Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.08.2012, 23:00 - Walka dobra ze złem jest walką między Bogiem, Moim Ojcem Przedwiecznym a szatanem. To jest takie proste.

Moja szczerze umiłowana córko, teraz zaczyna się bitwa.
Z powodu każdego przestępczego prawa, uchwalonego przez narody, które sprzeciwiają się Prawom Bożym, karzące siły będą chłostać ich z Ręki Mojego Ojca.
W każde odrażające wykroczenie przeciw Prawom Bożym zostanie wymierzone uderzenie i narody będą cierpieć za swoje grzechy.
Tak jak wielkie jest Miłosierdzie Boże, a jego zasięg możliwie największy w celu ratowania dusz, tak też i kara Boża zostanie uwolniona, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła.
Walka dobra ze złem jest walką między Bogiem, Moim Ojcem Przedwiecznym a szatanem. To jest takie proste.
Ci, którzy przestrzegają Prawa Boże zostaną zachowani.
Ci, którzy się modlą i składają osobistą ofiarę na przebłaganie za swoje grzechy, będą traktowani łagodnie.
Ci, którzy nie podążą za Bogiem, mimo poznania Prawdy, natomiast trapią inne dusze ustanawiając szkodliwe prawa dla swoich narodów, zostaną ukarani.
Nastąpi wiele burz, powodzi i trzęsień ziemi.
Każda zniewaga wobec Boga spotka się z ostrym odporem, aby oczyszczenie mogło się dokonać i dokonało się na czas.
Nigdy nie zapominajcie, miłość do Boga musi pochodzić z serca.
Jeśli odrzucicie Słowo Boże, będziecie za to cierpieć.
Miłość do Boga musi być czysta. Lęk przed Bogiem jest naturalną częścią przyciągania do majestatu Stwórcy wszystkich rzeczy i jest częścią tej miłości.
Szacunek Prawom Bożym musi być okazywany.
Gdy zaniknie szacunek i kiedy człowiek zlekceważy Prawa Boże, co pociągnie za sobą demoralizację ludzkości, wtedy gniew Mojego Ojca zostanie uwolniony.
Wasz Jezus


29th August 2012, 23:00 - Good versus evil is a battle between God, My Eternal Father and Satan. It is that simple.

My dearly beloved daughter the battle begins now.
For every grievous law passed by nations, which oppose the Laws of God, the forces of punishment will lash down upon them by the Hand of My Father.
Every evil offense, carried out in defiance of the Laws of God, will be attacked and nations will suffer for their sins.
Just as the Mercy of God is great and will cover the widest possible breadth in order to salvage souls so, too, will the punishment of God be unleashed to stop the spread of evil.
Good versus evil is a battle between God, My Eternal Father and Satan. It is that simple. Those who follow the Laws of God will be upheld.
Those, for whom they pray and offer personal sacrifice in atonement for their sins, will be dealt with leniently.
Those who refuse to follow God, despite knowing the Truth, and who infest other souls through the wicked laws they lay down amongst their nations, will be punished.
There will be many storms, floods and earthquakes ahead.
For each insult against God will be met with fierce resistance so that, in time, the purification will be and can be fulfilled.
Never forget love for God must come from the heart. Deny the Word of God and you will suffer for this.
Love for God must be pure. Fear of God is a natural part of the affinity for the Majesty of the Creator of all things and is part of this love.
Respect for God's Laws must be shown.
When the respect is absent and when man flouts the Laws of God which corrupt humanity, the Anger of My Father will be unleashed.
Your Jesus