Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.09.2012, 14:30 - Uwidoczni się wielki konflikt i człowiek będzie oddalał się od człowieka. Brat wystąpi przeciw bratu.

Moja szczerze umiłowana córko, naród po narodzie przechodzi teraz przemianę.
Każdy naród rozumie, że duże zmiany wiszą w powietrzu.
Nie tylko przepisy ustawowe, które obowiązują w ich krajach, zaczynają się zmieniać, ale wiara, którą kiedyś miały, zanika.
Coraz mniej księży, mniej sług w Moim Chrześcijańskim Kościele, występuje, by bronić praw Bożych.
Nie przyznają się też głośno do swojej przynależności do Mnie. Ich głosy sprowadzają się do szeptu pośród wrzasku tych, co wygłaszają tyrady promujące miłość własną.
Słowo Boże jest zagłuszane przez głosy ateistów, którzy skrywają swoje motywy pod płaszczykiem przepisów rządowych, które są zmieniane w imię tak zwanej sprawiedliwości, tolerancji, dla dobra wszystkich.
Celem kłamstw, które są wam przedstawiane, jest zniszczenia nie tylko Słowa Mojego Ojca, ale chrześcijaństwa na całym świecie.
Apostazja rozprzestrzeniła się błyskawicznie i prawie osiągnęła punkt krytyczny.
Czas na interwencję Boga. Dość kłamstw.
Król Kłamstw wszędzie oszukuje dzieci Boga. Nie popierajcie waszych rządów, które głoszą, że Słowo Boże jest kłamstwem.
Nie akceptujcie nowych ustaw, które aprobują grzech śmiertelny. Walczcie, wszyscy. Opowiedzcie się za tym, co jest słuszne.
Nie przyzwalajcie na uchwalanie praw popieranych przez Króla Kłamstw, aby schwytać was i wasze rodziny do piekła bez dna.
Jeżeli zezwolicie na te prawa, które zakazują praktyk waszej wiary, będzie cierpieć. Waszym duszom zabraknie pożywienia i zostaniecie daleko od Mnie.
Ale jeśli zaakceptujecie morderstwo i aborcję i nie przeciwstawicie się takiemu złu, wtedy wasz kraj zostanie ukarany z Ręki Boga.
Z jednej strony, gdy apostazja nadal wszędzie się szerzy, to z drugiej strony wzrasta też liczba nawróceń i wkrótce zderzą się one frontalnie.
Uwidoczni się wielki konflikt i człowiek będzie oddalał się od człowieka. Brat wystąpi przeciw bratu. Sąsiad przeciw sąsiadowi.
Będą dwa obozy. Ci, którzy kochają Boga i ci, którzy Go nie kochają.
Dam każdej duszy szansę zdecydowania, do którego obozu chcą należeć, w nadziei, że wybiorą Mnie, ich ukochanego Zbawiciela.
Wy, Moi uczniowie, poprzez wasze modlitwy, zwłaszcza przez odmawianie Litanii o Łaskę Ochrony, możecie przyprowadzić więcej dusz do Mnie.
Wtedy pochwycę dobrych na Swoje Łono, jak zapowiedziano i w mgnieniu oka, zostaną przeniesieni w bezpieczne miejsce.
Moją Obietnicą jest ocalenie ludzkości.
Ale ostateczny wybór będzie zależał od każdej duszy, od decyzji jej własnej woli.
Wasz Jezus


5th September 2012, 14:30 - A great clash will become apparent and man will separate from man. Brother against brother

My dearly beloved daughter nation after nation is going through a transition right now. Not one nation can fail to understand that much change is in the air.
Not only do the laws, which govern their countries, begin to change, but the faith they once had seems to have evaporated. Fewer priests, fewer servants in My Christian Church, are coming forward to defend the Laws of God.
Nor do they shout their allegiance to Me. Instead their voices are but whispers amidst the noise of voices, which rant and promote self-love.
The Word of God is being devoured by the voices of the atheists who disguise their voices behind the cloak of government laws, which are being amended in the name of so called Justice, tolerance, for the good of all.
The lies being presented before you are designed to destroy not only the Word of My Father, but Christianity throughout the world. The apostasy has spread like wildfire and has almost reached breaking point.
This is the time for the intervention of God. Enough lies.
The King of Lies deceives God's children everywhere. Do not follow your governments who proclaim the Word of God to be a lie. Do not accept new laws, which condone mortal sin. Fight, all of you. Stand up for what is right.
Do not allow laws, promoted by the King of Lies, to grasp you and your families into a bottomless pit.
Should you allow laws, which ban the practice of your faith, you will suffer. Your souls will lack nourishment and you will become distant from Me.
But should you accept murder and abortion and not stand up against such evil, then your country will be punished by the Hand of God.
While the apostasy continues to spread everywhere, conversion is on the other hand growing and soon the two will collide head on.
A great clash will become apparent and man will separate from man. Brother against brother. Neighbour against neighbour. There will be two camps. Those who love God and those who don't.
I will give every soul the chance to decide which camp they wish to become part of, in the hope that they will choose Me, their beloved Saviour.
You My disciples, through your prayers, especially the recital of the Litany of the Grace of Immunity, can bring more souls to Me. Then I will snatch the good into My Bosom as foretold and in the blink of an eye they will be taken to safety.
My Promise is to save mankind.
But the final choice will be down to each soul through their own free will. Your Jesus