Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.08.2012, 19:30 - Jeśli będziecie wychwalać fałszywych bogów i prosić o wielkie bogactwo, majątek i inne dary, wyłącznie w celu zaspokojenia własnych pożądliwości, będziecie przyciągać Księcia Ciemności

Moja szczerze umiłowana córko, świat i ludzie, którzy na nim mieszkają, tkwią w zaprzaństwie.
Nie wierzą w Prawdziwego Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego.
Miliardy ich, krążą zdezorientowani przebiegając ślepe uliczki w poszukiwaniu bożka, któremu mogliby hołdować.
Problem z tymi bożkami, fałszywymi bogami, których stawiają oni na piedestale, jest taki, że te bożki są stworzone przez nich samych. Ten swój wytwór pasuje do ich interpretacji kim powinien być Bóg.
Te bożki, których stworzyli setki, Moja córko, są więc wytworem ich własnej wyobraźni.
Te właśnie bożki służą tylko jednemu celowi - wyrażają oczekiwania wyrastające z miłości własnej, jaki według nich powinien być idealny bóg.
Bożki tworzone przez nich są skomplikowane. Przemawiają do ich odczuwania, że ich duszom należy się specjalne boskie prawo. Dusze te wierzą, że stworzeni przez nich bogowie popierają ich prawa do cudownych rzeczy.
Niech ci z Was, którzy nie akceptują Prawdy, Istnienia jedynego Prawdziwego Boga, o tym wiedzą.
Tylko Prawdziwy Stwórca ludzkości może dać wam wolną wolę.
Mój Ojciec nigdy was nie zmusi ani nie rozkaże wam niczego robić, bo to jest niemożliwe.
Kiedy prosicie fałszywych bogów, aby dali wam bogactwa, sukces lub gdy szukacie korzyści, jesteście samolubni.
Dopiero kiedy prosicie Boga, aby obdarzył was darami zgodnymi z Jego Świętą Wolą, naprawdę zwracacie się do jedynego Prawdziwego Boga.
Jeśli będziecie wychwalać fałszywych bogów i prosić o wielkie bogactwo, majątek i inne dary, wyłącznie w celu zaspokojenia własnych pożądliwości, będziecie przyciągać Księcia Ciemności.
On tylko czeka na taką chwilę, kiedy będzie mógł oddać wam tego rodzaju przysługi. Nie otwierajcie drzwi Królowi Kłamstw, gdyż przyjdzie zapłacić za to wysoką cenę.
On wymienia te doczesne dary w zamian za waszą duszę.
Wasz Jezus


28th August 2012, 19:30 - If you praise false gods and ask for great wealth, riches and other gifts, purely to satisfy your lusts you will attract the Prince of Darkness

My dearly beloved daughter the world and the people who live in it are in denial. They do not believe in the True God, My Eternal Father.
They, in their billions, run around in confusion and chase down blind alleys seeking a god they can pay allegiance to.
The problem about the gods, the false gods they put on a pedestal, is that these idols are of their own making. Their own creation made to suit their interpretation of who God should be.
These gods, and My daughter they have created hundreds of them, are formed out of their own imaginations.
These same gods only serve one purpose and that is to massage the expectations, borne out of self-love, as to what their ideal god should be.
The gods they create are elaborate. They appeal to their sense of the divine right of their souls. These souls believe that their self- made gods promote their rights to wondrous things.
To those of you who do not accept the Truth, the Existence of the one True God, know this. Only the True Creator of humanity can give you free will.
My Father will never force you or command you to do anything for this is impossible.
When you ask false gods to give you riches, make you successful or when you seek favours you are being selfish.
Only when you ask God to grant you gifts, according to His Holy Will, can you really communicate with the one True God.
If you praise false gods and ask for great wealth, riches and other gifts, purely to satisfy your lusts you will attract the Prince of Darkness.
He is waiting for the moment when he will grant you such favours. Do not open the door to the King of Lies for it will come at a great price.
He will exchange such worldly gifts in return for your soul. Your Jesus