhile.
However it is the dark souls for whom you must pray the most and it is because of them that I pour out My Graces upon you so that you will help salvage their souls.For without your help there is no hope for them.
This is the responsibility I give you My Disciples, to convert the souls for whom I yearn the most. Your Jesus